Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4403 (Mjera Ljubavi prema bližnjemu: samoljublje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4403, 12 Kolovoz 1948

MJERA LJUBAVI PREMA BLIŽNJEMU: SAMOLJUBLJE…

(Matej 7:12; Luka 6:38)

Ono što vi želite primiti, što priželjkujete da vama bude dano, to vi također morate osigurati i vašem bližnjemu, ako vas on za to pita… To je Ljubav za bližnjega, koja se mjeri prema ljubavi za vas same. Ako dajete u izobilju, a pri tome nemate potrebu usrećiti bližnjega, to onda nije Ljubav za bližnjega prema Mojoj volji. Uvijek vas mora poticati osjećaj Ljubavi na vaše djelovanje, i zato Sam vam Ja dao mjeru samoljublja kao usporedbu (postavio), budući je to kako vi dajete, odlučujuće za stupanj Ljubavi prema bližnjemu. Kako priželjkujete da vama bude dano, tako također trebate razdjeljivati, želite li pronaći milost pred Mojim očima. Ako vi dakle škrtarite sa dokazima Ljubavi, ako vi jedino uvijek želite sami primati, a nikada ne utažujete želje bližnjeg, vi ne ispunjate Moju zapovijed koja zahtijeva Ljubav, a onda ne možete ni primiti ono što proizlazi iz Mene kao dokaz Moje Ljubavi… vi nećete nikada moći Moju Riječ izravno primiti, a kada vam bude ponuđena od dostojnih predstavnika Mojega učenja, vi ćete to prihvatiti bez razumijevanja; vi ćete je dakle čuti, ali ona nikada neće prodrijeti u vaše srce, budući duh u vama nije probuđen kao rezultat nesebične Ljubavne aktivnosti. I tako vam Ja uvijek iznova govorim, promatrajte sebe, prakticirajte Ljubav i oštru samokritiku, u kojem stupnju Ljubavi stojite pred bližnjim, i potom povucite vaše samoljublje i žrtvujte… dajte ono što vam je drago i od čega se ne želite odvojiti. Ako se vaše srce odvezuje od onoga što bi vi rado željeli zadržati, a potiče vas Ljubav da se toga odreknete, onda ste već daleko odmakli u razvoju, budući je onda Duh u vama aktivan, Koji vas uvodi u svu mudrost. I vi ćete primiti kako dajete, duhovna, kao i zemaljska dobra; ali tko škrtari i pušta svoje bližnje gladovati, i ako on ima mogućnost da ih usreći sa Ljubavnim djelovanjem, onda će on sam također otići osiromašen (prazanlišen), jer ne vrši Moju zapovijed, od koje Ja također činim ovisnom mjeru Mojih darova milosti, budući Moja Riječ glasi: „Kako vi mjerite, bit će i vama izmjereno…“

AMEN

Spread the Truth