Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4306 (Intervencija svjetlosnih bića u sudbini…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4306, 19 Svibanj 1948

INTERVENCIJA SVJETLOSNIH BIĆA U SUDBINI…

Sve  mora biti nazvano Božanskom Providnošću, jer sve je, čak najmanji događaj, bilo predodređeno od početka. Božja je volja da vi trebate potpuno sazrijeti na Zemlji. I prema tome je sve bilo organizirano vrlo promućurno tako da ćete vi opet i iznova imati mogućnosti dalje se razv(ja)iti. Za oblikovanje vašeg zemaljskog života je također odlučujuća vaša volja, jer Bog je predvidio vašu volju od vječnosti i sukladno je isplanirao kurs života svake pojedinačne osobe. Stanovnici duhovnog kraljevstva svjetla su Božji duhovni potpomagači i brinu se o ljudima sukladno njihovom stupnju zrelosti, i tako su oni Božji predstavnici i služe svaku pojedinačnu osobu kao duhovni čuvari sukladno Božjoj volji. Oni interveniraju u zemaljskom životu sa njihovim učiteljskim metodama, oni daju ili niječu ljudima kako je to za njih od najveće koristi. Time oni imaju autoritet od Boga ljudima ugoditi sa darovima baš kao što mogu ljude voditi do zrelosti kroz neuspjehe. Iako se to, također, uvijek zbiva u skladu sa Božjom voljom njima je unatoč tome dozvoljena sloboda aktivnosti čim im ljudsko biće povjerljivo apelira za pomoć. Oni su u stanju uslišiti ovaj zahtjev ili ga zanijekati, i njihova će velika ljubav spram ljudi uvijek pravilno napraviti, pošto su oni kao jedno sa Božjom voljom. Unatoč tome, zazivanje svjetlosnih bića je sigurno sredstvo za pomoć, jer svjetlosna bića su izuzetno tolerantna u njihovoj ljubavi spram ljudi, oni rijetko ljudima negiraju zahtjev ako cilj njihova zahtjeva nije očigledno ne-djelo.

I Bog će dati Svoje odobrenje, bez obzira kako svjetlosna bića odluče, jer oni uvijek dijele istu volju sa Bogom. Međutim, ako to dovodi u opasnost ljudsku dušu svjetlosno biće će biti nepokolebljivo, jer opasnost za dušu mora najprije prestati prije nego oni mogu postati prijemčivi za čovjekov zahtjev i intervenirati pomoćno. Ali onda će aktivnost svjetlosnih bića biti očigledna, onda će ljudsko biće biti sposobno poduzeti bilo što, on se ne treba bojati ikakvog neuspjeha i zemaljski će život postati lagan i podnošljiv za njega, jer njegovi anđeli čuvari mu daju podršku i on sebe može povjeriti njima u svakom pogledu ali bez da ikada isključi Boga, umjesto toga, iskreni razgovor sa Njime treba prethoditi svakom apeliranju svjetlosnim bićima, tako da je volja potonjih uvijek Božja volja i pomoć je uvijek prepoznatljiva.

AMEN

Spread the Truth