Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3991 (Ispunjavanje Božje volje… Ispunjavanje Zapovijedi Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3991, 5 Ožujak 1947

ISPUNJAVANJE BOŽJE VOLJE… ISPUNJAVANJE ZAPOVIJEDI LJUBAVI…

(Rimljanima 13:8-10)

Pod ispunjavanjem Moje volje uvijek treba razumjeti Moju zapovijed Ljubavi, budući ovo u sebi uključuje sve što Ja zahtijevam od vas ljudi. Ako vi ozbiljno promišljate o Mojemu stalnom pozivu da ljubite bližnjega kao sebe same, vi ćete svaki postupak koji nije ispravan prema Mojoj volji prepoznati kao nepravdu (krivicu), jer  je on na štetu bližnjemu, fizički, kao i duhovno. Ljubav uvijek mora biti temeljni princip vašeg razmišljanja i djelovanja, onda vi također nećete nikada griješiti protiv Moje zapovijedi Ljubavi. I, vi ćete poštivati vlasništvo bližnjega, njegov ugled, tretirat ćete ga  kao brata, i nećete ga nastojati povrijediti u tijelu i u duši. Ljubav je stoga najveća zapovijed, i nju Ja uvijek i neprestano propovijedam, jer vi ljudi nju tako malo njegujete, i time lako propadate onome koji je bez Ljubavi, i koji ju i u vama nastoji ugušiti, kako bi vas odvojio od Mene. Zbog toga vi također zanemarujete (ignorirate) Moje zapovijedi, nastojite povećati vaše vlasništvo na račun bližnjega, pokušavate uživati sve čari zemaljskog života, i to često primjenjujući sredstva kojima nedostaje svaka Ljubav prema bližnjemu… Tako vi iznova griješite protiv Moje zapovijedi, ne živite prema Mojoj volji. I onda ne možete nikada postići vaš cilj… sjedinjenje sa Mnom kroz Ljubav. Jer, Ja Sam vam dao zapovijed Ljubavi samo da vam pokažem put (način) kojim možete doći do sjedinjenja sa Mnom. Moja zapovijed osobito vrijedi za one koji su daleko od Mene, jer onaj tko stremi Meni, ne treba nikakvu zapovijed, on neće nikada kršiti Moju volju, budući je u njemu već zapaljena iskra Ljubavi, inače ga ne bi ispunjavala žudnja za Mnom. Ali, tko je još uvijek bez svake Ljubavi, taj treba Moju zapovijed, tako da on po tome može procijeniti (izmjeriti) svoje postupke i razmišljanje, stoga su mu dane upute tako da prepozna, kada i kako on griješi protiv Ljubavi, i on će imati siguran uspjeh, ako Moju zapovijed Ljubavi prema bližnjemu drži pred očima u svemu što on misli i čini. On će poštivati vlasništvo bližnjega, on će njega nastojati sačuvati od svake štete (ozljedegubitka), on će ga duhovno i zemaljski promatrati kao brata (Rimljanima 12:10), i kada on tako pruža Ljubav svojemu bližnjemu, ljubit će i Mene, a ispunjavanje Moje volje prema bližnjemu, za posljedicu ima i rast spoznaje. Ja njemu više neću biti stran, i on će nastojati stupiti u vezu sa Bićem Koje ga je stvorilo. Jer, jedino Ljubav mu priskrbljuje svjetlo, i stoga je zapovijed Ljubavi jedina i najveća, koja proglašava Moju volju.

AMEN

Spread the Truth