Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4304 (Pobjednička Crkva… “Jedno stado i jedan Pastir…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4304, 18 Svibanj 1948

POBJEDNIČKA CRKVA… JEDNO STADO I JEDAN PASTIR…

(Ivan 10:16)

Oni od vas koji Me slijedite, koji žudite za Mnom, trebate biti jednog uma u vašem razmišljanju, govorenju i djelovanju. Onda ćete formirati čvrstu kongregaciju premda je ona mala brojem. Onda će Moj duh ostvariti učinak u vama i, budući ste prožeti Mojim Duhom, vi ćete biti sposobni govoriti za Mene i Moje kraljevstvo. I vaše će riječi zapaliti, jer vi sami dajete dokaz o njima sa vašim djelovanjima koja izražavaju vaše misli i vašu volju. Jedinstvo treba vladati u Mojoj grupi vjernika budući svi žive u istoj Istini i svi moraju biti sjedinjeni sa Mnom Ljubavlju i prema tome formiraju veliku dušu koju Ja nazivam Mojom Crkvom. Ja ću uvijek biti prisutan u ovoj kongregaciji, i kada je Moja Riječ propovijedana Ja Sam Taj Koji govori kroz govornika. I ovo je Crkva protiv koje čak vrata paklena neće prevladati (Matej 16:18), jer Ja ako Sam Ja Osobno prisutan u njoj aktivnost protivnika (Sotone) će ostati neuspješna. Ovo je Crkva koja će biti pobjednička na kraju dánà, jer ona obuhvaća stado čiji Pastir Sam Ja… Biti će samo jedno stado i jedan Pastir. Ona će obuhvatiti ljude svih vjeroispovijesti koji su sebe oslobodili od svih izvanjskih pojavnosti i koji su, zbog njihove revnosti življenja da udovolje Meni, u intimnom kontaktu sa Mnom. Ja ću pasti Moje ovce… na vječno-zelenim pašnjacima, gdje nikakvih litica, nikakvog trnja i nikakvih jama više ne postoji, Ja ću biti sred Mojih Vlastitih u raju Nove Zemlje, jer onda tamo više neće biti radzvojenosti između nas (Otkrovenje 21:3), Moje ovce više neće bježati od Mene, one neće napustiti njihova Pastira, jer one Me ljube i ne žele opet biti bez Mene.

Vama je preostalo još samo malo vremena i trebate stremiti povećati vašu kongregaciju, Moju istinsku Crkvu, i prema tome im trebate primjerom ukazati ispravan način života, vi trebate dati Ljubav i kroz Ljubav zadobiti djecu svijeta koja su zaboravljiva o snazi Ljubavi… dajte im puno Ljubavi, tako da će ona zapaliti plamen u njihovim srcima, tako da će upoznati zadovoljstvo davanja i sreće, tako da će vam se pridružiti i tako također tražiti uspostaviti kontakt sa Mnom. Budite im dobar primjer i pokušajte ih motivirati da čine isto kako bi testirali snagu Ljubavi i vjere. Ukažite im stazu do Mene, skrenite njihovu pažnju na ispravan odnos sa Mnom, objasnite im da moraju u Meni vidjeti njihova Oca Kojem se moraju podložiti kao djeca kako bi bili uznešeni do istinske djece koja će doći do Očevog nasljedstva. I čak ako možete zadobiti samo nekoliko to će unatoč tome biti velika zasluga za vas, budući dobri Pastir uživa u svakoj ovci koja je jednom bila izgubljena i vraća se nazad k njemu, i stoga ću Ja također blagosloviti svakoga tko Mi pomaže povećati Moju kongregaciju prije nego je došao konačni kraj.

AMEN

Spread the Truth