Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4117 (Puno patnje – Puno milosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4117, 7 Rujan 1947

PUNO PATNJE – PUNO MILOSTI…

Pretjerana patnja je jedna izuzetna milost, čak ako vi ovo nađete neshvatljivim; jer Moja Ljubav ne želi dopustiti vama ljudima da se odskliznete u delirij svijeta i konfrontira neke od vas sa časovima krajnje nevolje kako bi vas povratila k razumu, ili bi duša ostala praznih ruku i ne bi napredovala u njezinom duhovnom razvoju. Patnja se uvijek treba smatrati kao sredstvo da bi učinila ljudsko biće bespomoćnim i učinila ga svjesnim njegove slabosti, i čim je patnja doprinjela spram činjenice da se duša okrene ka Meni, da Mi ona apelira za pomoći i ponizno sebe povjeri Meni, ona je veliki blagoslov i treba se stoga smatrati kao dar milosti. Jer patnja vodi ka Meni, dok će radosti svijeta baš kao i sva zemaljska zadovoljstva postići suprotno. Patnja motivira ljude da mole, a bez molitve je nemoguće doći u kontakt sa Mnom. Bez molitve vama ne može biti podaren dar milosti, budući patnja izražava volju baš kao i čežnju za Mnom i tako Mi omogućava susresti ljudsko biće i, kao ispunjenje njegove molitve, dati mu ono što potrebuje.

Ako je, međutim, ljudsko biće pošteđeno patnje, tijelo će nastaviti odbacivati duh kada on želi komunicirati sa dušom kako bi dao čovjeku ispravno vođenje i poduku. Ali to je apsolutno nužno za duhovni napredak, za postizavanje visokog stupnja zrelosti, da će duša biti podučena od strane duha i da će se duša tako sjediniti sa duhom. Zbog ove svrhe Ja apsolutno moram podariti pomoć duši sa Mojom snagom i prema tome moram najprije biti zatražen za nju, budući je volja ljudskog bića odlučujuća i patnja potiče njezinu odluku. Patnja također može otvrdnuti ljudsko srce, u kojem slučaju će osoba zastraniti/otuđiti se i više neće stremiti ka uzlazu, i onda nema drugih sredstava koja bi mogla biti više uspješna. Ali kao pravilo patnja vodi do Mene, generalno ljudsko biće sebe usavršava kroz patnju i onda je ona ispunila njezinu svrhu. Naknadno, vi trebate biti zahvalni za nju i također ju priznati kao milost; jer zemaljska patnja nije trajno stanje i izuzetno je blagotvorna, pod uvjetom da želite sazrijeti. Onda ćete vi biti Meni vječno zahvalni, i u stanju realizacije biti će lakše za vas razumjeti zemaljski život i vi ćete također biti sposobni uspješno se boriti tijekom vremena velike potrebe, jer onda vi nećete živjeti vaš život sami nego sa Mnom, budući ćete otvoriti sebe za Mene u molitvi i time primiti snagu koju vi, zauzvrat, možete iskoristiti po vašoj vlastitoj volji i sa sigurnošću ćete ju iskoristiti za vaš duhovni uspon, kao što se nužni napraviti.

AMEN

Spread the Truth