Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4408 (“Nitko ne može služiti dvojici gospodara…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4408, 18 Kolovoz 1948

“NITKO NE MOŽE SLUŽITI DVOJICI GOSPODARA…”

(Matej 6:24)

Nitko ne može služiti dvojici gospodara… Svatko tko želi uspostaviti kontakt sa Mnom neće nikada biti sposoban gledati spram svijeta, jer Ja mogu biti pronađen jedino s druge strane svijeta, i ako bi trebao dopustiti Sebi biti pronađenim onda žudnja za svijetom mora biti odložena u stranu, ona mora biti kompletno zanemarena, jer svijet pripada Mojem protivniku, to je njegovo područje gdje ima slobodnu vladavinu (ili ‘upravljanje’). I on doista ne teži voditi ljude do Mene putem svijeta, namjesto, on Me želi istisnuti, on neprestano pokušava postaviti duhovan naglasak na svijet tako da ću Ja morati biti zaboravljen. Zato ako je itko među vama ozbiljan u svezi njegova višeg razvoja on ne može ni u kojem slučaju i dalje odavati počast svijetu… premda je on i dalje sred svijeta koji pred njega postavlja velike zahtjeve kojima mora udovoljiti, ipak postoji doista razlika između obaveze i osobne svjetovne čežnje. Prijašnja je potpuno sukladno Mojoj volji, jer na Zemlji je vama dan zadatak, ali pored toga vi možete također potpuno ostvariti vaš duhovni zadatak, sazrijevanje vaše duše, ako žudnja za svijetom ne prevlada, što se događa kada zemaljska zadovoljstva i žudnje imaju prevlast nad žudnjom za duhovnim vlasništvima, tako da pri tome ljudsko biće zaboravi na Mene i, doista čak je pomisao na Mene neugodna i vodi do njegova otpuštanja Mene. Svatko tko stremi stvoriti jedan pretjerani osjećaj blagostanja za sebe, to jest za njegovo tijelo, bilo kroz zadovoljavanje fizičkih apetita, senzorskih i tjelesnih žudnji ili kroz akumulaciju materijalnih vlasništava bez razmišljanja o njegovu bližnjemu, koji prema tome stremi jedino za vlastitu korist, je zarobljen od strane svijeta, on je voljna alatka Mojega protivnika (Sotone), i on neće nikada pronaći stazu do Mene ako ne odbaci čežnju za zemaljskim svijetom, postane čovjek koji je okrenut na unutra (ili ‘živi unutranji život’) i teži ka duhovnom bogatstvu (Matej 6:19-21). I jedno i drugo zajedno nije moguće, jer onda će on služiti dvojici gospodara i neće ni jednoga služiti dobro. Ako tražite Mene vi morate pogled uperiti spram neba, jer Ja Sam iznad a ne ispod… Ispod je područje Mojeg protivnika gdje se vi i dalje zadržavate sa vašim tijelom, ali vaša duša može uvijek sebe izdići u Moje kraljevstvo, ka Meni. Premda je tijelo i dalje područje Mojeg protivnika, duša se unatoč tome može izdići u sfere s druge strane Zemlje, i to je što Ja zahtjevam od nekoga tko Me želi pronaći, služiti Mi i time biti jedan od Mojih Vlastitih. Onda će duhovna iskra u njemu sebe ujediniti sa Ocem-Duhom, jer ako on teži spram Mene u svoj ozbiljnosti njegovo će srce također biti preplavljeno sa Ljubavlju, koja nema ništa zajedničko sa svjetovnom Ljubavlju. Ova će Ljubav sebe očitovati spram sljedeće osobe, u kojem slučaju ljudsko biće već uspostavlja kontakt sa Mnom… on se odriče onog što pripada svijetu, on daje i tako služi njegovom bližnjemu i, budući Sam Ja donio ovu zapovijed on također služi Mene kao svoga Gospodara. Svjetovna Ljubav, međutim, jeste oblik sebične ljubavi, ljudsko biće bi se trebalo boriti protiv ove ljubavi ako želi postići blaženstvo. Posljedično tome, on se mora također boriti protiv njegove ljubavi za svijet i pokušati ispuniti dušine želje koja će, nagonjena od strane duha iznutra, sebe zaokupiti duhovnim vlasništvima i demonstrirati Ljubav za Mene. Jer Ja jedini Sam Gazda Kojeg trebate služiti ako želite postati blaženo sretnima.

AMEN

Spread the Truth