Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3745 (Duh Istine…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3745, 17 Travnja 1946

DUH ISTINE ….

Od Duha Istine nikada ne možete primiti neistinu, a Duh Istine je Duh iz Mene (Ivan 15:26)…. i On će uvijek djelovati tamo gdje Mi je čovjekova volja naklonjena, gdje čovjek stremi k dobru, gdje se dakle trudi uklopiti u Moj Red od vječnosti. U njemu će Moj Duh biti aktivan, jedino što je u svojoj aktivnosti (učinkovitosti) različit već s obzirom na stupanj zrelosti duše. No jedno je izvjesno, da on od Mog Duha u sebi nikada neće biti krivo podučen kad se radi o stvarima koje su mu korisne za postizanje duševne zrelosti.

Čovjeka koji Mi ne pruža otpor kroz Meni nasuprotnu volju, Ja ću putem Moga Duha uvijek privlačiti k Sebi …. Dakle Moj Duh će mu dostavljati znanje koje jedino privodi k Meni …. Razmišljanje tih ljudi će biti usmjeravano na pravu stazu, prilaziti će bliže Istini. On će pri ispravno vođenom životu, koji dakle svjedoči o nastojanju ka dobru, Mene uvijek priznavati kao Stvoritelja i Oca od vječnosti, i on će se osjećati potican da čini ono što prepoznaje kao Moju volju, pošto ga na to usmjerava Moj Duh, jer mu Ja Sâm misaonim putem pokazujem put k Meni, pri spoznaji njegove volje koja teži usponu.

Tako da niti jedan čovjek, čiji cilj jesam Ja pa čak iako nesvjesno, neće ići ukrivo ako njegova volja teži dobru, samo što stupanj znanja može biti niži ili viši, njegova moć spoznaje može biti još slabo razvijena, već u skladu s revnošću njegovog duševnog rada, dakle svjesnog oblikovanja njegovog bića prema Mojoj volji. On taj rad može vršiti nemarnije, no Moj Duh će ga uvijek podučavati ispravno …. tj. on će uvijek osjećati što je pravo a što krivo, on krivo nikada neće smatrati pravim, neće dakle imati nejasno znanje po pitanju Moje volje.

No duboko duhovno znanje može mu biti dostavljeno tek putem Moga Duha nakon zadobivanja jedne određene duševne zrelosti, pošto duša mora biti sposobna primiti takvo jedno znanje i razumjeti ga, da bi ga onda proslijedila osjetilima čovjeka. A tu sposobnost ona postiže putem svjesnog rada na sebi, putem neprestane Ljubavne aktivnosti …. onda će joj biti razumljivo objašnjeno sve što ona prethodno osjeća pa vjeruje …. ona prodire u Vječnu Istinu, budući da Ja Sâm putem Mog Duha u njoj tada mogu djelovati, i Moj Duh njeno će znanje umnažati i pružati joj ushićenje, jer Istina, od Moga Duha dostavljena čovjeku, dragocjeno je blago, to je duhovno bogatstvo koje je neprolazno i duši osigurava Vječni Život, jer vodi k Meni, Koji jesam Sâma Vječna Istina ….  

AMEN

Spread the Truth