Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4082 (“Kod Boga ništa nije nemoguće…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4082, 11 Srpanj 1947

“KOD BOGA NIŠTA NIJE NEMOGUĆE…”

(Luka 1:37; 18:27)

Gdje sva ljudska pomoć podbaci često je jasno otkrivena Božja Ljubav, koja čini da se čak naizgled nemoguće dogodi tako da će ljudi naučiti vjerovati u Njega i ljubiti Ga iznad svega ostaloga. Nema ograničenja za Božju moć, što On želi će se dogoditi. Prema tome ne postoji ništa što bi bilo nedohvatno/nemoguće budući je kod Boga sve moguće. I zato ljudi često nepotrebno trpe kroz njihov zemaljski život, jer ako oni žele biti sposobni postići izvanredne stvari oni jedino trebaju tražiti Boga za pomoć. On uvijek može pomoći, i On hoće uvijek pomoći. Ali oni mogu steći ovu vjeru jedino prakticiranjem Ljubavi spram bližnjega, jer svako dobro djelo uspostavlja vezu sa Njime i na taj način osigurava primitak snage koja, budući je Božje zračenje, također mora iznova voditi do Njega. I time osoba mora naučiti vjerovati, i on će biti sposoban to učiniti ako iskreno stremi uzdići se.

U posljednjim danima prije Kraja dogodit će se najzadivljujuće stvari koje izgledaju kako su natprirodne ali su ništa do rezultat čovjekove volje i njegove snage vjere. U ovome počiva cijelo objašnjenje za sve što vam izgleda neshvatljivo ali što je, u stvari, jedino rezultat ispravnog načina života pred Bogom. Otud nije dovoljno da ljudi sebe formalno nazivaju Kršćanima, da oni javno priznaju crkvu kojoj pripadaju, ako oni ne dokazuju njihovo Kršćanstvo i, kroz njihov način života, demonstriraju da pripadaju zajednici vjernika koji reprezentiraju istinsku Kristovu Crkvu. Živa vjera i aktivna Ljubav spram bližnjega je potrebna kako bi se aktivirala snaga duha. Ali onda ljudsko biće ima izvanrednu snagu na njegovu raspolaganju, budući je on prožet Božjom snagom koja nema ograničenja. Prema tome osoba može ostvariti iznimne stvari sa Božjom snagom, baš kao što Bog može Sebe također očitovati time što će osigurati vrstu pomoći koja izgleda natprirodna, budući se to učestalo događa kada nikakva daljnja nada za pomoć ne postoji. Kod Boga ništa nije nemoguće…

Opet i iznova osoba treba sebe podsjetiti na ovo u svakoj teškoj situaciji, onda će njegova vjera postati tako snažna da za njega više neće biti nedaće. Kroz njegov stav spram Boga, kroz njegovu vrloduboku vjeru u Njegovu pomoć, on će prognati svaku nedaću i time se spokojno suočiti sa svakom poteškoćom. I onda će mu Bog zasigurno pomoći budući On nikada neće dopustiti da snažna vjera bude uništena. Kod Boga ništa nije nemoguće… On može ostvariti štogod On želi, i On hoće ostvariti sve ako Njegova djeca Njega zazivaju kao njihova punog-Ljubavi Oca i uzdaju se u Njega bez rezervacije (Hebrejima 11:6). Onda će On osigurati za sve njihove potrebe i pomoći im u svim zemaljskim nezgodama i teškim situacijama. Jer On je Bog Ljubavi (1 Ivanova 4:8, 16), a Ljubav će uvijek dati pomoć budući želi podariti sreću…

AMEN

Spread the Truth