Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4136 (Gospodov glasnik prije Njegovog dolaska… Pomoć je očajno potrebna…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, 5 Listopad 1947, br. 4136

GOSPODINOV GLASNIK PRIJE NJEGOVOG DOLASKA… POMOĆ JE OČAJNO POTREBNA…

Izvanredni/neobični darovi milosti mogu biti ponuđeni ljudima i oni prolaze pored njih kao da se susreću sa svakodnevnim događajima. Oni se ne žele zamarati time da ih iskreno istraže, a iako čuju (ono) što im je ponuđeno kao najdragocjeniji dar milosti oni ga ne primjenjuju na sebi i, prema tome, se(be) ne usavršavaju u skladu sa Mojom voljom. I na taj način će vrijeme milosti proći bez mnogo dobrobiti za njih. Kraj je blizu. Ja ću sebe obznaniti na sve moguće načine, Ja ću koristiti svako sredstvo da otvorim njihova srca tako da mogu ući i Osobno ih naučavati. Posljedično tome u nadolazećem vremenu će biti dvostruko puno više posla i Moje sluge trebaju uzeti svoj zadatak ozbiljno a ne sebe zavaravati vjerujući da je njihov posao završen. Ovo kratko vrijeme prije kraja zahtjeva izuzetnu asistenciju s Moje strane i posebice gorljivu aktivnost na strani Mojih slugu na Zemlji, ako se hoće spasiti duše koje su u izuzetnoj nevolji. Iako izgleda da nećete biti jako uspješni, pošto će vas mnogi odbaciti, vaš rad neće biti uzaludan.

Netko će doći i govoriti iste riječi ljudima koje ste primili od Mene. I ljudi će uspoređivati i biti će iznenađeni pošto je prepoznati da sadržaj korespondira sa onime što su već primili kroz Riječ i Pismo. I opet će ljudima biti ponuđena velika prilika da promijene svoj način života i sebe oblikuju u skladu sa Mojom voljom. Pošto će poruke od gore biti tako očigledno u skladu sa Evanđeljem kojeg propovijeda on, koji je Moj predvjesnik prije Mojeg posljednjeg dolaska. Samo nekolicina će prepoznati izvanredno svjetlo i znati da je vrijeme došlo. Većina će, međutim, zanemariti/omalovažavati dar milosti kojeg im Moja ljubav opetovano nudi. Oni više ne mogu biti pomognuti pošto je njihova vlastita slobodna volja da li će ga prihvatiti ili odbaciti a koju Ja nikad neću prisiliti. Ali vrijeme milosti će uskoro završiti, uskoro će čas proći i posljednje zvono će (za)zvoniti. I svatko tko nije pronašao svoj put nazad k Meni do tada će ostati udaljen od Boga cijelu vječnost i time u bijednom stanju, što Moja ljubav neprestano želi spriječiti… ali uspjeh je na vama ljudima samima.

AMEN

Spread the Truth