Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6847 (Utjecaj na dušu kroz duh…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6847, 8 Lipanj 1957

UTJECAJ NA DUŠU KROZ DUH…

Vaše misli mogu biti usmjerene duhovno ili zemaljski tijekom vašeg zemaljskog života, pa će otuda duhovni ili zemaljski biti i ciljevi koje vi postižete. Vi sada na Zemlji niste podvrgnuti nikakvoj prisili, vama je u potpunosti slobodno kako vi oblikujete vaš unutarnji život, i kojim mislima vi dajete prednost. Tijekom zemaljskog vremena, Duh u vama, Koji je Moj udio, nastoji naći sluha kod vas (nastoji da Ga vi čujete), no On na dušu ne utječe prisilno… No, isto tako se i tijelo želi izboriti sa svojim željama i žudnjama, koje su daleko više zemaljski usmjerene. Ono također dušu želi odrediti, i učiniti ju naklonjenom svojoj žudnji, a duša… razmišljanje, osjećanje i htijenje… se sada mora odlučiti. Ona će također na početku svojega utjelovljenja više slijediti žudnje tijela, jer je ona sama i dalje vrlo zemaljski usmjerena, budući njene supstance tek trebaju ići ususret produhovljavanju, pa će zato ona i biti pod utjecajem od strane Duha. Duhovna iskra, kao Moj udio, je Ljubav, i ona uvijek samo nastoji dušu potaknuti na Ljubav-no djelovanje, duša se osjeća lagano pogurnuta na to, i sada može sukladno tome misliti, htjeti i osjećati (tretirati misli, volju i osjećaje). Ona tako može djelovati u Ljubavi, no na to nije prisiljena. Ako je utjecaj tijela vrlo jak, onda ono stječe nadmoć i zadržava dušu od Ljubav-nog djelovanja, sluša li duša tihi glas Duha, onda ona slijedi Njegove poticaje, a posljedica toga je da sada snaga Duha može već jače djelovati, da Njegov glas zvuči glasnije, i dušu može sve više i više uvjeriti da na Zemlji živi ispravno i u skladu s Božjom voljom. Tako se Duh i tijelo bore za prevlast nad dušom… Oni se bore za to da pridobiju za sebe misli, osjećaje i volju čovjeka, a u skladu sa pobjedom je i cilj kojem čovjek na Zemlji teži i kojeg postiže. Duh je Moj udio… Tijelo se sastoji od još vrlo nezrelih supstanci, koje stoga još više ili manje pripadaju Mojemu protivniku. I tako se borim Ja, a također i Moj protivnik za dušu čovjeka, koja je kao samosvijesna bit (suština, entitet) jednom izašla iz Mene, ali je dobrovoljno sebe predala Mojemu protivniku, koja je međutim već u velikoj mjeri prevalila put do Mene, i sada se u zemaljskom životu iznova treba odlučiti za Gospodara Kojemu želi pripadati. No, čim je Moj Duh u čovjeku već stekao neki utjecaj, također je uspostavljena i veza sa Duhom Oca od vječnosti, i sada je Meni također moguće pustiti Moju duhovnu snagu da stalno utječe u posudu koja se otvorila, budući duša… kada ona u sebi popusti poticaju Duha… vrši djela Ljubavi, i tako sebe sve više pripravlja za „prijem Božanskog Duha“… I sada priljev Božanskog Duha može također postati iznimno vidljiv kroz razne sposobnosti kojima čovjek sada može raspolagati, tako da se sada može govoriti o očiglednom izlijevanju Duha, kao što su i Moji učenici smjeli doživjeti nakon Mojega uzlaska u nebo… Jer, na (u) njima se po prvi put ostvario proces koji je postao moguć tek kroz Moje Djelo Iskupljenja… da se duh mogao slobodno razvijati, budući je Mojemu protivniku bila razbijena moć nad dušama ljudi koji su Meni željeli pripadati, dok su prethodno duše bile još opterećene izvornim grijehom, tako da one nisu u sebi mogle čuti glas Duha, i stoga je istovremeno volja bila preslaba, a razmišljanje zamračeno… No, Mojim Djelom Iskupljenja je duša postala slobodna, i sada joj je moguće, poslušati kako Duh, tako i tijelo, i sada se njena volja morala ispravno odlučiti… za što joj je međutim Moj Duh, Koji je Ljubav, od pomoći. Kada je jednom Duh u čovjeku stekao prevlast, onda je zajamčen i ispravan cilj, jer onda tijelu više nije moguće pridobiti dušu za sebe, štoviše, duša i Duh će čak utjecati i na tijelo, da se isto tako umetne u Božanski red, i onda je čovjek „ispunjen Duhom“… jer je on izdržao ispit volje na Zemlji, jer je on kandidat kraljevstva koje traje vječno i poklanja blagoslove, jer se duša onda konačno (jednom zauvijek) odvojila od Mojega protivnika, i ona sada pripada Meni do u svu vječnost.

AMEN

Spread the Truth