Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6739 (Nužno je uspostaviti kontakt s Bogom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6739, 17 Siječanj 1957

NUŽNO JE USPOSTAVITI KONTAKT S BOGOM…

Vama će uvijek iznova biti dana prilika, da primite znanje iz Moje Riječi, a ovisno o tome kako ju vi pustite da na vas djeluje, vi se postavljate prema Onome iz Kojeg ova Riječ proizlazi. Ja uvijek iznova približavam Moju Riječ ljudima koji još nemaju nikakvu vezu sa Mnom, kako bi ih potaknuo da uspostave ovu vezu sa Mnom. Oni najprije trebaju biti oslovljeni od Mene, a kada Moj govor ne dotiče samo uho, nego srce, onda oni također stupaju u kontakt sa Mnom… Oni reagiraju na Moju Riječ, misaono postavljaju pitanja, i isto tako misaono dobivaju odgovor na to. I tako Ja Sebe otkrivam svakom čovjeku kroz Moju Riječ, ali dok god ju oni samo čitaju ili slušaju bez razmišljanja, oni se ne osjećaju oslovljenima od Mene, nego ona za njih ostaje bez sadržaja, kao bilo koja druga pisana ili izgovorena riječ. I tako leži na samome čovjeku, da li će on pronaći kontakt sa Mnom… To određuje njegova slobodna volja, koju Ja nikada neću prisiliti. Zato Ja djelujem na volju čovjeka jedino utoliko da mu Ja uvijek iznova šaljem glasnika na put, koji mu prenosi Moju Riječ… da Ja život čovjeka sudbinski usmjeravam, tako da se on susretne sa navjestiteljima Moje Riječi, a on će kroz teške ili bolne životne situacije biti pripremljen njima pokloniti otvoreno uho i srce… Onda je još uvijek njegova slobodna volja kako on pušta da Moja Riječ djeluje na njega, ali mu je ponuđena prilika, pa će tako također on jednom morati odgovarati kako je iskoristio ovu priliku. Budući da je sada proglašavanje Moje Riječi od najveće važnosti, Ja također blagoslivljam svakog navjestitelja, svakog čovjeka koji je najprije sam Moju Riječ primio u žudnji da stupi u odnos sa Mnom, i koji se potom Meni dobrovoljno ponudio u službu, jer samo kroz jednog takvog čovjeka Ja mogu uspješno djelovati na one koji su Mi još udaljeni… Ja njih ne mogu direktno osloviti, ali Ja kroz Mojega slugu ipak njima mogu govoriti daleko uvjerljivije (prodornije), ako ovaj sluga govori živo, pun unutarnjeg uvjerenja, i iz Ljubavi za Mene… Onda njegove riječi također imaju snagu, i daleko prije mogu dotaknuti srce bližnjega, nego kada govore samo mrtvi navjestitelji riječi… to su oni propovjednici, koji daju informaciju jedino sukladnu slovu, a oni sami još nisu shvatili smisao riječi koju razdjeljuju. Unatoč tomu, čak i tamo može biti zabilježen uspjeh, kada ju neki čovjek sluša čežnjivim srcem, budući onda i njemu mogu Ja Sam govoriti, i Moja Riječ će prodrijeti u srce. Ali, bezuvjetno je potrebno da čovjek stekne znanje o Meni, s Kojim se treba povezati kako bi duhovno sazrio, kako bi jednom postao blažen… A ako on sam Mene ne traži, onda mu Ja Osobno moram stupiti na put, a Ja to zaista uvijek, i uvijek iznova, činim. Što međutim ne postiže Moja Riječ, to često moraju ostvariti teški udarci sudbine… I tako ćete vi također shvatiti zbog čega je čovječanstvo sve više pogođeno takvim udarcima sudbine, budući ljudi sve više zatvaraju svoje oči i srca navjestiteljima Moje Riječi… njima se čini sve nestvarnijim ono što im Moji navjestitelji nastoje razjasniti kada im je dana pažnja. Vjera u jednog Boga je slaba ili nije živa, i otuda se također malo pažnje pridaje Mojoj Riječi. Onda oni zaista mogu odbiti Moju Riječ no, ne mogu se obraniti od udaraca sudbine, a ovi su onda posljednje sredstvo, koje Ja primjenjujem kako bih ih potaknuo na vezu sa Mnom, iako i ova sredstva mogu ostati bezuspješna. A ipak, tako bi lako bilo za sve ljude, dopustiti Meni Osobno da im govorim, ako bi samo njihova volja bila spremna da pribave znanje o porijeklu i svrsi postojanja… Ali, volja je slobodna, a to također objašnjava i nisko duhovno stanje, koje može biti popravljeno jedino dostavljanjem Moje Riječi, no to zahtijeva u slobodnoj volji otvoreno srce.

AMEN

Spread the Truth