Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7001 (Problem Krista… Trojstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7001, 24 Prosinac 1957

PROBLEM KRISTA… TROJSTVO…

Svi su se anđeli poklonili do zemlje Gospodu Koji je sišao na Zemlju… Jer oni su znali da je to bio početak djela Spasenja za pala duhovna bića, budući je Sama Božja beskrajna Ljubav došla pomoći Njegovim živim tvorevinama koje su prebivale u bezdanu. Duhovna bića koja su ostala sa Bogom u svijetu svjetla su bila puna ljubavi za one koji su pali i bili su jednako posvećeni Bogu u najdubljoj ljubavi, i ova se ljubav još više zažarila što su oni više shvaćali značenje djela samilosti koje je trebalo biti ostvareno za pala bića… Jer oni su bili svjesni duboke provalije koju je trebalo premostiti kako bi ova pala bića mogla ponovno doseći najvišu točku. I stoga se duša, jedan izvorno stvoreni anđeoski duh, ponudila izgraditi taj most, Ona je ponudila Bogu, Vječnoj Ljubavi, okajati u ime Njezine pale braće njihov prošli prijestup protiv Njega. Ljubav ove duše za Boga i Njezinu palu braću u ponoru je bila takva da je smjerala obadvoje opet ujediniti, i Ljubav koja Ju je oživljavala je bio Bog Osobno… I prema tome, kada je svjetlosna duša sebe utjelovila na Zemlji u djetešcetu Isusu Sama vječna Ljubav je sišla na Zemlju i time je ‘Bog’ postao ‘ljudsko biće’… I ljudska čaura je zauzvrat trebala sebe produhoviti kroz njezin život na Zemlji, posred mračnog okruženja ona je trebala dopustiti svjetlu unutar sebe zasjati, živeći život ljubavi ona je trebala sebi dopustiti biti potpuno prožeta od strane Vječne Ljubavi… I ovo je ostvarilo deifikaciju, tako da je sve oko čovjeka Isusa postalo ljubav… i tako je Isus postao ‘Bog’… Božja ljudska manifestacija u Isusu ne može biti objašnjena na nijedan drugi način nego činjenicom da je Vječno Božanstvo… Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)… Sebe očitovalo u Isusu budući je On, kao duša svjetla koja je sišla na Zemlju, Sebe tako oblikovao da je omogućio Bogu uzeti prebivalište u Njemu… što bi bilo nemoguće u bezosjećajnoj, grešnoj osobi… I sjedinjenje Isusa sa Bogom se jednako jedino može razumjeti kao potpuna deifikacija čovjeka Isusa kroz ljubav… Bog je poslao Svoga Sina na Zemlju…

Ove Riječi vam moraju biti dokaz da je duša čovjeka Isusa došla od gore, da je najuzvišeniji svjetlosni duh ponudio Sebe za misiju na Zemlji, ali koju je Bog Osobno, Vječna Ljubav, izvršio, jer Ljubav je ostvarila djelo Spasenja, Ljubav je iskupila krivnju grijeha, Ljubav je ostvarila izbavljenje palih bića od grijeha i smrti (2 Korinćanima 5:18, 19!!). Međutim, koncept ‘ljubavi’ je i dalje za vas ljude neshvatljiv budući vi sami sebe još niste oblikovali u ljubav… I do tada vi ćete biti nesposobni dokučiti Božju ljudsku manifestaciju i nikakve Riječi vas neće prosvijetliti u svezi nje sve dok ljubav u vama nije bila zapaljena da osvijetli vaš duh. Ali vi ne smijete misliti o ‘Bogu’ i ‘Isusu Kristu’ kao o dva Bića, vi ne smijete govoriti o ‘Ocu’ i ‘Sinu’ u kombinaciji sa ‘Svetim Duhom’ na isti način kako ste do sada zamišljali da ‘Božje Trojstvo’ jest… Bog i Isus su Jedno (Ivan 10:30), i snaga duha zrači iz ovog Jedinstva/Jednote budući, opet, on je jedan nerazdvojiv dio njegove prirode, budući je Bog ljubav, mudrost i snaga… nešto duhovno što nitko nije u stanju ugledati. Ali vječno Božanstvo je Sebe očitovalo u čovjeku Isusu i postalo je vidljivi Bog za Njegova stvorena bića (Ivan 12:45; 14:9)… I svi anđeli Nebeski su hvalili i slavili Njega (Luka 2:13, 14), Koji je sišao na Zemlju iz ljubavi za Njegove žive tvorevine koje su Ga žudjele vidjeti… I On je otvorio kapije vječnog blaženstva za sve njih.

AMEN

Spread the Truth