Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4431 (Naznaka duhovnog potresa (Rim?)… Prava Kristova crkva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4431, 10 Rujna 1948

NAZNAKA DUHOVNOG POTRESA (RIM?) …. PRAVA KRISTOVA CRKVA…

Vi ljudi morate očekivati jedan veliki potres, jer Ja vam želim pokazati da Moja ruka seže do tamo gdje vjerujete da ste gradili na čvrstom temelju. Ja vas želim pomaknuti iz vašeg samozadovoljnog mira, kako biste postali aktivni i ozbiljno se zapitate što Ja zaista želim postići i reći vam putem tog vidnog znaka Mog neodobravanja vašeg zdanja, koje vam se čini nadasve dobro i uzvišeno.

Ja u vrijeme Kraja trebam radnike koji su marljivo aktivni za Mene i Moje Kraljevstvo; trebam sluge koji živo vjeruju i koji djelovanje Moga Duha u sebi čine mogućim kroz život Ljubavi po Mojoj volji. Trebam dobre pastire za Moje ovce i tako dakle revne zastupnike Moje Riječi, koja ljudima treba biti dostavljana u svoj čistoći i koju Ja zato Mojim slugama na Zemlji direktnim putem dostavljam, kako bi ljudima mogla biti dostavljena neiskvarena. A to je posao Mojih sluga, radnika u Mom vinogradu, jer došlo je vrijeme berbe, kao što je najavljeno u Pismu.

Tako da očigledno djelujem izvan onih koji vjeruju da su Moji predstavnici na Zemlji, i Ja Sâm sam si odabrao Moje prave predstavnike koje međutim ovi prvi ne žele priznati kao Moje poslanike te stoga Moju Riječ ne žele prihvatiti. I zato je potrebno da se putem vanjskog znaka objavim, tako se ljudi začude i budu potaknuti na razmišljanje ….

(12 Rujna 1948) Jer, hitno je nužno da ljudi razmisle o bezvrijednosti onoga što su ljudi izgradili ako to ne odgovara Mojoj volji. Oni trebaju razmisliti na koji način Ja Moju volju želim vidjeti ispunjenom, što preda Mnom ima pravu vrijednost i što je za dušu za vječnost jedino od koristi. Oni trebaju odustati od preduvjerenih stavova, od tradicionalno preuzetih uvjerenja, koja su bez vrijednosti jer su karakterizirana vanjštinama, koje zakrivaju srž i čine ju neprimjetnom. Valja razjasniti koje su značajke crkve koju sam Ja Sâm na Zemlji osnovao, valja prosvijetliti zemaljska učenja, koja se zato trebaju označiti kao kriva jer pripadnost Mojoj crkvi čine ovisnom o pripadnosti nekom određenom crkvenom ogranku, što nikada nije u skladu s Mojom voljom.

Sve što je organizirano je ljudsko djelo, jer Moja ckrva je jedno čisto duhovno zdanje, ona svoj temelj ima u razmišljanju i nastojanju, u htijenju i postupcima u skladu s Mojom voljom, i na vani nikako drugačije neće biti prepoznatljiva osim u živoj Ljubav-noj aktivnosti i iz toga proizlazećoj spoznaji i razumijevanju svega onoga što Ja od vas ljudi tražim da vjerujete, što vam misaono ili putem unutarnje Riječi predstavljam i dostavljam kao duhovno znanje ….

Vidno djelovanje Moga Duha u čovjeku …. prosvijetljeno razmišljanje i vjera sa uvjerenjem …. je najsigurnija značajka crkve koju sam Ja Sâm osnovao, no koja se prije može naći izvan crkvene organizacije, iako i unutar jedne od njih ljude može usrećiti, ako oni srž …. Moje Kršćansko učenje Ljubavi …. pretpostave svemu drugome, a tada će i prepoznati kako je za razvoj duše malo važna ikakva ceremonija  kao i čitavo zdanje u stilu svijeta, pa je čak i štetno i sprječava, budući da je duboko unutarnje poniranje i stremljenje za dubokim povezivanjem sa Mnom otežavano putem vanjskih stvari, koje porobljavaju oči i osjetila ljudi ….

Onaj čovjek, koji je prepoznao koja sreća se nalazi u unutarnjem sjedinjenju sa Mnom, koji je pronašao put u duhovno područje i s njegovim stanovnicima je stupio u misaonu vezu, nikada više neće se zadovoljiti postupcima koji se izvode očigledno. On će im okrenuti leđa, pošto ih prepoznaje i ćuti kao da nisu zahtijevani od Mene. A to je duhovni napredak, do kojega Ja svim ljudima želim pomoći da dođu, tako što ću oči svih usmjeriti na jedan događaj koji će učiniti da je Moja ruka jasno prepoznata …. Spustiti ću sumnju u njihova srca, s kojom se oni trebaju pozabaviti, ako su dobre volje i traže Istinu. Uzdrmati ću temelj, i blago onome koji u tome prepozna Božji jezik …. On će ako odustane dobiti, pošto prima dragocjeni dar a za to mijenja beskorisno blago; on se priključuje Mojoj crkvi, koju valja shvatiti jedino duhovno ….  

AMEN

Spread the Truth