Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6799 (“Sud”… Sama Riječ će proglasiti Sud…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6799, 6 Travanj 1957

‘SUD’… SAMA RIJEČ ĆE PROGLASITI SUD…

(Ivan 12:48)

Jednog dana ćete svi vi morati sebe opravdati s obzirom na to kako ste vrednovali Moju Riječ koja vam je bila ponuđena od strane Moje Ljubavi. I Sama Riječ će biti vaš Sudac. Ali razumite ovo ispravno: Nikakav sudac koji kažnjava neće nad vama sprovesti sudsku istragu; vi ćete samo biti premješteni tamo gdje pripadate sukladno vašem stanju zrelosti. I vaše stanje zrelosti će, zauzvrat, korespondirati vašem načinu života na Zemlji, u svezi sa time kako je vaša volja dozvolila sebi da na nju izvrši utjecaj Moja Riječ. Jer vi ste ili ušli u srdačan kontakt sa Mnom kao rezultat Mojih Ljubav-nih Riječi naumljenih za vas ili ste ih opet odbacili, ostavljajući vašu dušu nesposobnom promijeniti njezin oblik, prema tome ona može boraviti jedino u takvim sferama koje također korespondiraju sa njezinom prirodom. Sama Riječ će vas suditi, jer ona vam je bila dana od strane Moje Božanske Ljubavi i neopozivo vam mora pomoći postići punu zrelost ako je bila prihvaćena… Ipak odbijanje Moje Riječi je također odbacivanje Mene Osobno, i ovo ponovljeno odbacivanje može jedino rezultirati u ponovnom boravku u mračnim sferama, budući je sama duša ustuknula od svjetla i radije odabrala tamu. Moja Riječ je svjetlo i svatko tko ju odbije neće nikada doseći svjetlo… Ali budući je volja ljudskog bića slobodna ona također po vlastitoj želji određuje sud, naime stanje koje korespondira sa njezinim otporom a koje ne može biti nazvano slobodnim. Duša će biti ‘suđena’, to jest, ona će biti premještena tamo gdje pripada… I prije ili poslije svakoj će osobi biti ponuđena Moja Riječ, svatko će je biti sposoban čuti gdjegod su javne propovijedi održane u korist Mene i Mojeg kraljevstva. I Ja također pristupam onima u Mojoj Riječi koji su izvan crkvenih zajednica, koji su time već u obrambenom stavu budući im nije pristupano na ispravan način.. Drugi će, opet, postati prijemčivi za Moju direktnu unutarnju komunikaciju kao rezultat razgovora ili čitanja knjiga, i njihove će misli biti tako vođene da oni mogu o njima razmišljati… Ja pokušavam na svaki način ući u srca ljudi kako bi ih stimulirao da slušaju Moju Riječ bez obzira gdje i kako je proglašavana, budući volja ljudskog bića odlučuje da li Riječ ima učinak na njega. Međutim, čas odgovornosti će doći prije ili poslije, čas koji otkriva stanje duše, i ovo stanje će ju također postaviti u njezinu prikladnu sferu… I time će ona biti suđena, jer ponovo i ponovo će red morati biti iznova uspostavljen…

Ali blaženi su oni koji slušaju Mene i Moju Riječ, koji nastoje živjeti sukladno Mojoj volji koja im je otkrivena kroz Moju Riječ… blaženi su oni, jer oni će također biti suđeni i njihov sud će za njih značiti čas ulaska u nezamisliva blaženstva, jer oni će, također, biti smješteni u sfere sukladno njihovoj prirodi i Moja im je Riječ pomogla zadobiti odijelo od svjetla, tako da se onda mogu kretati unutar nezamislivog izobilja svjetla bez da prestanu postojati. A svjetlo je blaženstvo… Razumite ovo ispravno, nikakav nemilosrdan sudac ne vrši njegovu dužnost i baca dušu u tamu, namjesto toga, to je sudbina odabrana po vlastitom izboru kojoj se svaka duša približava, ali razumite također da ova gruba i bolna sudbina može biti odvraćena voljnim prihvaćanjem Moje Riječi i njenim vršenjem… i prema tome ‘Sama Riječ’ će proglasiti sud nad svakom dušom. I ovaj sud će se dogoditi u svoj pravednosti, jer svaka misao, svaka aktivnost, pravilna i pogrešna ljubav… će biti otkriveni i odlučuju sudbinu svake pojedinačne duše. Međutim, ako je Moja Riječ prihvaćena onda će se transformacija duše dogoditi već na Zemlji i time se ona ne treba plašiti suda budući će on jedino rezultirati u svjetlu i blaženstvu, dok će odbacivanje Moje Riječi čak zgustiti tamu koja okružuje dušu i ona će ući u duhovno kraljevstvo potpuno izobličena, posljedično njezina sudbina ne može biti ni jedna druga nego nedostatak svjetla i agonija.

AMEN

Spread the Truth