Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3909 (Teret grijeha u onostranom… Okajanje ili oproštenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3909, 20 Listopad 1946

TERET GRIJEHA U ONOSTRANOM… OKAJANJE ILI OPROŠTENJE…

Svaki grijeh koji počinite protiv drugih ljudi i time protiv Mene, Koji Sam vam dao zapovijed ljubavi (Matej 22:36-40), za vas postaje teret. I vaši će vam grijesi biti težak teret u onostranom ako ih ne ispravite već na Zemlji. Prema tome, ne vjerujte kako niste kažnjeni kada grješite spram drugih ljudi; ne vjerujte kako ne postoji pravedan sudac pošto vam se on ne ukazuje istog trenutka. I ne vjerujte kako ste bez krivnje pošto drugi ljudi čine isto vama i zanemaruju Moju zapovijed ljubavi… Vi otupljujete vašu savjest ali to ne umanjuje opseg vašeg grijeha pošto vaš intelekt ostaje aktivan i zna vrlo dobro razliku između dobra/ispravnog i zla/pogrešnog. A vaša volja nije prisiljena misliti i ponašati se kao što se vi ponašate, time ste vi sami odgovorni a vi sebe strahovito opterećujete kada akumulirate jedan grijeh za drugim… kada povrijedite drugog čovjeka, kada ga progonite i djelujete sa bestidnom neljubaznošću, umjesto da ga podupirete u njegovoj nevolji pomažući mu i tako ga nesebično ljubeći, što je jedino ugodno pred Mojim očima. Vi sebe podređujete vlasti Sotone koji kontrolira vaše duše u skladu sa njegovom voljom, koji vas uvlači u katastrofu i koji vam, kao nagradu za vašu dobrovoljnost, daje jedino osjećaj vremenog poboljšanja vaših zemaljskih uvjeta življenja.

Ali kako to može biti od koristi za vaše duše? Ne prekoračujte količinu vaših grijeha jer će vaše buduće grizodušje biti strašno… Vjerujte u pravednog Boga Koji će vas smatrati odgovornima za sva vaša djela i tražite Ga za oproštenje vaše krivnje (Matej 6:12), molite Mu se za snaženje vaše volje da činite dobro, za snagu da bi činili dobra djela… sakupite volju biti dobri i primit ćete pomoć, biti ćete sposobni sebe spasiti iz gliba grijeha, već na Zemlji ćete pronaći oproštenje i milosrđe u Mojim očima… Ali ne omalovažavajte/zanemarujte Onog Koji vam je dao život, ne niječite Mu pravednost, i postanite svjesni vaših grijeha, ne sagrješite protiv zapovijedi ljubavi koju Sam vam Ja Osobno dao za dobrobit vaših duša. Imajte milosrđa spram slabih i bolesnih i naći ćete milosrđe kod Mene, olakšajte njihovu patnju i Ja ću uvijek biti spreman pomoći vam kada ste u nevolji… Jer kao što vi činite drugima Ja ću učiniti vama na Dan Suda, koji je jako blizu. Ne grješite, tako da se količina vaših grijeha neće povećati, tako da vas teret vaših grijeha neće pritisnuti nadolje i vi više ne mognete pronaći milosrđe na Dan Suda. Jer Meni je poznata svaka nepravda, ništa nije skriveno od Mojih očiju, morat ćete položiti račun za svaku misao i djelo i jao ga onome koji je pogođen Mojim Sudom, koji će osjetiti Moju pravednost kada se njegovi grijesi razotkriju. Njegova će pokora biti teška no prikladna njegovoj krivnji jer Ja sam pošten sudac čak ako su Moje strpljenje i milosrđe bez kraja… Ali postoji granica onome što možete napraviti, i kada prekoračite ovu granicu čas suda će morati doći koji će zahtjevati pravdu za sve grijehe kao što je objavljeno u Riječi i Pismu.

AMEN

Spread the Truth