Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4419 (Ozbiljna opomena na rad na duši…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4419, 26 Kolovoz 1948

OZBILJNA OPOMENA NA RAD NA DUŠI…

Vama stoji na raspolaganju bogato blago, koje ljudi međutim ravnodušno mimoilaze. Svako upućivanje na to se doduše posluša, ali ne ostavlja nikakav utisak. Sa svih strana vama dolazi znanje o nadolazećoj promjeni života, no vi to ne vjerujete, i prolazi vrijeme, koje treba smatrati još posljednjim vremenom milosti. Vi ljudi ne izvlačite nikakvu korist iz toga, vi ne obraćate pažnju na Moj glas koji dotiče vaše uho na različite načine. I tako se Ja vidim potaknutim, da pustim da on odjekne tako glasno, da ga vi morate čuti, iako ni onda niste prisiljeni obratiti pažnju na njega, budući je vaša volja slobodna. Ali, došlo je vrijeme koje znači Kraj, jer ljudi više nisu voljni mijenjati se, unatoč njihovoj sposobnosti za promjenu. Oni žive u potpunosti bez vjere, oni su tako daleko od Mene, da su bez ikakve dostave duhovne snage, i stoga ne mogu postići nikakav duhovni napredak. Njihov zemaljski život je postao potpuno nesvrhovit (uzaludan), jer ga oni ne procjenjuju (da je) za vječnost, nego je on njima jedino sam sebi svrha, čime se proturječi Mojemu vječnom redu. I stoga Ja želim učiniti Kraj, tako da Zemlja opet nova uskrsne, tako da duhovni razvoj ljudi koji ju nastanjuju opet može napredovati, i da Ja mogu iznova prebivati među Mojim stvorenjima, i pustiti da na njih struji Moja snaga Ljubavi, jer Me oni ljube, i traže Moje prisustvo. I tako neopozivo dolazi posljednje vrijeme za ovu Zemlju… to je nadasve teško vrijeme za sve ljude, jer obiluje odgovornošću, jer donosi život ili smrt… ali ne samo za tijelo, nego za dušu, koja mora vječno patiti, ili pak može postati blaženo sretna. Vi ljudi, slušajte Moju Riječ, uzmite to ozbiljno, pripremite se, nastojte steći vjeru, ozbiljne volje promišljajući o onome što čujete kroz  Moje glasnike; ne pružajte nikakav otpor kada ste potaknuti na Ljubav-no djelovanje, budući vam jedino ono donosi spasenje, ono ostvaruje unutarnju promjenu, i život je vaše duše. Obratite pažnju na nevolju oko vas, i pomoćno intervenirajte gdje je to moguće, stavite u stranu samoljublje, i posvetite više pažnje bližnjemu koji je u istoj nevolji kao vi. Pomozite mu, i bit će i vama pomognuto, i vjerujte u to da je Kraj blizu. Onda ćete vi također bolje iskoristiti vaš život, bavit ćete se mislima o smrti i o nastavku života duše, i vaš zemaljski put će biti sam od sebe vođen pravom putanjom, jer onda u vama raste osjećaj odgovornosti, i vi težite spasenju vaše duše. Ja vas uvijek jedino želim zbog vas samih opomenuti, da se vi sjetite vaše duše, i da vam njena dobrobit bude važnija od dobrobiti tijela, kojemu Ja dostavljam ono što mu je potrebno, ako vi samo težite prema svjetlu, prema Istini, prema Meni… Jer, brzo prolazi vrijeme koje vam još preostaje, no vi možete još neizrecivo mnogo postići s dobrom voljom, budući Ja pomažem svakome tko vjeruje u Mene i nastoji ispuniti Moju volju.

AMEN

Spread the Truth