Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4022 (Duševni potresi… Kušnje… Božja Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4022, 13 Travanj 1947

DUŠEVNI POTRESI – KUŠNJE… BOŽJA LJUBAV…

Protivna struja koja iz kraljevstva tame dotiče Moje sluge na Zemlji, često može dovesti do snažnih duševnih potresa. Pa ipak, ovo je od Mene odobreno, budući je kroz to čovjek potaknut na pojačanu borbu, i njegova duša se to lakše odvaja (odvezuje) od materijalnog svijeta, što više se ona u molitvi Meni utječe. A, ovo je nužnost, često od ljudi neprepoznata kao ljekovita, poput bolne medicinske intervencije, koja međutim može sačuvati život. Ja doduše skrbim za Moje fizički, ipak svatko treba sam brinuti za dušu, a da se on ne bi umorio u svojemu radu, Ja dopuštam da na njega dođu kušnje, koje ga na neki način prisiljavaju da postane aktivan, a ipak svjedoče jedino o Mojoj Ljubavi, budući duša već na Zemlji doseže viši stupanj zrelosti, ako je ona Meni okrenuta u svakoj kušnji, i u Meni uzima svoje utočište. Moj se protivnik također bori za ovu dušu, i nastoji je dovesti do pada, on je nastoji privući zemaljskim ispunjenjima, također posjeduje i moć da pruži zemaljsko ispunjenje, koja biva primijenjena onda, kada duša Mene napusti, kada žudnja za zemaljskom srećom i blagostanjem prevagne, i svijet čovjeku izgleda privlačniji nego dar Moje Ljubavi i milosti, koje čovjek ne osjeća čisto tjelesno. I tako čovjek može doduše sebi priskrbiti zemaljsku sreću, no onda je on za to prodao svoju dušu… Ali Ja Moje više ne puštam od Sebe, Ja ih držim, da oni Mene više ne izgube, i Ja im dajem što sam obećao, mir, kojeg im svijet ne može dati (Ivan 14:27)… ako oni samo odole kušnji, ako sam Ja njima više od svijeta… i Moji se Mene više nikada neće htjeti odreći, budući je snaga Moje Ljubavi već postala učinkovita u njima, i svjetovni im užici više ne mogu pružiti nikakvu zamjenu (nadomjestak) za to. Ono dakle, što zemaljski život još nosi u patnji i nevolji… prihvatite kao željeno ili dozvoljeno od Mene, i znajte da je to samo za vaše najbolje, jer treba jedino povećati zrelost vaše duše. Ne žalite se i ne gunđajte (ne mrmljajte), nego budite zadovoljni, u izvjesnosti da vi međutim posjedujete Moju Ljubav, koju izgubiti bi bio nenadoknadiv gubitak, budući to znači tamu za vječnost. Ali, ako budete stajali u svjetlu, vi ćete, prosvijetljeni Mojom Ljubavlju, biti iznimno sretni kada završite zemaljski život… vi ćete naći stalno ispunjenje vaše čežnje… vaša duša će živjeti u vječnosti, i ona više nikada neće trebati gladovati, budući joj Moja Ljubav daje sve da ju usreći… Ljubav, svjetlo i snagu… Jer nijedno ljudsko oko nije nikada vidjelo, i nijedno ljudsko uho nije nikada čulo, ono što sam Ja pripremio onima koji Me Ljube (1 Korinćanima 2:9).

AMEN

Spread the Truth