Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3751 (Opseg Božanske Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3751, 24 Travanj 1946

OPSEG BOŽANSKE LJUBAVI…

Riječi nisu dovoljne da bi izrazile dubinu Moje Ljubavi za vas, Moje žive tvorevine, i niti vi razumijete snagu duhovne veze koja postoji između Mene i vas. Kao rezultat Ja vas neću napustiti, bez obzira koliko daleko vi vjerujete da možete sebe udaljiti od Mene poradi pogrešnog pravca volje. Vi Me ne prepoznajete ali Ja znam što ste vi, i za Mene je nemoguće odbaciti vas budući ste vi proizvod Moje Ljubavi, vi ste tvorevina Moje najviše savršene volje, otud vi ste Božanski u vašoj temeljnoj supstanci, vi ste dio Mene Osobno. Vi ste žive tvorevine koje, budući su izvorno bile pozvane u postojanje u najvišem savršenstvu, Ja moram Ljubiti vječno. I Moja Ljubav za vas ne može nikada prestati niti se umanjiti nego jedino porasti u snazi što se više pokušavate odvući od Mene. Sve što Me stremi napustiti, će uvijek i zauvijek posjedovati Moju Ljubav, i sve što se iznova dobrovoljno povrati Meni će biti prožeto sa snagom Moje Ljubavi koju Ja neću nikada povući od njega. Ja neću nikada dopustiti ijednoj od Mojih živih tvorevina da potpuno (pro)padnu, budući to Moja beskonačna Ljubav ne dozvoljava. Međutim, vi ste neovisni eksternalizirani proizvodi Moje stvaralačke sile, i u slobodnoj volji vi sami odlučujute priskrbu Moje snage Ljubavi. Ali ako nađete opseg Moje Ljubavi za vas nezamislivim i pokušate ga/ju zamisliti, onda će mir ući u vaše srce, jer ništa se ne može dogoditi osobi koja za sebe zna kako je zahvaćena i zaklonjena od strane Moje Ljubavi.

Vjerujte u Moju Ljubav… i vi ćete već na Zemlji biti sretni ljudi, jer to će vas zasigurno ispuniti sa snagom i blaženom mirnoćom… Ja Sam sa svakom od Mojih živih tvorevina čak ako ona Mene ne zaziva, ali osoba sa zapaljenom iskrom Ljubavi u njegovu srcu, koja sama od sebe stremi spram Mene kao Vječne Ljubavi, može uvijek biti uvjerena u Moje prisustvo, ona će Me privući ka sebi i Ja ju nikada neću nanovo ostaviti… Vjerujte u Moju Ljubav… Pamtite da je sve što vidite oko vas jedino došlo u postojanje kao rezultat Moje vječne Ljubavi za Moje žive tvorevine, i da Moja Ljubav neće otpočinuti sve dok vrloduboka Ljubav Mojih živih tvorevina njih ne ujedini sa Mnom, budući ih Moja Ljubav odbija pustiti. Opseg Moje Ljubavi ne može biti učinjen razumljivim za vas kako vi ovu Ljubav ne poznajete na Zemlji, ali Ja vam ovo kažem tako da vi sami shvatite da ste bili ljubljeni od strane Oca, od strane vašeg Stvoritelja i Opskrbitelja od vječnosti. I ovo znanje će vam dati unutarnji spokoj i vrstu mira koja ne može biti uznemirena sve dok vi čvrsto vjerujete u Moju Ljubav. Jer onda ću se Ja držati perceptibilno blizu vas, i ništa drugo vam se ne može dogoditi osim onog što će biti pomoćno za spasenje vaše duše, za konačno sjedinjenje sa Mnom.

AMEN

Spread the Truth