Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3705 (Učiteljska služba učenika prije Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3705, 6 Ožujak 1946

UČITELJSKA SLUŽBA UČENIKA PRIJE KRAJA…

Ako želite podučavati vi Me morate nositi u vašem srcu tako da Ja mogu djelovati kroz vas, tako da mogu postaviti Riječi u vaša usta i, na ovaj način, vi ćete uvijek izjaviti što je ispravno u Moje ime. Otud vi ne smijete nikad proglasiti Moju Riječ poradi svjetovnog uspjeha, namjesto toga, ljubav u vašem srcu vas mora nagnati da to učinite, jer Ja Sam Sama ljubav, i ako vi osjećate ljubav spram vaših ljudskih bića i želite im pomoći izbjeći njihovu duhovnu nevolju vi ćete također nositi Mene Osobno unutar vas samih. Onda će vaša učiteljska aktivnost biti blagoslovljena i vi ćete biti više ili manje uspješni, zavisno o voljnosti vaših bližnjih ljudskih bića da ljube. Još jednom Ja vas šaljem u svijet kao Moje učenike kako bi širili učenje ljubavi… budući ljudska duhovna baš kao i svjetovna sreća ovisi o njegovu razmatranju i vršenju. Zapovijed ljubavi se prema tome mora naglašeno proglašavati, što stoga potrebuje odlučne, vjerne i potpuno posvećene sluge za Mene na Zemlji, koji osjećaju kako su Moji učenici, koji su prihvatili mudrost od Mene, koji su sami ljubav-no aktivni i mogu stoga raditi kao Moje alatke na Zemlji… koji mogu proglašavati Moju volju gdjegod ih njihove noge odnesu. Oni će/trebaju podučavati, tj., širiti čistu istinu, oni će/trebaju pokazati drugima blagoslove snage ljubavi i vjere, oni im trebaju opisati posljedice zemaljskog života u onostranom, oni trebaju probuditi i osnažiti njihovu vjeru u Moje djelo Spasenja i najaviti blizak kraj što zahtjeva njihovu neodložnu pažnju, oni im trebaju ukazati znakove i čuda kroz koje će Bog u Njegovoj ljubavi Sebe otkriti prije kraja kako bi pojačao ljudsku vjeru i da bi ih učinio prijemčivima za snagu od Mene. Ja Osobno želim djelovati kroz Moje učenike i moram prema tome biti u stanju nastaniti se u njihovim srcima. Posljedično tome, snažna ljubav spram Mene i njihovih bližnjih ljudskih bića mora pokretati njihovo srce, ono mora osjećati duhovnu nevolju i željeti pomoći, i ono će sebe oblikovati kroz ljubav u prijemčivu posudu za Moj duh… Ja Osobno ću biti sposoban boraviti u srcu Mojih učenika i djelovati bez ometanja… Onda će on podučavati što Ja postavim u njegovo srce i usta… I zato se ne trebate bojati da niste sposobni nositi se sa vašim zadatkom, jer ako sebe izručite Meni i ponudite se za ostvarenje zadatka za Mene na Zemlji koji je izuzetno značajan i hitan, vi više nećete djelovati sami od sebe; namjesto toga, vi ćete jedino pomoći Meni stupiti na snagu na Zemlji kroz vašu volju. Vi ćete primiti snagu da uvijek budete ljubav-no aktivni i na taj način Me povećavajuće više iskreno privući ka vama… Onda Ja mogu podučavati kroz vas, Moje učenike, kojima dodjeljujem ovu učiteljsku službu u spoznaji vaše volje, baš kao što Sam Ja podučavao na Zemlji. Ja ću vas sigurno podučiti za ovu učiteljsku službu unaprijed, budući je Moja volja da vi trebate biti potpuno prožeti sa znanjem kojeg ćete zastupati. Ipak ako vi podučavate Ja Sam Onaj Koji će govoriti, Koji svaku misao, svaku Riječ u vama oživljava, Koji prema tome čini da mislite i govorite u skladu sa Mojom voljom i, poradi drugih ljudi, uvijek unutar prirodnog okvira, tako da će oni čuti vas ako ne žele čuti Mene, ako ne žele vjerovati da Ja Sebe izražavam kroz vas. U tom slučaju oni će prihvatiti Riječi kao vaše mentalno znanje i neće biti prisiljeni na vjerovanje. Unatoč tome, vi nećete reći ništa drugo nego što Moja volja ima na umu/uzima u obzir, vi nećete biti u stanju širiti zabludu budući ću vas Ja, Sama vječna Istina, od toga zaštititi. I stoga vi ćete uvijek i zauvijek biti aktivni u Moje ime, jer još je malo vremena do kraja koje mora biti na svaki način iskorišteno za duhovnu dobrobit onih koji trpe veliku nevolju.

AMEN

Spread the Truth