Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4047 (Ispunjavanje Zapovijedi Ljubavi zahtijeva se od svih…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4047, 22 i 23 Svibnja 1947

ISPUNJAVANJE ZAPOVIJEDI LJUBAVI ZAHTIJEVA SE OD SVIH ….

Dao sam vam jednu zapovijed, da se međusobno trebate ljubiti, i ako se držite te zapovijedi, ispunjavate Moju volju. No zrelost vaše duše nisam učinio ovisnom o ispunjavanju zemaljski donešenih zapovijedi kao što se ljude očito naučava. E sad, daleko je bolje, tê od ljudi donešene zapovijedi zanemarivati, nego ih slijediti bez da se na Moje zapovijedi Ljubavi obraća pažnja, jer ove ranije Ja ne uzimam u obzir, pa čak i ako ih se najstriktnije slijedi.

Od tako je velike važnosti da se ljude prosvijetli po pitanju toga u čemu se sastoji Moja volja i što je milo (pred) Mojim očima. Jer za to vi već dugo nemate mjerilo, i vaš nedostatak u duhovnom smislu vi ne poznajete. Stoga je uputno sa svom marljivošću i istrajnošću slijediti tu Moju zapovijed, da bi (čovjek) Moju volju učinio svojom i onda radio na sebi tako da ga onda Moja Ljubav može prožeti te on onda još jedino uvažava Moju volju. (23 Svibnja 1947) Što više čovjek Moju volju učini smjernicom svoga životnog puta, toliko više on postaje sličan s Mojim bićem, dok međutim ispunjavanje ljudski donešenih zapovijedi nema za posljedicu promjenu njegovog bića.

A Moja je volja ispunjavanje zapovijedi Ljubavi prema bližnjemu, putem čega čovjek istovremeno dokazuje svoju Ljubav prema Meni. I Ljubav prema bližnjemu treba biti prakticirana stalno i neprestano …. čovjek može sam sebe oblikovati u Ljubav, on može biti tako prožet Ljubavlju prema bližnjemu da ga ona potiče na neprestano djelovanje, da je ona dakle pokretačka sila njegovog razmišljanja, govora i postupaka. Tad će on bližnjima i biti primjer, on ne samo da će im primjerom pokazivati ispravan, Meni ugodan način života na Zemlji, nego će biti prepoznatljive i posljedice njegovog života Ljubavi …. on će biti ispunjen Mojim Duhom, znači on će od Mene primati znanje koje odgovara Istini i njega će moći predavati bližnjima.

No posljedica aktivne Ljubavi prema bližnjemu istovremeno je dokaz rastuće duševne zrelosti i isto tako dokaz za važnost ispunjavanja Moje zapovijedi Ljubavi. Ljudi Moju zapovijed ne uzimaju dovoljno ozbiljno, pa opet, ona je ono najvažnije u njihovom zemaljskom postojanju, jer o ispunjavanju nje ovisi cijeli život u vječnosti. Što je dakle razumljivije od toga da sam Ja tu zapovijed dao Mojim učenicima sa nalogom da idu u svijet i da uče sve narode, da ih prosvijetle po pitanju rezultata života Ljubavi, te fatalnih posljedica ne-Ljubav-nosti, tako da bi mogli dospjeti do duševne zrelosti još na Zemlji?

Ja Sâm na Zemlji sam propovijedao Ljubav, Ja Sâm dao sam im primjer života Ljubavi, i Ja Sâm sam im dokazao do koje Mudrosti i čudesne sile sam dospio putem Ljubavi …. i Ja sam sve koji su to ozbiljno uzeli uputio na sljedbeništvo …. No ljudi se nisu obazirali na to, a umjesto toga su sa fanatičnim elanom i ambicijama pazili na ono što je ljudski dodano Mojoj zapovijedi Ljubavi, što međutim sa nesebičnom Ljubavlju prema bližnjemu nema ni najmanje veze. A oni Moje zapovijedi drže za neizvodive …. i time sebi daju dokaz za to da ne vjeruju u istinitost Moje Riječi, Moje Mudrosti i Moje Ljubavi, inače bi bez dvojbe morali prihvatiti a i slijediti svaku Riječ iz Mojih usta.

Što Ja od ljudi zahtjevam to uvijek i vječno mora biti i izvodivo te od svih ljudi moguće za prihvatiti. I jedino ih slobodna volja može spriječiti u izvođenju te od Mene zahtijevane nesebične Ljubavi prema bližnjemu. I stoga se čovjek prije svega treba upoznati s Mojom voljom, on Ju treba učiniti svojom, treba se dakle odreći svoje vlastite volje i potpuno ući u Moju volju, a tad će ju i moći ispuniti, i to u svakoj životnoj situaciji, pošto Moja zapovijed nije dana samo za pojedine ljude, nego za sve, za kompletno čovječanstvo, koje s onu stranu Ljubavi trati život i stoga je i u najvećem neznanju, pošto je znanje tek posljedica života Ljubavi, koji sam Ja učinio zapovijeđu onima koji žele uspon i koji žele biti u najsvjetlijem svjetlu ….

AMEN

Spread the Truth