Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6876 (Vjera bez ljubavi je mrtva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6876, 22 Srpanj 1957

VJERA BEZ LJUBAVI JE MRTVA…

(Jakovljeva 2:14-26)

Vi nikada-za-navijeke ne bi bili sposobni iskupiti sebe da Ja nisam ostvario čin Spasenja u vaše ime. Moja beskonačna Ljubav vas je željela izdići iz bijednog stanja premda je ono bilo prouzročeno kroz vašu vlastitu pogrešku… Posljedično, to je bio jedan čin milosti i milosrđa za vas, to je bio jedan nezasluženi dar koji vam stoji na raspolaganju ako želite iznova postati onako blaženi kako ste to bili na početku. Otud Riječi ‘jedino milošću možete biti spašeni…’ (Efežanima 2:5, 8) Međutim, bez ovog Mog čina Spasenja (Knjižice br. 34 i 38) vi nikada ne bi bili sposobni postići blaženstvo, jer vi niste imali dovoljno snage uzdići sebe iz bezdana i vaša je volja bila dapače slabija, tako da vi isto tako ne bi stremili sebe izbaviti iz Sotonina ropstva. Time je imperativ da iskoristite blagoslove čina Spasenja… I ovo prije svega potrebuje vašu vjeru u Božanskog Iskupitelja Isusa Krista, u Kojem Sam Ja Sebe utjelovio kako bi patio i umro za vas ljude, kako bi postigao jedno nezamislivo bogatstvo milosti za vas kao Isus, čovjek. Bez ove vjere u Mene vi nikada nećete uspostaviti kontakt sa Mnom i apelirati Mi za pomoć, za snažniju volju, za snagu da budete sposobni uzdići se… Ali što se treba shvatiti pod ‘vjerom u Božanskog Iskupitelja’? Ako bi riječi ‘Ja vjerujem u Njega’ jedine bile dovoljne onda bi Spasenje doista bilo osigurano većem dijelu ljudske rase, jer ove riječi su jako često i od strane mnogih ljudi (iz)rečene. Ali ove riječi jedino nisu dovoljne za Mene da podarim blaženstva u skladu sa Mojim obećanjem ‘Onaj Koji vjeruje u Mene ima vječni život…’  (Ivan 3:36; 5:24; 6:40, 47) Ja zahtjevam živu vjeru, potpuno unutarnje uvjerenje u ono što ste vi ljudi podučavani u svezi žrtve na Križu od strane onih koji vam na Moje poduke proglašavaju Evanđelje… Međutim, kako bi postigli ovo unutarnje uvjerenje potreban je jedan već probuđeni duh koji prosvjetljuje osobu iznutra, koji mu daje razumijevanje uzroka, razloga za čin Ljubavi kojeg je čovjek Isus ostvario… Jedino što ljudsko biće razumije će on biti sposoban vjerovati sa uvjerenjem… Time osoba mora najprije dati unutarnjoj iskri Ljubavi priliku da sebe očituje, što može opet jedino biti ostvareno putem Ljubavi (ili ‘Ljubavlju’). Jedna sasvim bez Ljubavi (ili ‘hladna’) osoba može prema tome doista (iz)reći riječi ‘Ja vjerujem u Isusa Krista’ ali njemu nedostaje sveg unutarnjeg uvjerenja, posljedično tome, on isto tako nikada neće biti sposoban postići vječni život. Jedino Ljubav Njega prepoznaje, i time Ja zahtjevam vjeru koja je oživjela kroz Ljubav… Ali čak koncept ‘Ljubavi’ treba biti objašnjen, jer ova je riječ, također, često zloupotrebljena…

