Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4339 (Život Ljubavi – Djelovanje Duha… Sv. Pismo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4339, 17 Lipanj 1948

ŽIVOT LJUBAVI – DJELOVANJE DUHA… SV. PISMO…

Stoga vi trebate živjeti u Ljubavi, da Moj Duh može djelovati u vama, da budete prosvijetljena duha i razumijete Moju Riječ, koja će vam biti izrečena kroz Moje glasnike, i koju vi možete čitati u Pismu, koje svjedoči o Meni. I vi ćete onda prepoznati da vam u susret dolazi uvijek ista Riječ, da nalazite potpunu podudarnost pisane Riječi i onoga što je vama direktno odozgor ponuđeno, da stoga Moja Riječ ostaje uvijek i za vječnost ista. Ona može jedino kroz ljude pretrpjeti drugačije tumačenje, što ću Ja međutim uvijek iznova ispravljati kroz Moju odozgor izgovorenu Riječ. Jer, Ja želim da vi hodate u Istini, da vaše razmišljanje ne bude uvedeno u zabludu, i da vi u Riječi uvijek Mene Samoga prepoznate, što međutim jedino onda može biti slučaj, kada vas ona tako dotiče, kako je proizašla iz Mene. U Mojoj Riječi vam Ja Sam dolazim u susret, stoga vi morate osjetiti Mene i Moju prisutnost, bez obzira da li vi čujete Moju Riječ ili ju primate kroz Pismo. Ćutite li vi Mene, onda vi stojite u Istini, budući Ja nisam prisutan u obmanjujućoj (lažnojpogrešnoj) riječi, a vi Me možete osjetiti opet samo ako vodite način života u Ljubavi, inače Moja Riječ izblijedi i zamre u ušima, iako je to najčišća Istina, dakle nije izobličena i nagrđena od ljudi. Stoga samo čovjek koji ljubi može prosuditi, budući da je jedino čovjek koji Ljubi prosvijetljena duha, i on može razlikovati Istinu od zablude, budući da mu ovo potonje izgleda strano, i on osjeća da to nije glas Oca koji mu se oglašava. Zato će svaka rasprava o Istini biti bez uspjeha kod ljudi kojima nedostaje Ljubav, kao što će međutim, uvijek dovesti do nekog rezultata tamo gdje se poštuje Moja Zapovijed Ljubavi, i kroz to bude omogućeno djelovanje Duha. Oni će izvući usporedbe između izgovorene i pisane Riječi, i prihvaćati ono što je kroz Moje glasnike njima preneseno direktno od Mene. Jer, treba se ukazati na pisanu Riječ kao potvrdu, tako da ljudi prepoznaju duboku Istinu, i Moje očigledno djelovanje osnaži njihovu vjeru. Istinito razjašnjenje i tumačenje Moje pisane Riječi će njima također vrlo razumljivo izgledati, i potvrditi Božanstvenost Moje Riječi, i svaki čovjek koji razmišlja će se osjećati namirenim Mojom odozgor izgovorenom Riječju, a ipak neće trebati odbaciti Pismo, jer se ono s time potpuno podudara. I, dok god vi idete usklađeni s Pismom u vašoj poduci, vi, Moje sluge na Zemlji, također se ne trebate bojati nikakve duhovne rasprave, vi ćete moći opovrgnuti svaki prigovor, vi ćete jasno i određeno izraziti smisao pisane Riječi i moći pomiriti sa onim što vam je ponuđeno odozgor, vi ćete imati uspjeha kod svakog čovjeka koji traži, koji stoji u Ljubavi, i zato se uvijek ljudima mora ukazati da je Ljubav prva i najpotrebnija da bi razumjeli Moju Riječ, i da bi je mogli prepoznati kao Očinski glas. Jer samo Ljubav prosvjetljuje duh, i čini vas prijemčivima za Moju Riječ.

AMEN

Spread the Truth