Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6975 (Napadi “lažnih predstavnika”…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6975, 23 Studenog 1957

NAPADI “LAŽNIH PREDSTAVNIKA” ….

Tko se izjasni za Mene u Isusu Kristu, taj jeste i ostaje Moj u vječnosti …. Ne trebate se bojati da ću vas prepustiti Mom protivniku, koji vas doduše uvijek hoće tlačiti, ali nad vama nema vlast, sve dok je vaša volja Meni usmjerena. Moj protivnik se doduše trudi odvojiti vas od Mene, i njegovo djelovanje pod krinkom pobožnosti često nije lako za prepoznati …. pošto će i oni koji Meni zbiljski streme biti napadani od onih koji teže naizgled istom, jer ovima se služi Moj protivnik ako mu na drugi način ne može poći za rukom da vas razdvoji od Mene …. Jer čovjek koji Mi ozbiljno stremi želi sve samo ne to da postupa suprotno Mojoj volji …. i stoga će mu s protivničke strane isto tako biti predočavana Moja volja, da bi ga se uzdrmalo u njegovom uvjerenju da ispravno postupa.

No vi možete vjerovati da se Ja osobno laćam onoga koji Me je prihvatio u svoje srce putem svog svjesnog usmjeravanja prema Meni i priznavanja Mog djela spasenja u Isusu Kristu. Ja uistinu ne bih bio Bog Ljubavi, kad bih Ljubav čovjeka prema Meni htio nagraditi na taj način da ga prepustim propasti …. da ga dakle prepustim Mome protivniku. I čovjek se ne treba plašiti toga da ide krivo jednom kad se Meni uvjereno predao i izmolio Moje vodstvo ….

Tako da vam Ja uvijek nanovo mogu reći da protivnikovo djelovanje doduše neće popustiti i on će se uvijek truditi u vaše srce sijati dvojbe i da se pritom uvijek služi onakvim ljudima koji se osjećaju kao “predstavnici Boga na Zemlji” …. ali da oni samo čine njegovu volju kad sami još nisu duboko povezani sa Mnom, inače bi oni njegov utjecaj odmah osjetili i protiv toga se branili. No Ja Moje ruke zaštitnički držim nad vama i ne dopuštam da budete u opasnosti kroz takva iskušenja, jer Ja znam za vašu volju i vi ste već Moji kroz vaše predanje Meni. 

Kako god da se vaš daljnji zemaljski život oblikuje …. vi možete biti sigurni u Moje upravljanje i Očinsku skrb, i vi se možete bezbrižno predati radu za Mene i Moje Kraljevstvo, jer Ja i nad tim bdijem i nad time upravljam, budući da se djelovanju Moga protivnika mora suprotstaviti s Moje strane a vama je od Mene dan zadatak da sprovodite taj rad. Stoga se ne trebate brinuti, jer upravo ti pokušaji da vas se omete u tom radu za Mene, trebaju vam da(va)ti sve veći zamah, pošto možete biti sigurni u to da ti napadi proizlaze od Mog protivnika …. baš zato što služite Meni ….

Kad biste služili njemu, uistinu biste bili podupirani na svaki način, primali biste javne pohvale, bili biste izloženi pogledima javnosti, a i klanjali biste se svijetu i bogato bi bili obdareni blagom ovog svijeta …. no nikada ne biste za Isusa Krista i njegovo djelo spasenja digli vaš glas, vi biste prije nastupali protiv Njega, jer onda bi u vama bio aktivan duh Mog protivnika, i to bi se uvijek izražavalo na anti-Kršćanski način.   

Vi, koji želite služiti Meni, se uistinu ne trebate strašiti da ćete potpasti njegovoj vlasti, jer upravo to što se zalažete za Isusa Krista, to i jeste vaša najsigurnija zaštita protiv napada, jer Onaj, Kojega priznajete pred svijetom, Taj i stoji na vašoj strani, i Njemu će se protivnik morati predati, on će morati osloboditi vas koji se svjesno izjašnjavate za Isusa Krista i Meni dakle želite služiti, Koji sam Sam od vas prepoznat i priznat u Isusu Kristu ….

No svaki čovjek snosi odgovornost za svoju volju. I stoga je dobro tu volju skroz i potpuno podložiti Meni, tada čovjek uistinu neće moći htjeti i misliti drugačije nego što odgovara Mojoj volji, jer Moja volja će onda i biti u njemu. No nemoguće je da Ja od vas mogu htjeti nešto što je samo sebi proturječno …. dakle Ja jednom čovjeku neću putem volje u srce stavljati to da bude aktivan za Mene, a drugome to da se bori protiv te aktivnosti i ovog prvog da sprječava u tome …. tako da je dakle moguće da se u ovom drugome izražava Moj protivnik, kojemu je stalo do toga da spriječi Moju volju …. ili bar da u vama probudi dvojbe glede toga da li je vaš rad i nastojanje Bogu-poželjno.

Predavanje Meni štiti vas od krivog razmišljanja i krivog htijenja, i stoga vas Ja uvijek samo upozoravam  da Mi se dublje priključite, i tad pod Mojim vodstvom na Zemlji možete živjeti bezbrižno, jer Ja Sâm onda vas vodim k cilju …. 

AMEN

Spread the Truth