Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6811 (Uskrsnuće mrtvih u život…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6811, 21 Travanj 1957

USKRSNUĆE MRTVIH U ŽIVOT…

Čovječanstvo je bilo držano u ropstvu… i nikad ne bi bilo oslobođeno da Ja nisam žrtvovao Sebe kako bi iskupio duše od onog koji ih je držao zarobljenima. Moja golema ljubav Me motivirala da učinim tu žrtvu, da platim otkupninu što Mi je dalo pravo da otmem duše od Moga protivnika (= Sotone), pod uvjetom da su ga oni sami htjeli napustiti i slijediti Me. Ali žrtva koju sam učinio putem Mojeg raspinjanja je bila namišljena/namjeravana za sve jednom pale duhove, ona je važila za sve ljude u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Bila je učinjena za duhovnu bit/suštinu koja se uputila, i tek se treba uputiti, stazom preko Zemlje kao ljudsko biće.

Kupio sam slobodu i Svojom krvlju platio za svako biće koje je jednom bilo povučeno u bezdan Mojim protivnikom i dolje se drži u ropstvu, a ni jedno biće ne mora više ostati u bezdanu protiv svoje vlastite volje. Ali mora žudjeti za time da napusti bezdan, mora se htjeti uspeti, mora se željeti vratiti Meni od Koga se jednom dobrovoljno okrenulo. Iz tog razloga je njegovo prijašnje odbacivanje Mene bilo uzrok njegove smrti, pošto je bezdan za biće istoznačan sa potpunim nedostatkom svjetla i snage za (to) biće, stanjem smrti… Tako da bi se ono moglo izdići iz smrti u život, tako da se biće može ustati iz svog groba i kročiti ponovno u novi život, Ja sam Svojom smrću kupio život za mrtve, i ni jedno biće ne mora ostati predmetom/podložno smrti zauvijek, svako biće se sposobno ustati iz mrtvih baš kao što sam se Ja Osobno vratio u život trećeg dana…

Ali Moj protivnik će željeti spriječiti bića da pobjegnu iz njegovog područja i prema tome njima treba pomoć, pošto su oni nesposobni uspeti se sami od sebe a Moj protivnik drži grob, koji okružuje bića mraka, čvrsto zaključanim. Ali jedan povik ka Meni će probiti/prodrijeti čak i (u) najneprobojnije grobnice, jedan povik ka Meni u Isusu Kristu i Ja Osobno ću požuriti u pomoć slaboj i patničkoj duši, a Moj protivnik se Meni Osobno uistinu ne može oduprijeti, on mora otići pošto sam Ja platio otkupninu  i stoga on više nema daljnje pravo na dušu koja želi napustiti mračnu grobnicu, grobnicu grijeha i uništenja…

Da li sada razumijete značenje Mojeg djela Spasenja, Moje žrtve na križu, koja je bila ostvarena za oslobađanje jednom palih bića? Da li razumijete zašto jedino vaša vlastita volja može voditi do spasenja, zašto vi osobno morate željeti napustiti grobnicu prije nego Ja mogu odgurnuti nadgrobnu ploču?

Moj protivnik polaže pravo na vas sve dok mu vi dajete to pravo, sve dok se ne odup(i)rete njegovom ograničenju, sve dok ne zazivate Jedinog Koji može otkloniti to ograničenje. Vi jedino trebate vašu volju i bit ćete slobodni… pošto ćete primiti snagu da bi sebe oslobodili čim Me priznate u Isusu Kristu, čim žudite za time da vas On Iskupi i zahtjevate Njegovu pomoć. Ali onda vas Moj neprijatelj više ne može držati, on vas mora osloboditi, onda on mora prihvatiti da Ja guram/odgurnem nadgrobni kamen i pomognem vam ustati, jer sam stekao pravo to učiniti kroz Moju žrtvu na križu… Platio sam otkupninu umjesto vas, i prema tome NIJE NEVAŽNO/IRELEVANTNO da li ili ne vi ljudi na Zemlji priznate Božanskog Iskupitelja Isusa Krista… jer vi ste bijedni sve dok ostajete u grobu… I stoga će dan uskrsnuća prije ili poslije doći za svaku dušu, baš kao što sam Ja uskrsnuo trećeg dana, i živjet ćete vječno i vaš život nećete ponovno izgubiti.

AMEN

Spread the Truth