Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3648 (Jezik stvaranja… Suština – stvaralačka sila…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3648, 5 Siječanj 1946

JEZIK STVARANJA… SUŠTINA – STVARALAČKA SILA…

Naučite razumjeti jezik stvaranja… Bog Osobno vam govori kroz stvaranje, On vas neprestano suočava tako što vam otkriva Sebe u svim djelima koja nastaju iz Njegove snage Ljubavi. I On vam je dao sposobnost da percipirate Njegovo stvaranje, da stimulira vaš razum… i stoga to je On Osobno koji vas misaono podučava, pod uvjetom da ste voljni prihvatiti Njegove poduke kada gledate na stvaranje oko vas, kada promišljate o njegovom značenju i svrsi, njegovom porijeklu i Onome Koji ga je doveo u postojanje. Svaka odgovarajuća misao je pitanje odgovoreno od strane Boga Osobno, pod uvjetom da ste ga vi uistinu željeli odgovorenog… Vječna stvaralačka sila ne može biti zanijekana ako kontemplirate postanak djela stvaranja… Vječna stvaralačka sila mora biti priznata od strane svake osobe, ali njezino porijeklo, njezin izvor, je često osporavan od strane ljudi. Oni ne žele uvijek priznati savršeno Postojanje kao izvor stvaralačke sile. Stvaranje njima još nije progovorilo dovoljno jasno, oni još nisu razumjeli njegov jezik, i njihove misli najprije trebaju smjerati u ispravnom pravcu kako bi došli do ispravnog zaključka…

Stvaranje osobito i izrazito otkriva usklađenost sa zakonom, jednu REDovitost koja ne može biti nadmašena. Nešto tako REDovito i uREDno je uvijek rezultat snažne volje, jedne Suštine Koja polaže pravo na ovu snažnu volju. Nadalje, red također svjedoči o mudrosti Postojanja Koje ga je proizvelo… dobro osmišljeni zakoni koji eliminiraju svaku nerazboritost, mudrost koja nije ništa dovela u postojanje bez značenja i svrhe a koja također dozvoljava da se njezino značenje i svrha upoznaju. Otud Biće, Koje bi bilo izvor stvaralačke sile, mora biti inteligentno i, po vrlini Njegove volje i moći, sposobno dopustiti Njegovim mislima da uzmu oblik. Stoga to mora biti najviše savršeno Biće Koje otkriva Sebe u svakom djelu stvaranja, Koje želi biti prepoznato u Njegovom savršenstvu… Koje zauzvrat koristi Njegovu snagu da osigura drugim inteligentnim bićima dokaz o Njegovom postojanju, budući je On u najbližem kontaktu sa ovim inteligentnim bićima utoliko što su ona također proizašla iz Njega, da su oni također proizvod Njegove stvaralačke volje i Njegove stvaralačke sile, koje On želi dovesti u stanje savršenstva kako bi ih isto tako učinio nositeljima obilne snage, tako da oni također mogu biti stvaralački aktivni za njihovu vlastitu sreću. Bliska veza Stvoritelja sa Njegovim živim tvorevinama treba biti prepoznata, ljudsko biće mora postati svjesno o odnosu između sebe i stvaralačke sile. Kao samostalno biće on treba priznati Silu, Koja je beskrajno snažnija od njega samoga, kao jedno Postojanje ili će on biti izgubljen u stvaranju kao jedino inteligentno pojedinačno biće koje je u posjedu (slobodne) volje a ipak nesposobno za akcije za koje njemu nedostaje snage.

Nadalje, apsurdno je pretpostaviti da bi Sila, Koja je uzrok postanka svega, dala život inteligentnim bićima bez da je ona Sama inteligentna… Isto se primjenjuje na prirođenu volju ljudskog bića koja je, međutim, nijekana izvoru prirodne sile… Što bi stvaranje bilo bez unutar njega prisutnih stanovnika… kakvu bi svrhu imao ovaj neprevaziđeni red ako on ne bi mogao biti prepoznat od strane bića, ako on nije dao svjedočanstvo o najvišem Biću, koje želi biti priznato… Što bi ljudsko biće bilo bez inteligencije i volje… jedna nesavršena živa tvorevina kojoj ne bi trebalo postojanje zakonski uređenog stvaranja… Činjenica da je ljudsko biće sposobno razmišljati i ima slobodnu volju je dokaz o Stvoritelju Koji je, u najvišem savršenstvu, sposoban razmišljati i, u skladu sa Njegovom voljom, koristi Njegovu sposobnost sa mudrošću i u punom posjedu snage… To je također dokaz da ljudsko biće nije bilo stvoreno bez razloga i svrhe, i da su mu razmišljanje i volja bili dani kako bi prepoznao razlog i svrhu i stremio spram nje… On treba shvatiti kako on ne gospodari zemaljskim životom unatoč razmišljanja i volje, on treba prepoznati snažnije Biće iznad sebe Čija je volja odlučujuća, i on treba prihvatiti Njegovu mudrost i pokloniti se Njemu…

I Bog govori ljudima kroz stvaranje, On ih motivira kontemplirati ga i voljno nudi objašnjenja ako su ova najiskrenije željena, ako ljudi, odričući se njihovog znanja, izruče sebe vječnoj stvaralačkoj Sili Koja im je dala njihovu inteligenciju. Onda njihove misli mogu biti vođene u ispravnom pravcu tako da će oni također živjeti u redu koji je iznutra prisutan u svakom djelu stvaranja ali kojeg osoba također može poništiti, budući je on u posjedu slobodne volje. Unatoč tome, ako bi on želio živjeti unutar Bogom određenog reda, onda će se njegova volja promatrati… I njemu će biti dano znanje u svezi svega što želi znati.

AMEN

Spread the Truth