Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3746 (Duh Istine…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3746, 18 i 19 Travnja 1946

DUH ISTINE ….

Posrednici Istine uvijek će se nalaziti u ispravnom razmišljanju kad su aktivni za Moje Kraljevstvo. Slušatelj se dakle nikada ne treba plašiti da će biti krivo podučen ako mu čovjek predaje Nožanske Riječi koje nije primio iz stranog izvora, iz knjiga ili proučavanjem. Ako se čovjek dakle zalaže za Mene i za Moje učenje i na izvjestan način zastupa vlastito misaono blago, dakle znanje koje je rođeno iz njega samoga, i njegovo će razmišljanje biti ispravno, jer onome koji zna, i porijeklo misli nije neriješeni problem.

Tko govori za Mene, tko Moje ime i Moje učenje Ljubavi zastupa iz sebe, taj i jeste Moj radnik, on stoji u Mojo službi,j i on će od (strane) Mene biti ispravno vođen u razmišljanju, govoru i postupcima. Stoga se onome koji nosi i širi Moje Riječi uvijek može vjerovati ako se on sa unutarnjim uvjerenjem zalaže za to što govori, ako sve primjedbe može opovrći tako da to čovjeku koji žudi za Istinom ima smisla i da je prihvatljivo ….

(19 Travanj 1946) Ovaj koji sluša mora osjećati da taj koji naučava ne zastupa nešto naučeno, već misaono blago koje je u njemu samome zaživjelo, a u to će se moći uvjeriti prilikom raspravljanja. On tada može biti uvjeren u to da Ja, kao Vječna Istina, duhovno djelujem kroz tog čovjeka, ako se on za Mene zalaže, da Ja ne dopuštam da on širi neistine, jer je to suprotno Mojoj Ljubavi i Mudrosti. No zato i slušatelju mora biti pružena prilika da se izrazi, kako bi sređeno razmišljanje ovoga koji naučava moglo biti primijenjeno i prepoznato.

Tko nije ispunjen Mojim Duhom, Moju Riječ nikada neće moći živo predavati (dalje), čak i ako raspolaže bogatim znanjem, koje je zadobio školski, putem proučavanja. No to znanje ostaje mrtvo, i kad je on prilikom raspravljanja prisiljen zastupati ga, on će se služiti naučenim znanjem, argumente neće moći opovrći jasno i razumljivo ili pak lišiti dvojbe, da bi slušatelj bio uvjeren u istinitost njegovog govora.

U čovjeku se mora moći aktivirati Moj Duh, i On će biti aktivan u svakom učitelju Moje Riječi ako se ovaj s revnošću zalaže za širenje Istine da bi bližnja ljudska bića privodio k Meni, Kojega je on prepoznao kao Vječnu Istinu. Njegovo razmišljanje Ja vodim pravo, a najsigurnija značajka Moga Duha u njemu je da on zastupa samo Moju Riječ, da svojim bližnjim ljudima objavljuje Moje učenje Ljubavi i trudi im se učiniti razumljivim posljedice djelovanja u Ljubavi …. Jedino je taj pravi predstavnik Mene na Zemlji, nosilac Istine i time Moj sljedbenik, učenik i službenik, koji djeluje po Mom nalogu.

Bližnjega poticati na Ljubavnu aktivnost njegova je misija, i u skladu sa ispunjavanjem Moje prve i najveće upute Ljubavi, on će rasti u znanju, biti će prožet Istinom, ako Moju Riječ sluša i izvršava ju. Onda će Moj Duh i u njemu postati aktivan, ako vodi život u Ljubavi on će biti uvjeren u to da hoda u Istini, jer Moj Duh štiti od krivog razmišljanja svakoga tko Mi teži iz dubine svoga srca, tko se trudi preobraziti u Ljubav, da bi se izjednačio sa Mnom, Koji sam Sama Vječna Ljubav …. 

AMEN

Spread the Truth