Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4426 (Zemaljsko kraljevstvo i njegov gospodar… Ispunjavanje zemaljskih dužnosti – duhovni rad…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4426, 3 Rujan 1949

ZEMALJSKO KRALJEVSTVO I NJEGOV GOSPODAR… ISPUNJAVANJE ZEMALJSKE DUŽNOSTI – DUHOVNI RAD…

Ako se vi posvetite svijetu, onda se vi posvećujete i onome koji vlada svijetom, utoliko koliko on ljude čini robovima njihovih nagona koji su usmjereni jedino svjetovnim užicima i materijalnim dobrima. A onda vi sebe tek teško možete učiniti slobodnima od njegove vlasti. No, ukoliko uspostavite vezu sa duhovnim kraljevstvom, onda vi sebe podlažete Meni, Ocu od vječnosti, Koji vam uistinu želi darovati druga Dobra, nego što je prolaznost zemaljskog svijeta. Vi se doduše nalazite u zemaljskom životu i morate ispunjavati njegove zahtjeve, vi također trebate svim snagama ispunjavati vaše dužnosti, vi se nikako ne smijete upustiti u to da ništa ne radite (u dangubljenje), i vjerovati da vi Meni služite time što se povlačite u osamu (dokolicu) i zanemarujete zemaljske aktivnosti; vi trebate biti pokretni (budni, živahni), te stvarati i djelovati na dobro vaših bližnjih; vaš zemaljski rad se treba sastojati u izgrađujućoj aktivnosti koja bližnjima služi na korist, i tako vi trebate biti aktivni u služećoj Ljubavi prema bližnjima, čak i ako je posao jedna vama naložena (zapovjeđena, nametnuta) dužnost. Ali, vi ne smijete ništa započeti bez Mene, vi uvijek trebate tražiti Moj blagoslov, a Ja ću onda i blagosloviti vaš rad, Ja ću vam pomoći da ga savladate, da vi možete slijediti sve zahtjeve, a ipak ispuniti i vaš duhovni zadatak, koji je svrha i cilj vašeg zemaljskog života. No, vi nikada ne smijete zemaljsko postaviti iznad duhovnoga… Svaka prekomjerna briga je na štetu duše, kao što je također i nepotrebna, budući Ja preuzimam svaku brigu za vaše tjelesno dobro, ukoliko vi sa gorljivošću skrbite za svoju dušu, i ovu brigu pretpostavite svemu. Zemaljsko kraljevstvo i njegove upravitelje vi ne smijete previše favorizirati, ukoliko ne želite dospjeti u opasnost da postanete površni prema duhovnom kraljevstvu, no ako ovome težite kao prvome, onda ćete vi biti i zemaljski opskrbljeni, i zaista bolje nego bi vi to sami sebi mogli napraviti, budući Ja Očinski skrbim za Moje, čim oni u Meni vide njihovog Oca od vječnosti, Kojega oni žele ljubiti i Njemu služiti.

AMEN

Spread the Truth