Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6997 (Ljubav prema Bogu mora biti dokazana kroz Ljubav prema bližnjemu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6997, 19 Prosinca 1957

LJUBAV PREMA BOGU MORA BITI DOKAZANA KROZ LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU…

(1 Ivanova 4:20)

Svoju Ljubav Meni uvijek možete dokazati jedino putem djelā Ljubavi prema bližnjemu …. a te dokaze Ja tražim od vas, jer Oca Kojega ne vidite ne možete ljubiti ako braći koju vidite uskraćujete svoju Ljubav. Vi ste svi proizišli iz Mene, Moja Ljubav vas je stvorila, a i vi ste bili Ljubav u vašoj iskonskoj supstanci. To što je se vaša Ljubav promijenila bio je čin okretanja od Mene, a taj čin ponovio se i prema vašoj paloj braći, jer više niste bili sposobni za Ljubav.

Povratak meni može se dogoditi jedino u Ljubavi, dakle vi sami u sebi morate osjetiti Ljubav, i tad se ponovo možete sjediniti sa Mnom. A osjećaj Ljubavi tad nije ograničen …. Ljubav u vama obuhvaća sva bića, i Ona se sasvim spontano okreće i vašem bližnjemu, te će se i izraziti na bližnjemu. I tek tada pružate dokaz da je Ljubav u vama, da ljubite i Mene i da je povratak k Meni tad i osiguran.

No ako vjerujete da su jedino emocije za shvatiti kao “Ljubav prema Meni”, tad se vaša Ljubav još nije rasplamsala, budući da ona zasigurno obuhvaća i bližnjega, jer je prava Ljubav Moje nasljedstvo i Ona ne isključuje niti jedno od Mojih stvorenja. Jer, nisu Mi dovoljne same emocije koje se kod nekih ljudi lako pojavljuju i isto tako lako opet splasnu kad se pojave drugi utisci koji pokreću čovjekovo srce. No onaj tko u svoj nesebičnosti prakticira djela Ljubavi na bližnjemu, njegovo biće iskusilo je promjenu, taj čovjek svoje samoljublje postavlja iza nesebične Ljubavi prema bližnjemu, i time i Meni daje dokaz da Me ljubi …. Jer Ja Sâm tad u njemu mogu djelovati i pokretati ga na umnažanje Ljubavi, budući da je Ona i korištena na ispravan način.

Ali prakticiranje Ljubavi prema bližnjemu često je prepreka na kojoj ljudi padaju. Da ljube Boga to tvrde mnogi ljudi, no riječi same ništa ne koriste. Mora slijediti djelo na bližnjemu, tek tada se može govoriti o “Ljubavi prema Meni”. A sve dok su misli čovjeka usmjerene prije svega na poboljšanje vlastitog standarda života (luksuza), sam će se lagati kad tvrdi da Me ljubi …. No, veza sa Mnom biti će sasvim drugačija kod čovjeka koji poštuje zapovijed Ljubavi prema bližnjemu, kojemu ta zapovijed nije potrebna pa i pored toga je sav u brizi oko svojih bližnjih. 

Taj će sa Mnom komunicirati sasvim spontano, neprestano će Me osjećati u svojoj blizini, budući da dozvoljava Moje prisustvo u sebi baš putem svoje Ljubavi prema bližnjemu. Njemu nikako neće nedostajati Moja Ljubavna skrb, jer kako on sam daje, tako će i primati (Luka 6:38), a njegova Ljubav prema bližnjemu uvijek će ga nanovo poticati na odricanje, radilo se o zemaljskim ili i duhovnim dobrima …. i stoga će uvijek nanovo i moći primati zemaljski i duhovno i u Mojoj Ljubavi biti blažen, jer on zna od kud mu dolaze darovi/dobra, jer zna da u Meni ima vjernog i ‘skrbnog’ Oca, Koji njegov život i sudbinu drži u Svojoj ruci.

Zna da je (o)siguran, a to čvrsto uvjerenje daje mu samo Ljubav, Koja obuhvaća sve njegove bližnje i Koja ga uvijek potiče samo na pomoć, zemaljski i duhovno. I tu Ljubav Ja od vas ljudi tražim, Ljubav prema vašim sestrama i braćom, za koje znate da su u nevolji. Tek tada dokazujete vašu preobrazbu bića, tek tada ste na sigurnom putu prema Meni do Kojega možete stići jedino putem Ljubavi …. 

AMEN

Spread the Truth