Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6736 (Radnici za Božje Kraljevstvo… Isus Krist…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6736, 14 Siječanj 1957

RADNICI ZA BOŽJE KRALJEVSTVO… ISUS KRIST…

Raditi za Kraljevstvo Božje je naj-slavniji/veličanstveniji zadatak kojeg ljudsko biće može ostvariti na Zemlji, koji će mu povećati zrelost duše i također je od najveće dobrobiti za nebrojena bića, jer jedino širenje Božanske Riječi može prosvjetliti duše i voditi ih do Mene, do njihova Stvoritelja i Oca od vječnosti. I prema tome Ja ću blagosloviti svakoga tko Mi ponudi njegove usluge, i Ja ću obdariti svakog čovjeka sa snagom da rukovodi sa njegovom pozicijom na Zemlji ispravno… Jednom kada se on potrudi učiniti Mene i Moju Riječ pristupačnu ljudima u realizaciji da je to nužno za spasenje njihovih duša, on će biti istinski radnik u Mojem vinogradu. Ali ova voljnost za pomaganjem čovječanstvu mora prevladavati u njemu, on ne smije biti nagnan od strane sebičnih motiva ostvariti zadatak koji bi onda… umjesto da bude duhovni rad… jedino bio svjetovni zadatak, čak ako se naizgled čini da stremi ka duhovnoj koristi. A Ja doista mogu prosuditi tko služi Meni ili čisto svome vlastitom egu… I po tome jedino Ja prosuđujem rad ljudi koji imaju duhovni položaj, i jedino po tome. To vas ljude treba za trenutak zamisliti, jer onda ćete vi također razumjeti kako možete izvući blagoslov iz svake škole mišljenja (= misli se na doktrinalno učenje svake Kršćanske Crkve) ako voljnost da služi Meni motivira propovjednika da njegova bližnja ljudska bića upozna sa Mojom Riječju. U tom slučaju će on također uvijek dobiti Moju podršku i Ja ću ispravno voditi njegovo razmišljanje tako da će on govoriti ljudima namjesto Mene. Ali onda će on uvijek govoriti u skladu sa istinom, budući ću Ja Osobno adresirati ljude kroz njega i Ja im uvijek jedino mogu ponuditi istinu. Čovječanstvo trpi ogromnu duhovnu nevolju koja može biti uklonjena jedino nuđenjem Moje Riječi, jer Moja Riječ je svjetlo i snaga koji u ljudima nedostaju. Moja Riječ podučava ljubav, a svjetlo i snaga teku ka ljudima jedino kroz ljubav-nu aktivnost… Stoga ljudi najprije moraju biti podučeni kroz Moje Evanđelje da moraju živjeti u ljubavi kako bi usavršili njihove duše. I svaki je čovjek blagoslovljen od strane Mene koji proglašava ovo Božansko učenje ljubavi ljudima i, istovremeno, upućuje ih na Onoga Koji je, iz ljubavi prema čovječanstvu, trpio i umro na križu… na Isusa Krista, Božanskog Iskupitelja, u Kojem Sam se Ja Osobno utjelovio na Zemlji… Svi ljudi trebaju znati o ovom najvećem činu ljubavi i milosrđa i u svezi Isusa, čovjeka, u Čijoj Sam čauri Ja Osobno ostvario ovaj čin. I moja poduka za sve koji idu u svijet kao Moji istinski učenici je da saopće znanje o Isusu Kristu i Njegovom Božanskom učenju ljubavi njihovim bližnjim ljudskim bićima… I svatko tko voljno udovoljava ovoj instrukciji iz ljubavi za Mene i njegovog bližnjega je istinski sluga za Mene, on je radnik u Mojemu Vinogradu čiji rad će uvijek biti blagoslovljen… I ako on otvori njegovo srce i uši za Mene, on će uvijek također čuti Moje direktive unutar sebe, bilo kroz zvučnu Riječ ili kroz njegove osjećaje koji će ga nagnati govoriti i djelovati u skladu sa Mojom voljom… Svaka osoba koja je sebe totalno izručila Meni, koja želi udovoljiti Mojoj volji, koja je Mene prepoznala kao jedini poželjni cilj za kojim stremiti, je Meni vjerni sluga… Jer ovaj će sluga također uspostaviti suštinsku/prijeko potrebnu vezu sa Mnom kako bi Mi služio kao prikladna alatka, tako da Mene i Moje kraljevstvo učini pristupačnim ljudima… I njegova će djela uvijek biti blagoslovljena.

AMEN

Spread the Truth