Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3787 (Priznavanje Isusa i Njegovog čina Spasenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3787, 1 Lipanj 1946

PRIZNAVANJE ISUSA I NJEGOVOG ČINA SPASENJA…

Postoji veliki rizik da će ljudi odbaciti njihovu vjeru u Isusa Krista, Sina Božjega i Iskupitelja svijeta, a ipak ljudi moraju biti podvrgnuti ovom posljednjem testu vjere, budući je odlučujući za vječnost… Ja Osobno Sam se utjelovio na ovoj Zemlji u Isusu Kristu, Ja Osobno Sam prihvatio raspeće kao ljudsko biće kako bi za čovječanstvo otvorio kapije u vječnost… Ali ljudi su sami zakračunali ove kapije, oni ne prihvaćaju Moj čin Spasenja, oni se njime ne okorištavaju. I prema tome kapije će ostati zatvorene za njih za vječnost, čovjek koji ne priznaje Mene ne može isto tako niti biti priznat od strane Mene da pripada Meni. On nije dio Mene sve dok je i dalje predmetom utjecaja Mojega protivnika (Sotone), koji ostaje u taktu sa onima koji ne priznaju Mene i Moj čin Spasenja. Otud oni sebe razdvajaju od Mene i streme spram onoga čija ih je volja porobila i lišila sve svjesnosti. Kraj je blizu i sa njime posljednji Sud… I još jednom Ja pristupam čovječanstvu kao Iskupitelj, Ja pokušavam donijeti duhovnu slobodu, svjetlo i prosvjetljenje ljudima i jedino želim biti priznat kako bi distribuirao blagoslove Mojeg čina Spasenja dušama, tako da oni neće propasti kada dođe Dan Suda. Ja ih želim iskupiti ali oni trebaju sebi dozvoliti biti iskupljenima njihovom vlastitom slobodnom voljom… Stoga oni Me moraju priznati pred svijetom kao Onoga Čija snaga i milost im omogućavaju da postanu blaženi… Oni moraju vjerovati da je Božanstvo bilo u čovjeku Isusu u svoj punini, da je Ga je Njegova veća od najveće Ljubavi motivirala da trpi i umre u ime Njegovih bližnjih ljudskih bića kako bi od njih odvratio vječnu smrt, koja je neizbježna sudbina svakoga tko ne vjeruje u Njega, koji ne priznaje Njegov čin Spasenja i ne prisvaja blagoslove koje je On stekao kroz raspeće. 

I ljudi će morati priznati ovu vjeru pred svijetom, oni će morati otvoreno svjedočiti o Ljubavi Bogo-čovjeka Isusa, budući će davanjem ovog svjedočanstva oni pristajati uz Mene u potpunosti… oni će ukazati svijetu da su oni Moja djeca u Istini koja, uzdignuta od strane Ljubavi Oca, također ispunjavaju Očevu volju… Ova odluka vjere time mora biti donešena, i to će biti teško vrijeme za ljude koji pripadaju Meni a moraju Me javno priznati. Ali tkogod ima volju to učiniti također ima snagu, koja će mu biti dana u izobilju, kako Sam obećao… Jer Ja Osobno Sam sa Mojim Vlastitima, a Moji Vlastiti su oni koji streme spram Mene, koji streme doseći Me, koji Me zazivaju u duhu i Istini, koji žive sa Ljubavlju i nastoje ispuniti Moju volju. I prema tome oni ne trebaju brinuti u svezi nadolazeće vjerske borbe. Ona se mora dogoditi ljudima tako da će se oni ozbiljno odlučiti u svezi problema kojemu se dosada pridavalo malo pažnje… Oni moraju odlučiti za ili protiv Mene, budući svatko tko priznaje Sina također priznaje Oca, i svatko tko odbacuje Sina također odbacuje Oca. Ja, međutim, Sam Onaj Koji je Sebe žrtvovao u ime čovječanstva…. Jer Ja Sam bio u ljudskom biću Isusu u svoj punini, Ja Osobno Sam sišao na Zemlju kako bi iskupio čovječanstvo od krivnje grijeha i njezinih posljedica. Prema tome, svatko tko vjeruje u Mene ne može odbaciti Isusa Krista, jer On i Ja Smo Jedno, i svatko tko daje svjedočanstvo za Njega svjedoči za Mene.

AMEN

Spread the Truth