Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4115 (“Uzmite ovo i jedite… To je Moje tijelo i Moja krv…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4115, 31 Kolovoz 1947

“UZMITE OVO I JEDITE… TO JE MOJE TIJELO I MOJA KRV…”

Ja upućujem poziv Mojima (= koji pripadaju Meni, tj. ‘Mojim vlastitima’): Pripremite se i imajte u vidu kako ćete uskoro biti pozvani nazad te da trebate nastaviti sa poslom za kojeg Sam vas unajmio. Dani su odbrojani i samo nekoliko vam ih je još dodijeljeno. Onda će vam istina Moje Riječi biti dokazana i postat ćete snažni u vjeri. Međutim, do tada ćete i dalje biti predmetom mnogih različitih unutarnjih baš kao i vanjskih problema, zato da bi Mi se pridružili sa povećavajućom iskrenošću a Ja vam mogu podariti snagu koja će vam omogućiti da se suprotstavite svakom protivljenju i postanete pripravni radnici za Mene. Ja vas stalno podstičem da marljivo radite na unapređivanju vaše duše, jer znam koliko je važno da ne postanete malodušni. Ja Osobno Sam sa vama te, opet i iznova usmjeravam vaše misli k duhovnom kraljevstvu, Ja vas motiviram tražiti kontakt sa njim i šaljem vam u susret glasnike iz kraljevstva svjetla, koji će vas uvijek podučiti u skladu sa vašim razumijevanjem. I Ja Osobno ću vas prosvjetliti u svezi svega što želite znati. Nije Moja volja da vas sumnje uznemiravaju, stoga ih želim raspršiti dostavljajući vam čistu istinu; tako, kada ste jednom prosvjetljeni i uvjereni kako posjedujete istinu, biti će lako raditi za Mene, jer onda ćete također zastupati ono što naučavam kroz Svoj duh unutar čovjeka. A ovaj u vama govori kao što bi Ja Osobno govorio da se nalazim među vama. Posljedično tome, vi Me uvijek možete pitati pitanja i ispravan odgovor će vam nadoći. Jer čim ste pozvani, vi morate odgoditi vaš zemaljski zadatak i najprije udovoljiti onome što zahtjevam putem unutarnjeg glasa. Prije svega, Ja želim otkloniti svaku sumnju koja vas i dalje opterećuje i koju trebate odbaciti. Ja želim odgovoriti na vaša pitanja čak ako ih i ne postavljate na glas, jer Ja Sam svjestan vaših najskrivenijih misli, vaše snage volje i vaše vjere:

Najprije, držite se Moje Riječi (ili ‘prianjajte uz Moju Riječ’) koja vam je ponuđena od gore. Ova Riječ dolazi od Mene direktno ili vam je ponuđena kroz svjetlosna bića, koja jedino udovoljavaju Mojoj volji i podučavaju vas u skladu sa Mojim instrukcijama. Čovjek Isus je naučavao na isti način na Zemlji, jer On je također bio svjetlosno biće i obraćao se ljudima namjesto Mene, time također u skladu sa Mojom voljom. Zbog toga, Njegova Riječ je bila ista Riječ koja je proizašla iz Mene i stoga je On sa pravom mogao reći ‘Svatko tko čuje Mene čuje Oca, jer Otac i Ja smo Jedno…’ Moj glas je odjekivao u Njemu, Moja snaga je bila aktivna u Njemu i Moj duh je potpuno ispunio čovjeka Isusa, Koji je, tako prožet sa Mnom, bio u potpunosti sjedinjen sa Mnom. A ovo potpuno sjedinjenje je bilo rezultat uzornog života ljubavi, života nesebične ljubavi prema bližnjemu, što (ili ‘kojeg’) Sam zahtjevao od svih ljudi koji su htjeli postati savršeni. Život ljubavi stoga rezultira u potpunoj uniji sa Mnom a ova, zauzvrat, u posredovanju Moje Riječi, zračenja Mene Samoga…

Ja Sam Riječ, Riječ je prema tome Bog… Primiti i prihvatiti Riječ je duhovna ishrana… To je nebeski kruh koji je ponuđen od strane Mene Osobno nekome tko osjeća glad i žeđ za njom. A kada ponudim ljudima kruh sa neba Ja kažem: ‘Uzmite ovo i jedite, to je Moje tijelo i Moja krv’, naposlijetku, Ja Osobno Sam Riječ… tijelo i krv u duhovnom smislu… Prilikom fizičkog obroka, Večere sa Mojim učenicima, pokušao Sam im objasniti duhovni obrok; želio Sam ih ohrabriti češće prihvatiti duhovnu hranu, uživati Moje tijelo i Moju krv u sjećanju na Mene, pošto bi onda oni uvijek bili sposobni sjediniti se sa Mnom i biti puni snage. Činjenica da Sam istovremeno prelomio zemaljski kruh i pio stvarno vino sa Mojim učenicima nije bila od velike važnosti, jer Moji učenici su razumjeli što Sam mislio pošto su bili duhovno probuđeni, oni su živjeli život ljubavi i prema tome su također razumjeli Moju slikovitu poredbu. Pored toga, oni su Mene trebali uzeti kao primjer… oni su trebali dijeliti svu imovinu sa ljudskim bićima kojima je ona bila potrebna… hraniti ih fizički i duhovno, i Ja Sam to povezao sa obećanjem kako ću im predati Sebe Osobno… Oni su trebali pronaći sjedinjenje sa Mnom kroz podjeljivanje svega što su posjedovali a što je njihovim bližnjima nedostajalo kako bi primili Moju Riječ, kroz koju Ja Sebe objavljujem svima onima koji su sjedinjeni sa Mnom kroz djela ljubavi. Ja nisam spriječio ljude koristiti Moje Riječi da bi stvorili proces na kojeg se može gledati kao na čisto izvanjski, za kojeg se jedino može reći kako je bio metaforički sprovođen ako je osoba najprije osigurala Moje prisustvo kroz život ljubavi, niti ću ga Ja ikada spriječiti, kako ne bi ograničio vašu slobodu volje; međutim, Ja ću ljudima uvijek dostaviti ispravno objašnjenje kroz druge duhovno prosvjetljene ljude, koji prema tome imaju pravilno razumijevanje Mojih Riječi i koji će ih predavati dalje. Međutim, bez ispravnog razumijevanja one će biti ništa više do beznačajna formalnost koja dobija na vrijednosti jedino ako se pažnja obraća na duhovno značenje, ako ljudi osjećaju glad i žeđ za prihvaćanjem Moje Riječi, ako oni na taj način dozvole sebi da ih nahranim sa kruhom nebeskim, sa Mojim tijelom i Mojom krvlju, kako bi postali te zauvijek ostali ujedinjeni sa Mnom.

AMEN

Spread the Truth