Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6848 (Razlog za otkrovenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6848, Dan Duhova 9 Lipanj 1957

RAZLOG ZA OTKROVENJA…

Ja Se želim otkriti svima vama koji Me slušate kao Bog Ljubavi, mudrosti i svemoći… Moja otkrovenja jedino potrebuju jedno otvoreno srce, spremno uho koje sluša Moj glas kada govorim… I Moja će otkrovenja uvijek biti dokaz Moje Ljubavi za vas, budući vam Ja govorim kao Otac njegovoj djeci: opominjući/savjetujući, podučavajući, tješeći i obećavajući Ljubav… Ja želim dodirnuti srca vas koji Me slušate; Ja vas želim usrećiti tako što ću vam govoriti, Ja vam želim dati nešto što će vam pomoći napredovati: svjetlo i snagu, koji su potrebni svakom biću kako bi se približilo Meni. Prema tome, Ja vam govorim.

Međutim, Ja vam također želim otkriti Moju temeljnu prirodu (Ivan 16:25), Ja želim da Me prepoznate kao Boga Ljubavi, mudrosti i svemoći i, jednom kada ste Me prepoznali, također vidite Oca u Meni i onda stremite ka Meni kao Moja djeca. Ako vjerujete u Moju Ljubav, mudrost i svemoć, onda ćete se također prepustiti Meni u krotkosti i Ljubavi i odustati od svakog otpora koji vas i dalje drži razdvojenima od Mene. I to je razlog zašto vam Ja Sebe otkrivam… Jer svi vi trebate znati kako bi vas vaš Bog i Stvoritelj želio prigrliti sa beskonačnom Ljubavlju koja, međutim, neće podnositi otpor. I kako bi slomio vaš otpor, Ja vam govorim, ipak Ja vas neću prisiliti da Me slušate. Unatoč tome, vi ćete osjetiti Moju Ljubav čim čujete Moj glas, vi ćete biti dotaknuti bujicom energije koja će vam dokazati da Sam to Ja Koji vam govori, ali da ta bujica energije postaje smjesta manje učinkovita ako nastavite opirati se, dok će ona nastaviti rasti kada ste voljni prihvatiti Moju Riječ. Ja želim donijeti svjetlo svima vama čiji je duh i dalje mračan i pripremiti ga tako da će vas svjetlosne sfere biti sposobne primiti. Ipak to je jedino moguće ako, zahvaljujući vašoj vjeri u Mene, vi odlučite živjeti život aktivne Ljubavi… Ako ste, međutim, vi u stanju voljeti Me vi ćete također osjećati unutarnju žudnju da vršite dobrodušna djela… i zato da bi Me mogli naučiti voljeti, Ja vam Sebe otkrivam.

Vi ljudska bića na Zemlji zasigurno govorite o ‘Bogu’ Kojeg se plašite i častite kao Silu pod Čijom se milosrdnošću nalazite, Koja vas može uništiti ili osuditi… ako još vjerujete u Nju… ali vi Mu ne nudite Ljubav koju bi On želio primiti od vas. Ja, međutim, jedino želim biti voljen, jer onda daleko bolji odnos može biti uspostavljen nego što strah može postići. Ja želim primiti vašu Ljubav i neprestano tražim ovu Ljubav; ipak vi ćete jedino biti sposobni voljeti Biće Čije savršenstvo vi prepoznajete i u Čiju ste Ljubav, mudrost i silu vi uvjereni. I ako vam Ja Osobno mogu govoriti, vi ćete skoro steći uvjerenje da je Moja Ljubav spram vas beskonačna, da je Moja mudrost neusporediva i Moja moć neograničena. I onda ćete se vi također prepustiti i čeznuti se sjediniti sa Mnom vječno. I stoga, Riječi Ljubavi će vam nastaviti biti izgovarane koje traže ući u vaše srce… I svatko tko Me voljno prima će biti obradovan Mojim Riječima, i Ja ću za njega otvoriti vrata blaženstva, jer sa Mojom Riječju ću mu Ja donijeti svjetlo i čim ono zasja, sva tama će Ga napustiti, on će Me prepoznati kao vječno svjetlo (1 Ivanova 1:5), on će Me voljeti sa svim njegovim srcem i ostati sa Mnom zauvijek.

AMEN

Spread the Truth