Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3992 (Živa veza… Ispravna molitva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3992, 5 Ožujka 1947

ŽIVA VEZA …. ISPRAVNA MOLITVA ….

Živa veza sa Mnom uspostavlja se putem intimne molitve. No da bi Mi se ispravno, tj. u srdačnoj Ljubavi mogao moliti, čovjek mora vjerovati u Mene kao svoga Oca od vječnosti, Koji, pošto je Sam Ljubav, prilazi svakom od svojih stvorenja ako Ga zazovu. Nadalje on mora vjerovati u Moju moć, inače Mi se ne bi obraćao za pomoć u nevolji tijela i duše. Vjera u Moju Ljubav i Moju svemoć čovjeka čini povjerljivim i uvjerenim, i on traži misaonu vezu sa Mnom, njegovo srce se otvara, pošto Me želi zaprimiti, pa Ja tako postajem živ u njegovom srcu, tj. on stoji u svjesnosti Moje prisutnosti, ako se moli u Duhu i u Istini …. dječje i ponizno a opet uvjereno se nadajući u pomoć.

Intimna molitva uvijek uspostavlja vezu sa Mnom, i zemaljsko dijete koje se moli uvijek će primati zemaljsko ili pak duhovno dobro, već kako Ja to za njega procijenim kao ljekovito. A što svjesnije se njeguje ta veza sa Mnom, to će snažnije čovjek na Zemlji moći djelovati, i on se onda više ne osjeća slabo, jer Moja blizina utječe drugačije na njega, Moja blizina daje mu svjesnost snage i milosti, koja proizlazi od Mene. Čovjek si nikada ne smije zamišljati da Boga valja tražiti u daljini i da se On kao Duh ne povezuje sa ljudima na Zemlji.

Ja uvijek stupam u tu vezu, pošto sam svakom stvorenju kao zadnji cilj postavio sjedinjenje sa Mnom tako da odmah obuhvaćam ono što Mi se u slobodnoj volji pokušava približiti. A slobodna volja izražava se u molitvi, jer čovjek nikada nije prisiljen na molitvu, molitva koja dolazi iz srca uvijek je dobrovoljno povezivanje sa Mnom, koje je utemeljeno u vjeri u Mene i Moju Ljubav. A siguran uspjeh ispravne molitve je dostava snage za dušu, jer veza sa Mnom mora biti prepoznatljiva po nekakvom djelovanju, pošto Moja blizina uvijek za sobom povlači viši stupanj zrelosti, a to neće uvijek tijelo osjetiti, ali duša svakako, i ona će dospjeti do cilja.

Živa povezanost sa Mnom najsigurnije je sredstvo za postizanje savršenstva, jer tko Moju snagu prima, taj se i uspinje uvis, Ja ga privlačim, pošto Mi teži …. A što Ja jednom obuhvatim, Ja vječno više ne puštam od Mene. Tko se moli tako da Meni govori u srcu, taj će Me moći i čuti, jer na sve njegove riječi i misli Ja odgovaram, samo ako Mi dopusti da govorim, tj. ako osluškuje što mu Ja želim reći.

Tko se intimno spaja sa Mnom, taj osluškuje Moj glas, taj žudi objašnjenja, a Ja ih dajem Mome djetetu pošto ono Oca za to moli, Ja za njega skrbim tjelesno i duhovo, tj. Ja uslišavam njegovo zemaljsko moljenje i ne razočaravam ga tako što ga ignoriram, kao što i uzimam u obzir njegovo duhovno stanje i dijete podmirujem s onim što mu nedostaje …. duhovnim dobrima, koje njegovoj duši dobro dolazi …. Jer Ja ljubim Moju djecu i obdarujem sve koji se sa Mnom povezuju u dubokoj vjeri ….

AMEN

Spread the Truth