Svi vi ljudi doživljavate Ljubav, ali morate sebe pitati u kojem pravcu vaša ljubav smjera… vi morate naučiti razlikovati između ljubavi koja žudi i one koja daje…  vremenske ljubavi, koja uvijek želi posjedovati, i čiste Božanske Ljubavi, koja uvijek želi dati sreću. Činjenica da jedna zemaljski naklonjena ljubav neće probuditi Božansku duhovnu iskru u vama je sama po sebi očita, time ona mora biti nesebična, što-sreću-pruža Ljubav koja bi trebala biti zapaljena kako bi dozvolila ‘djelovanje duha’ u vama. Ova Ljubav je snaga koja, jednom kada ju je osoba zapalila, njemu nikad neće dozvoliti otpočinuti, koja ga neprestano nagnaje na Ljubavi-punu aktivnost, koja nije zadovoljna sa osjećajima nego koja potpuno transformira čovjekovu prirodu, tako da će on rastuće više ući u kontakt sa Mnom, jer ‘Tkogod ostaje u Ljubavi ostaje u Bogu i Ja u njemu…’ (1 Ivanova4:16) I takva Ljubav će naknadno također donijeti plod žive vjere, jer kontakt sa Mnom kroz Ljubav mora takođe voditi do najjasnije realizacije/shvaćanja, tako da je značenje čina Spasenja njemu jasno otkriveno i da više ništa ne može uzdrmati njegovu vjeru… ‘Tkogod ostaje u Ljubavi ostaje u Bogu i Ja u njemu…’ Svatko tko posveti ozbiljne misli ovim Riječima mora također shvatiti da će osoba, koja je najintimnije u kontaktu sa Mnom kroz Ljubav, također biti prožeta od strane Moje snage Ljubavi, da će strujanje snage utjecati u njega… ali da ovaj upliv snage više neće dozvoliti neaktivnost. Time snaga Ljubavi mora na neki način proizvesti učinak… i naime na način koji svjedoči o izvoru ove snage, u jednoj aktivnosti koja je ‘od Boga željena’… u svakoj vrsti Ljubavlju-ispunjenih akcija. Osoba se jednostavno više ne može suspregnuti od poduzimanja Ljubavlju-ispunjenih akcija čim je on prožet od strane Moje snage Ljubavi, i time će njegova Ljubav također sebe dokazati time što će sprovoditi dobra djela… Ljudsko biće će više ili manje ukazati njegovu Ljubav za Mene u nesebičnim djelima Ljubavi prema bližnjemu i pri tome se sa Mnom sjediniti sve više čvrsto i biti spašen u vremenu i vječnosti… Jer u tom slučaju on vjeruje u Mene i Moj čin Spasenja, on je već pronašao iskupljenje budući ova dokazana Ljubav demonstrira njegovo oslobađanje od Mojega protivnika, koji preza od Ljubavi budući njemu samome nedostaje sve Ljubavi. Nitko bez Ljubavi neće imati živu vjeru, i nito neće osjećati Ljubav unutar sebe tko ju ne očituje u dobrim djelima, budući je Ljubav sila koja nagnaje ljude na Ljubavlju-ispunjenu aktivnost. I razlog zašto se nikakve žive vjere u Isusa Krista i Njegov čin Spasenja ne može pronaći u posljednjim danima (Luka 18:8)… je budući se Ljubav ohladila među ljudima (Matej 24:12)… Prema tome opet i iznova Ljubav mora biti propovijedana prije svega, Ljubav za čovjekova bližnjega mora biti tako snažno naglašavana budući jedino ova Ljubav svjedoči za Mene (1 Ivanova 4:20, 21), i Ljubav za čovjekova bližnjega će također uvijek zahtjevati jednu aktivnost, bila ona zemaljske ili psihološke prirode… zamaljsku ili duhovnu pomoć, koja će, razumljivo, jedino biti cijenjena ako je motivirana Ljubavlju… Sve ovo je tako lako za razumjeti a ipak, bez Ljubavi, razmišljanje ljudi jeste i ostat će zbrkano. Ali ‘iskupljenje’ se sastoji u činjenici da ljudsko biće odustane od njegovog protivljenja i dopusti sebi biti iznova osvijetljenim Mojom snagom Ljubavi kao u početku, kada je duhovno biće bilo još savršeno… Iz Ljubavi ste vi jednom proizašli i vi trebate opet postati Ljubav, jedino onda ćete biti, i ostati, blaženo sretni za cijelu vječnost.

AMEN

Spread the Truth