Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3999 (Riječ Božja – Tijelo i Krv…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3999, 15 Ožujak 1947

RIJEČ BOŽJA – TIJELO I KRV…


Tko Me želi primiti, tko želi jesti Moje Tijelo i piti Moju Krv, on Me mora žuditi, ne samo kroz riječi, nego u dubini srca, tek onda mu se Ja mogu približiti i ponuditi Se njemu u obliku Moje Riječi, jer Riječ sam Ja Osobno, Riječ je Moje Tijelo i Moja Krv. Sjedinjenje sa Mnom se, prema tome, može dogoditi tekonda, kada čovjek osjeća Ljubav za Mene i ovu Ljubav izražava kroz aktivnu Ljubav prema bližnjemu. Ako je srce ispunjeno Ljubavlju, onda ono također mora stalnosvoju Ljubav predavati, i sada ju okreće bližnjima koji jutrebaju. Ali, kroz svoju Ljubav, ono privlači Mene Osobno sebi, i Ja mu Se otkrivam. Ja mu Se objavljujem (predajem), približavajući mu Mene Osobno u Riječi, tako da se ono,kroz prihvaćanje (preuzimanje) toga, sa Mnom povezuje, i to je duhovna Pričest (zajedništvo)… koju vi ljudi trebate postaviti za cilj, jer ćete izvući neizrecivi blagoslov iz veze sa Mnom, koju vam donosi živa Riječ… Jer, sada vi od Mene Osobno primate znanje o Mojoj volji, i ovisno oispunjavanju Moje volje, vaše znanje će se produbiti, budući sada Ja Osobno Sebe vama očitujem, jerJa podižem sve velove (koprene) koji su prethodno bili rasprostrti nad Mojimupravljanjem i djelovanjem, nad Mojim planom spasenja od vječnosti. Ja vas uvodim u ovo znanje, koje vas usrećuje, koje vas ljude čini obilno blagoslovljenima na Zemlji, da vam razjasni o vašem vlastitom određenju, i da vam stoga ostane kao duhovno blago, kada budete morali predati zemaljski život. Ja Se vama jasno pokazujem, razotkrivam vam sve tajne, Ja Osobno dolazim vama i govorim s vama kroz Moj Duh… A ovo se može dogoditi jedino kroz duhovnu Pričest (zajedništvo), kroz sjedinjenje sa Mnom kroz Ljubav… Shvatite to, da se Ja ne mogu drugačije povezati s čovjekom nego u Ljubavi, da je stoga Ljubav prvi uvjet za primiti Mene Osobno, za moći uživati (okusiti) Moje Tijelo i Moja Krv, za prihvatiti Moju Riječ, da ona nađe odjeka u srcu… Jer vi zaista možete čitati ili slušati Moju Riječ, ipak, u Samoj Riječi u vama prebivati,Ja mogu tek kada ste vi ispunili uvjete koje sam postavio za sjedinjenje sa Mnom, koji jedini čine da Riječ postane Moje Tijelo i Moja Krv…kada se vi oblikujete u Ljubav, te Ja Osobno mogu uzeti prebivalište u vašim srcima. Duboka (iskrena) žudnja za Mojom Riječi izražava također žudnju za Mnom Osobno, svjedoči Ljubav za Mene, i onda Ja uistinu ne oklijevam ispuniti žudnju, i jasno Se pokazati. Ali, onda će čovjek također osjećati Moje prisustvo, on ćećutiti da Sam Ja Sebe s njim sjedinio,on će kroz primanje Moje Riječi, Mojega Tijela i Moje Krvi, biti duboko usrećen, moći će se nasititi i izvući snagu, i on ćesazrjetiu svojoj duši. Sjedinjenje sa Mnommora sve ovo učiniti, jer sada Ja Osobno mogu djelovati u čovjeku, jer Ja cijelo njegovo biće sada mogu ispuniti Mojom snagom, svjetlom i Ljubavlju…jer Ja mogu Sebe neprestano njemuočitovati, jer Ja sada mogu s njim govoriti kroz Moj Duh, tako da vas Ja mogu uvesti u svu Istinu, kako sam Ja to obećao.

AMEN

Spread the Truth