Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4325 (Značenje Glasa Duha… Blizu cilja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4325, 6 Lipanj 1948

ZNAČENJE GLASA DUHA… BLIZU CILJA…

Vi čujete glas Duha… da li znate što to znači?! To znači da ste se riješili težine zemaljskih stvari ako prihvatite Moju Riječ, bilo direktno bilo kroz posrednike, da ste u kontaktu sa duhovnim svijetom koji je iznad sve materije. Da li znate kako ste već blizu cilja, da ste skoro prevladali materiju ako Moja Riječ prodre u vaše srce a ne samo mimoiđe vaše uho? Da li znate da je Moja Riječ zraka iz kraljevstva svjetla u kojeg vama može biti dozvoljeno ući nakon smrti vašega tijela, da ste prema tome bili počašćeni biti u duhovnom kraljevstvu dok je vaše tijelo i dalje priljubljeno uz zemlju? Da li znate da ste vi, ako primite Moju Riječ, u povezanosti sa Mnom, vašim Bogom i Ocem od vječnosti, vašim Stvoriteljem i Zaštitnikom? Da je (po)veza(nost) konačni cilj svakog ljudskog bića i da ste vi prema tome već dosegli konačni cilj ako ne prihvatite samo Moju Riječ intelektualno nego joj dopustite da afektira vaše srce. I vi možete sebe već smatrati izuzetno sretnima na Zemlji, jer vi prihvaćate zračenje Moje Ljubavi primjetno i dokazivo, jer Ja vam dajem Sebe, Ja vam dajem Moje tijelo i Moju krv, kao što Sam obećao… Ja večeram  sa vama budući ste Mi dozvolili ući kada Sam kucao na vrata vašeg srca (Otkrovenje 3:20). I stoga ste vi Moji izuzetno ljubljeni i dragocjeni gosti kojima ću jedino poslužiti ono što vam donosi radost, Ja ću vas obdariti sa duhovnim vlasništvima, sa vječnim bogatstvima koja vi možete ponijeti u vječnost sa vama (Matej 6:19-21); Ja vam želim priskrbiti sve što žudite, ipak vi ćete zatražiti jedino to što će biti od duhovne koristi za vas i učiniti vas sretnima. I svi Moji anđeli i svjetlosna bića će biti na vašem raspolaganju, oni će vas prosvjetliti ako tako žudite i vaše će se znanje povećati, vaš će strah nestajati, vi ćete biti svjesni toga da ste u najintimnijem sjedinjenju sa Mnom kada prihvatite Moju Riječ, jer Moja Riječ demonstrira Moju Ljubav spram vas…

Moja je Riječ najveći dar milosti, jer Ja Osobno boravim među vama u Mojoj Riječi; otud vi Nju ne prihvaćate jedino kao jedan izražaj Mene Samoga nego vi prihvaćate Mene Osobno u vaša srca kada vam govorim. Onda ću se Ja nastaniti unutar vas, kao što Sam obećao. Da li ćete vi onda i dalje biti usamljeni i zaboravljeni? Može li itko na Zemlji zamjeniti Moju blizinu? I da li bi onda vi i dalje htjeli biti strašljivi i tužni, bojažljivi i slabe vjere? Samo se pobrinite da svaka Moja Riječ u vama pusti korijena, da oživi, da vi Nju ne čitate ili slušate jedino nego da pustite da prodre u vaše srce; živite vaš život tako da Ja mogu djelovati unutar vas, da ćete vi također uskoro čuti zvučnu Riječ koja će potisnuti svaku sumnju, svaki nemir/tjeskobu i učiniti vas blaženo sretnima. Onda ćete vi biti voljni žrtvovati sve, onda će vaša vjera biti također čvrsta i nepokolebljiva, onda vam se bilo što može suprotstaviti i vi se nećete pokolebati, jer vi ćete osjećati Mene, vi ćete znati kako ste zaštićeni u Mojoj blizini i puni ste Ljubavi spram Mene. Moja Riječ je dar milosti za kojeg ne možete biti dovoljno zahvalni, i vi trebate demonstrirati vašu zahvalnost tako što ćete ju predati dalje u svijetu, vi trebate neumorno raditi da bi Ju raširili, vi trebate obavijestiti vaša bližnja ljudska bića o Mojoj aktivnosti Ljubavi u vama i kroz vas u svim ljudima. Govorite gdjegod se prilika ukaže, jer ljudi trebaju utjehu i pomoć u njihovoj duhovnoj nevolji, oni trebaju vas, koji primate Moju Riječ bilo direktno ili kroz posrednike, kao upućene, iskusne i na putu; ne budite malodušni i samozadovoljni u vašem radu za Mene; živite u skladu sa Mojom Riječju time što ćete biti Ljubav-no aktivni i tako što ćete pružati zemaljsku pomoć gdjegod je ona potrebna. Radite u suradnji sa Mnom i, čineći tako, zahvalite Mi za Moju Ljubav za vas, koja sebe očituje u Mojoj Riječi.

AMEN

Spread the Truth