Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3635 (Značenje Čina Spasenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3635, 24 Prosinac 1945

ZNAČENJE ČINA SPASENJA…

I spomenite se Onoga Koji vas je is-KUPIO od svih grijeha (1 Korinćanima 6:20; 7:23; 1 Petrova 1:1, 19)… Njegov čin Spasenja je od takvog važnog značaja da vi ne možete biti poticani/opominjani dovoljno snažno da svoj um navraćate na njega. Vi morate uvijek imati na pameti da bi bili izgubljeni za jedno beskonačno dugo vrijeme da Isus Krist nije uzeo vašu krivnju grijeha na Sebe kroz Njegovo raspeće kako bi vas iskupio. Međutim, vi ćete Ga morati sami priznati (Rimljanima 10:9) ako želite sudjelovati u blagoslovima koje je On zadobio za vas kroz Njegovu smrt. Vi morate vjerovati u Njega i svjesno sebe postaviti pod Njegov Križ, vi morate živjeti sa i za Isusa Krista, tj. pamteći Njega ostvariti svaku vašu akciju, biti pomoćni i time živjeti sukladno sa Njegovim učenjem Ljubavi, kako bi sebe učinili dostojnim Njegovog dara milosti, da bi sebe učinili dostojnima Njegove Ljubavi, koja vas je željela zaštititi od jednog beskrajno dugog vremena mučenja i patnje u onostranom. Božanski Iskupitelj je imao milosrđa za sve grešnike… On je ponio njihovu krivnju i patio i umro za nju (Izaija 53:4-6, 8, 10-12), On je Sebe žrtvovao kao okajanje, budući je On ljubio ljude i želio je umanjiti njihovu ogromnu duhovnu nedaću.

I time je On ponudio ljudima dar, golemost kojega oni ne mogu prosuditi na Zemlji, i On jedino traži njihovo priznavanje Njegovog čina Ljubavi, njihovo priznavanje Njega Samoga i njihovo svjesno otvoreno priznavanje Njegova raspeća (Rimljanima 10:9)… On traži da Ga imaju na umu u sva vremena… Ljudi ne bi trebali ovo zaboraviti, oni bi uvijek trebali imati na pameti da bi bez Njega oni bili izgubljeni jedno beskonačno dugo vrijeme… Otud On pristupa ljudima opet i iznova prisjećajući ih na Njega… opet i iznova On pokušava usmjeriti njihove oči ka Njemu, opet i iznova čovjek, kao nositelj Križa osobno, je savjetovan da Ga se prisjeti, i svaka patnja je naumljena skrenuti njegovu pažnju ka Onome, Koji je uzeo sve grijehe na Sebe Samoga i neprestano pomaže ljudima također nositi njihovu patnju ako oni, u vrlodubokoj vjeri u Božanskog Iskupitelja, Njega opterete sa njom i apeliraju Mu za milost i Ljubav… Ljudi ne nose njihovu patnju nezasluženo, Isus Krist, međutim, je bio potpuno bez grijeha i uzeo je grijeh čovječanstva na Sebe Samoga, On je prema tome ponio daleko teži teret na Njegovim ramenima, Križ koji je bio tako užasno težak da se On skoro slomio pod njime, unatoč tome, On je ostvario čin Spasenja budući je Njegova Ljubav spram čovječanstva bila velika i dala Mu je snagu sve do kraja.

AMEN

Spread the Truth