Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6812 (Upućivanje na Kraj jednog razdoblja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6812, 22 Travanj 1957

UPUĆIVANJE NA KRAJ JEDNOG RAZDOBLJA…

Vi ćete svi ući u novi stadij razvoja, jer jedan period Spasenja će dokončati a novi će opet započeti. Bilo vam je rečeno već mnogo puta bez da je to naišlo na pouzdanje među ljudima. A ipak od najvećeg je značenja da vi u to vjerujete, budući ćete odlučiti za vas same da li ćete napredovati ili nazadovati u vašem razvoju, i budući ćete vi biti afektirani od strane dvije sasvim drugačije sudbine: iznimno prekrasnom i veličanstvenom ili nevjerojatno bolnom. Život se neće više nastaviti monotono kao prije… prevrat koji vam se približava će biti tako velik da ga vi nećete biti sposobni zamisliti i time ćete vi nastaviti živjeti nezainteresirano premda vam je on ukazan opet i iznova. Ali vi nećete vjerovati što vam Moji glasnici proglašavaju i jednog dana ćete gorko zažaliti da niste prihvatili i postupali sukladno savjetu koji vam je dan. Moja Riječ je jedini način da vam se na to skrene pažnja, posljedično tome Ja vam nastavljam govoriti kroz ljudska usta i jedino želim pronaći dovoljno vjerovanja tako da ćete postati obazrivi i voditi računa o vašem načinu života. Ali tko sluša Moju Riječ? Tko Ju prepoznaje kao Očev glas Koji želi spasiti Njegovu djecu od propasti? Ljudski duhovni ponos je tako velik da oni precjenjuju njihovo vlastito razmišljanje, da oni ne žele prihvatiti ništa, oni ne vjeruju da im trebaju ikakve poduke i zadovoljni su sa mrtvim učenjima koja su izgubila svu po-SVET-iteljsku snagu. A oni koji tvrde da su Moji predstavnici na Zemlji imaju sami premalo kontakta sa Mnom, inače bi oni bili sposobni čuti iste Riječi od Mene i dozvolili bi Mi govoriti kroz njihova usta, u slučaju čega bi oni proglasili isto njihovim slušateljima kao što Ja opet i iznova nagovještavam: da se vi suočavate sa značajnom prekretnicom, zemaljski i duhovno… 

Vi ljudi planirate daleko unaprijed, stvarate i radite kao da imate jedno beskonačno dugo vrijeme na vašem raspolaganju… Vi ne želite vjerovati u zaključenje jednog razdoblja koje vam se unatoč tome približava uskoro. Time vi ste neumorno aktivni u zemaljskom smislu… Ali što radite za vaše duše? Zašto ju ne uzmete u obzir na isti način budući znate, naposlijetku, da ćete morati umrijeti jednog dana a vi ne možete ponijeti sa vama ništa od vaših zemaljskih vlasništava u kraljevstvo onostranog? Ali budući vam Ja kažem da će životi svih ljudi iznenada dokončati (Sefanija 1:2, 3) to vas treba ponukati da radite jače na unapređivanju vaših duša i napraviti da shvatite ispraznost zemaljskog traganja i stremljenja… Ali vi ne vjerujete i ne možete biti silom uvedeni u ovo vjerovanje. Pa ipak, vi ćete to čuti opet i iznova od Mene kroz Moje glasnike koji vam donose Moju Riječ… Vi nećete biti sposobni reći da ste ostali bez znanja; vi nećete biti u stanju reći da ste bili uhvaćeni na iznenađenje, prema tome će opet i iznova ljudi preći vašim putem opominjući vas i upozoravajući, i događanja oko vas će također doprinjeti spram toga da vas učine obazrivima… I blažen je onaj koji to zamjeti i pripremi sebe za promjenu koja će se dogoditi… On će Mi doista zahvaliti jednog dana da Sam mu ukazao predstojeće… jer vrijeme podareno čovječanstvu da postigne duhovno savršenstvo je dokončalo.

AMEN

Spread the Truth