Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6845 (Dobar Pastir…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6845, 4 Lipanj 1957

DOBAR PASTIR…

Prispodoba o dobrom Pastiru pokazuje vam također Moj odnos prema vama, ona vam pokazuje da sva Svoja stvorenja razmatram Mojom Ljubavnom brigom, i da će svi oni koji čuju Moj poziv, biti ubrojeni u Moje stado, koje Ja štitim protiv napada neprijatelja… Svi vi trebate Pastira, Vođu, Koji vam pokazuje pravi put, Koji je spreman voditi vas i zaštititi od svih opasnosti. Jer, za vrijeme vašeg zemaljskog života, slični ste ovisnoj (zavisnoj) djeci, koja trebaju stalnu zaštitu. Vi ste kao stado jagnjadi, koja je posvuda razasuta, koja također često gaze stazama koje vode u provaliju… Vi se ponekad drznete u visine, odakle vam prijeti duboki pad, često se također krećete nepoznatim područjima, i dovodite se u opasnost da budete uhvaćeni i ubijeni, ponekad dopuštate biti istisnuti iz Moga stada, i ako Ja ne bih imao budno oko, bili bi izgubljeni. Ali, Ja Sam dobar Pastir, Koji također daje Svoj život za Svoje ovce. Ne dopuštam da… tko pripada Mome malom stadu… bude Meni nepravedno otet. Ja ne dopuštam da vuk provali i otme Moju jagnjad. A Ja mamim i pozivam, kada se jedna od Mojih ovaca izgubi, sve dok ne nađe put povratka u svoju zavičajnu štalu. Jedino dobar Pastir daje Svoj život za Svoje ovce, i kao u dobrog Pastira je uistinu Moj odnos prema vama. Vi sami ne možete izmjeriti Moju Ljubav za vas, jer ste još u neznanju u vašem sadašnjem stanju, možete jedino slijediti Moj Poziv i odano se stisnuti uz Mene, jedino iz Mog poziva možete osluhnuti Moju Ljubav za vas, ali ne možete ju pojmiti u njenoj dubini, kao što  također jedna ovčica može samo osjetiti, da je u svome Pastiru našla zaštitu u svakoj opasnosti, ali sama nije svjesna koja Ljubav ispunjava Pastira za Njegovo stado. Ja Jesam i ostajem dobar Pastir, i napasam Moje ovce u dobrom pašnjaku. Ono što trebaju, Ja im dopremam, i ne želim više nego da osjete Moju Ljubav i priljube se uvijek sve iskrenije sa Mnom, tako da ih neprijatelj ne može sebi povući i naškoditi im. Međutim, Moje ovce mogu slobodno dolaziti, Ja ih vodim, i mamim ih, i zovem ih, ali nisu vezane konopcem, imaju slobodu kretanja, jer ne volim prisilu. Ne želim držati Moje stado silom, nego trebaju osjetiti Ljubav njihovog Pastira i trebaju imati žudnju za njom, i stoga Me slijediti u punoj slobodi, kada začuju Moj poziv… A Moj poziv će se oglasiti uvijek iznova, Ja ću govoriti ljudima u svoj Ljubavi, upozoravat ću ih i opominjati, uvijek ću im pružiti pomoć kada su u opasnosti, ponijet ću sve njihove slabosti i pogreške, i dostaviti im snagu… Ja ću uistinu kao dobar Pastir paziti Moje stado, tako da nijedna od Mojih ovčica ne pogine. Pustit ću da se neprestano razliježe Moj glas, tako da se opet nađu uz Mene svi oni koji su jednom otišli od Mene, koji su slijedili varav glas, ali trebaju se jednom iznova vratiti k Meni, da zauvijek ostanu sa Mnom i također da zauvijek spoznaju Moju beskrajnu Ljubav.

AMEN

Spread the Truth