Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4079 (Božja Riječ… Tijelo i Krv… “Kruh s neba…” Sjedinjenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4079, 8 Srpanj 1947

BOŽJA RIJEČ TIJELO I KRV… KRUH S NEBA… SJEDINJENJE…


Žudnja za duhovnom hranom je siguran znak težnje za visinom, i ova žudnja će uvijek biti ispunjena, utoliko što Ja razdjeljujem Moj dar, i ljude sitim nebeskim Kruhom, što ih Ja primam za Moj stol, i nudim im Večeru (Pričest), omogućavam im okusiti Moje Tijelo i Moju Krv, tako da se oni na tome okrijepe i postanu blaženi… Oni će sasvim sigurno postići cilj, visoku zrelost duše, koja im osigurava Moju blizinu na Zemlji i u duhovnom kraljevstvu. Jer, tko uzima u sebe Moju Večeru (Pričest), već je prisno (iskreno, duboko) povezan sa Mnom, on će osjećati Moju blizinu, budući Me on čuje, on prihvaća Moju Riječ, jede Moje Tijelo i pije Moju Krv, i tako on prima Mene Osobno, kada se u žudnji za Mnom dopušta nahraniti Kruhom s neba, kojeg mu poklanja Moja Ljubav… Ja Sam Kruh života i tko Mene jede, neće nikada umrijeti za vječnost (Ivan 6:50, 51)… Izrekao sam ove Riječi ljudima, a oni Me nisu razumjeli, jer duhovni smisao shvaća jedino onaj tko u sebi ima Ljubav… Ali, oni su bili bez Ljubavi, i stoga su uzimali doslovno ono što mora biti shvaćeno duhovno. Na isti način, ljudi sadašnjeg vremena još nisu prodrli u dubinu Moje Riječi, oni također ne razumiju duhovni smisao, i stoga imaju pogrešnu predodžbu o Večeri (Pričesti), o hrani na Gospodnjem stolu. Oni se zaista trude postupati sukladno Mojoj Riječi, i primati Večeru (Pričest), ali oni ne poznaju Moju volju, a kada im Ja objavim ovu Moju volju kroz Moje probuđene sluge, oni im ne vjeruju, i čvrsto se drže onoga, što su kao pogrešno, oni već usvojili. Ja Osobno im nudim Sebe u Riječi, i tko gladnog srca Mene prihvati u svoje srce, prima Večeru (Pričest), bit će od Mene nahranjen i napojen, on jede Moje Tijelo i pije Moju Krv, odnosno, on s Riječju prima Mene Osobno, Koji Sam Tijelom-postala (utjelovljena) Riječ od vječnosti (Ivan 1:14)… Moja Krv je snaga koja teče kroz njega, ako on Mene Osobno primi u svoje srce, no on mora za tim čeznuti, inače on čuje jedino prazni odjek, inače Riječ nije živa u njemu. Ali, tko žudi za Mnom i želi čuti Moju Riječ, on također živi u Ljubavi, budući smo Ljubav i Ja jedno. A neće Me žudjeti i Ljubiti nitko kome je strana Ljubavna aktivnost. Ali, Ja uvijek govorim o žudnji srca, ne o brbljanju usana, o praznim riječima, koje isto izriču, ali nisu doživljene u srcu. A ovo bi trebalo potaknuti ljude na ozbiljno preispitivanje, da li i kada oni Moju Riječ žude u srcu… Jer jedino onda oni primaju Večeru (Pričest), jedino onda oni mogu uvjereno reći: Ja Osobno sam s njima u Riječi… I onda oni doživljavaju najveći misterij, oni se sjedinjuju sa Mnom kroz Ljubav… Žudnju za Mojom Riječi izražava Ljubav koju oni osjećaju za Mene, a Ljubav Me privlači, Ljubav izražena naspram Mene i bližnjega… Čovjek koji Ljubi će neprestano biti aktivan i nesebično služiti bližnjemu, i tako će on ispuniti Moju volju, kako je Meni ugodno. A, njemu ću Ja stalno pružati Kruh s neba, njega ću Ja uvijek hraniti duhovnim jelom, on neće nikada otići praznih ruku od Mojega stola, on će se stalno sjedinjavati sa Mnom, dakle komunicirati pri svakom primanju Moje Riječi, budući Sam Ja Osobno Riječ, i ulazim s njim u intimnu (duboku, iskrenu, srčanu) vezu, ako njegovo srce žudi za duhovnom hranom i duhovnim pićem.

AMEN

Spread the Truth