Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3741 (Ispunjenje predskazanja… Dokaz za nevjernike…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3741, 11 Travanj 1946

ISPUNJENJE PREDSKAZANJA… DOKAZ ZA NEVJERNIKE…

Ni jedno od Mojih predskazanja neće ostati neispunjeno, jer sadašnja nevolja, koja je u većoj mjeri duhovne prirode nego fizičke, to zahtjeva. I ako promatrate ponašanje čovječanstva, ako pomnije provjeravate ljudske misli i namjere vi ćete također shvatiti nužnost promjene u svim područjima/smjerovima života, jer jedino ovo čini mogućim za ljude da se promijene… I to je zašto vi možete računati na brzu promjenu, jer vrijeme je isteklo, sadašnja je nevolja ostala neuspješna, i time jedino veća muka može ponuditi posljednju mogućnost, i ova će se neopozivo dogoditi zbog Moje volje. Jer Ja ću Sebe otkriti i mogu biti prepoznat od strane svakoga dobre volje. Što su ljudska volja, ljudska mržnja i okrutnost do sada postigli će i dalje biti premašeno od strane Moje volje, to će također prouzročiti ekstinkciju i uništenje zemaljskih vlasništava za koja vi još vjerujete kako ih posjedujete. Ljudi će morati doseći tako nisku točku da će Me morati zazivati za pomoć ako će i dalje biti spašeni prije Kraja. Oni moraju shvatiti kako će bilo kakva zemaljska nada biti uzaludna, i jedino onda će se nekolicina zainteresirati za duhovne stvari, i poradi ovih nekoliko Ja ću koristiti posljednja sredstva prije pristignuća Kraja. Ipak period vremena koji će slijediti Moju konačnu izbaviteljsku misiju će biti težak za svakoga, vjernike i nevjernike jednako, izuzev što će vjernici neprestano primati snagu od Mene kako bi ustrajali. Vjera mnogih ljudi će započeti posrtati ako nemaju živu vjeru. I to je Moja nakana, tako da će to čak probuditi mrtvu vjeru ili ona više neće biti od nikakve vrijednosti u vječnosti. Ja želim pomoći nevjernicima i onima slabe vjere sa Mojim glasom, koji će odjeknuti glasno i perceptibilno. Ipak to će prouzročiti veliko otpadništvo od Mene, konačna oluja će otresti mnoge neprikladne plodove… Ali ovo Me neće odvratiti da pošaljem oluju preko Zemlje. Svatko tko stoji čvrsto će dokazati njegovu vrijednost/dostojanstvo za vječnost.

Posljedično tome, ne dvojbite Moju Riječ, čekajte na dan koji će pristići sa sigurnošću i iskoristite do tada svaki dan, jer vi još možete steći puno ako marljivo radite… na unapređivanju vaše duše. Svaki dan bijede vam može donijeti duhovni uspjeh ako Me se samo prisjetite, ako razumijete da se ništa ne može dogoditi bez Moje volje ili Mojeg dopuštenja. I spokojno (pre)bacite sve vaše brige na Mene i Ja ću vam pomoći nositi što vam nametnem poradi vaših duša. Vrijeme će proletjeti u trenutku, ali bez obzira koliko je ono teško za vas, ono je blagoslov, budući možete postići daleko veći duhovni napredak nego tijekom dužeg i spokojnijeg vremena, koje vam dopušta biti malodušnima i letargičnima i neće vas voditi bliže do konačnog cilja. Prema tome, čekajte strpljivo na ispunjenje Mojih predskazanja, ne očekujte kraj nevolje kroz Moju intervenciju nego jedino njezinu promjenu, jer vaše duše nisu još dovoljno zrele da bi živjele u totalnom miru na ovoj Zemlji, vi se morate boriti i steći snažnu vjeru, jedino onda ćete biti sposobni otkloniti vašu bijedu, jedino onda ćete biti sposobni doživjeti vrijeme mira na Zemlji ili u kraljevstvu onostranog. Ipak opet i iznova imajte na umu da je Moja Riječ Istina, da Ja neću skrenuti ni jednu jotu od onog što Sam proglasio davno prije i da ćete vi sami tome biti svjedoci, da ćete doživjeti što proglašavam tako da možete istupiti za Moju Riječ pred svijetom. Jer Moja posljednja intervencija će biti dokaz za one koji do sada nisu vjerovali u Moju Riječ, koje Ja i dalje želim pridobiti za Sebe i kojima ću Ja Sebe jasno otkriti kroz prirodan događaj… tako da će oni vjerovati u Moju silu i Moje djelovanje kroz vas… I time vam proglašavam opet i iznova da će dan doći iznenada i neočekivano, on će zauzeti mjesto velike zemaljske nevolje pa ipak donijeti novu nevolju drugačije vrste… Međutim, ako vjerujete u činjenicu da Sam Ja jedino motiviran sa Ljubavlju spram vas da pustim da patite onda će to također biti podnošljivo za vas, jer prije ili poslije Kraj će doći zajedno sa spasenjem za sve one koji vjeruju u Mene i Sebe izručuju Meni, za sve oni koji Me priznaju/ispovijedaju pred svijetom.

AMEN

Spread the Truth