Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3703 (Zazivanje Božje pomoći je prijeko potrebno u Posljednjim Danima…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3703, 3 Ožujak 1946

ZAZIVANJE BOŽJE POMOĆI JE PRIJEKO POTREBNO U POSLJEDNJIM DANIMA…

Ubuduće vi ćete uvijek morati zatražiti Moju pomoć u zemaljskoj isto kao i u duhovnoj nevolji ako ne želite podlijeći u vašoj borbi za opstanak. Treba priznati, vi također možete isplivati pobjedonosni bez da ste apelirali za Moju pomoć, ali u tom slučaju ste vi već pod utjecajem Mojeg protivnika (Sotone) koji vam daje snagu da prevladate ali prisvaja vaše duše u zamjenu za naplatu. Biti osnažen pomoću ove snage u budućnosti će vam prouzročiti ogromnu štetu budući ćete vi sebe izgubiti u kraljevstvu tame za cijelu vječnost, zamijenit ćete ovo kratko vrijeme snage sa jednom vječnošću u slabosti tijekom koje ćete morati ogromno patiti zbog toga što ste podbacili tražiti za Moju pomoć. Približavajuće vrijeme je jedino podnošljivo uz Moju podršku, sa Mojim doprinosom snage i time bez opasnosti za vaše duše. A ipak na vama je da li ćete Me željeti zazvati. Gruba nevolja bi vas trebala potstaknuti ali vas Ja Osobno neću prisiliti to napraviti, pomoću nevolje Ja vas jedino želim ohrabriti da Me kontaktirate, budući vam inače Ja ne mogu transmitirati snagu. Život će biti težak i bolan za svaku pojedinačnu osobu koja Me ne nosi u svome srcu…

Ali vi ćete pronaći olakšanje kada Mi se okrente za pomoć. Moja Ljubav će vam pomoći izdržati, ona pomaže svakoj osobi koja vjerno polaže povjerenje u Mene, budući će gruba nevolja morati afektirati čovječanstvo poradi njegove vlastite koristi, kao posljednje sredstvo da bi ih pridobio ka Meni i Mojem kraljevstvu. Ja želim učiniti njihova srca prijemčivima za Moju Riječ, i tako će gruba nevolja i dalje ostvariti Moj cilj, naime da osjećaju glad za Riječju utjehe, za objašnjenjem njihove nevolje, i da onda ozbiljno razmotre Moju Riječ u njihovim srcima i uz dobru volju Me mogu prepoznati. Jer ima mnogo zavedenih duša koje su promašile ispravan put, koje će biti vođene nazad pomoću Moje Riječi, koja im otkriva Istinu u njezinoj punini. Premda će patnja također zatvoriti mnoga srca Mojoj Riječi i ona ne mogu biti otvorena pomoću sile, ali blažen će biti onaj koji ustraje bez da se približi Mojem protivniku za pomoć u vidu okrutnosti spram drugih ljudi te loših misli i govora, budući će on biti prividno potpomognut od strane njega i osigurana će mu biti svaka vrsta podrške da ga zadobije potpuno. Ne pokušavajte unaprijediti vaš zemaljski život sa obnovljenom okrutnošću, prihvatite vašu sudbinu strpljivo i ponizno, i dođite k Meni… Ja ću vam uvijek pomoći samo ako zatražite Moju pomoć, samo ako pronađete put do Mene i ponizno se pognete preda Mnom i sebe povjerite Mojem milosrđu…

Ja nikada neću otjerati bez pomoći osobu koja iskreno preklinje za pomoć (Ivan 6:37), svi vi morate postići ovo povjerenje kako bi gruba nevolja bila za vas podnošljiva. Vi uvijek možete biti sigurni u Moju ljubavi punu brigu kada Mi sebe izručite, kada Me priznate i tako Me ne isključite iz vaših misli… Ali svatko tko podbaci to napraviti je u groznoj psihološkoj poteškoći koju jedino njegova vlastita volja može umanjiti. Vrijeme je kratko i postati će sve više primjetno kao vrijeme kraja budući Sotona djeluje vidljivo, on nagnava ljudska bića na akcije najočitije okrutnosti, što uvijek rezultira u zemaljskoj nevolji i patnji, i on truje misli ljudi gdje se ne susreće sa otporom od strane volje koja je okrenuta ka Meni. I ljudska bića trebaju biti oprezna budući sada treba odnijeti pobjedu na posljednjoj probi volje; oni trebaju otvoriti njihove oči za znakove vremena, na ponašanje ljudskih bića koja su jasno vođena od ispod, i također promatrati djelovanje odgore… oni trebaju slušati glasnike Moje Riječi koji mogu dati sveobuhvatno razjašnjenje u svezi značenja i svrhe konačne grube nevolje i o vječnom Planu Spasenja, koji se mora odviti svojim tijekom kao što je određeno i Moja je mudrost smatrala prikladnim od vječnosti… Oni trebaju obratiti pažnju na njihova upozorenja i podsjetnike, i mukotrpno vrijeme će podnošljivo mimoići svakoga koji je dobre volje iz Mene zaziva u potrebi.

AMEN 

Spread the Truth