Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4128 (“Jedino onaj koji ostaje u Ljubavi ostaje u Meni, i Ja u njemu…”)

Print Friendly, PDF & Email

Berthi Dudde, br. 4128, Rujna 1947

“JEDINO ONAJ KOJI OSTANE U LJUBAVI OSTAJE U MENI, I JA U NJEMU…”

Ljubav se treba zapaliti u vama ako želite biti sjedinjeni sa Mnom. Jedino onaj koji ostaje u Ljubavi ostaje u Meni i Ja u njemu. I prema tome vi se od strane vašeg srca morate osjećati nagnani dati Ljubav vašem bližnjem ljudskom biću, usrećiti ga i zadobiti njegovu naklonost, vi trebate biti u neprestanoj složnosti sa njime, vi trebate biti prijatelj i brat vašem bližnjemu, vi sa njime trebate dijeliti radost i patnju i uvijek nastojati olakšati njegovu sudbinu na Zemlji, i vi uvijek morate biti voljni voditi ga ispravno u duhovnim stvarima, jer najvažnija i najprijatnija aktivnost Ljubavi jest spasiti ili donijeti korist njegovoj duši. Ako ste nagnani od strane Ljubavi, to jest, ako se iz same dubine vašeg bića osjećate ponukani vršiti djela Ljubavi, Ja Sam blisko sjedinjen sa vama, jer osjećaj Ljubavi već ukazuje da vas Ja zaposjedam, to je prelijevanje Moje snage Ljubavi ka vama, što je posljedica okretanja vaše volje ka dobru, time jednog nesvjesnog okretanja spram Mene.

Ja zasigurno privlačim sve vas k Svom srcu, Ja mogu trenutno potpaliti Ljubav u vama i u tom slučaju vas svih pridobiti za Sebe, da Sam to želio učiniti… međutim, u tom slučaju Ja ne bi imao nijedne žive tvorevine kao Moju sliku već jedino suđena bića bez slobodne volje kao znak njihove božanstvenosti. Ali Ja želim raditi i stvarati sa savršenim bićima, Ja im želim dati konačnu sreću budući je Moja Ljubav spram njih beskonačno duboka, i Ja to mogu učiniti jedino ako su oni dosegnuli određeni stupanj kojeg bi ljudi trebali i mogu doseći na Zemlji. I to je zašto vas Ja moram neprestano opominjati (savjetovati) da budete gorljivo aktivni u Ljubavi, jer Ja želim biti sjedinjen sa vama kako bi bio sposoban djelovati u svoj punini unutar vas i na taj način povećati snagu vaše Ljubavi, tako da vi sami postanete Božanska bića, kao što je bila vaša sudbina na samom početku.

Ja želim biti kao jedno sa vama pa ipak vi morate ostvariti ovo stapanje vašom vlastitom slobodnom voljom… I to je zašto sami trebate prakticirati Ljubav, vi morate neprestano ulagati napor činiti dobra djela, vi morate promijeniti vaše osjećaje ako se oni u vama još nisu zapalili kao Ljubav, vi morate željeti biti dobri onda ćete također biti sposobni to postati, jer Ja ću blagosloviti takvu volju i dati vam snagu da ju sprovedete. Vi morate željeti biti sjedinjeni sa Mnom i Ja ću doći k vama i zaposjednuti vas sa namjerom da vas nikad više ne pustim ili vam dozvolim da se ponovno razdvojite od Mene. Jer Moja Ljubav je tako duboka da neće mirovati sve dok se ne dogodi potpuno sjedinjenje, jer to je bilo izvorno stanje, pošto su Moje žive tvorevine proizašle iz Mene, pošto su one snaga iz Mene koja Mi se neizbježno mora ponovno vratiti.

AMEN 

Spread the Truth