Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3631 (Vjenčanje duha s Očevim Duhom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3631, 20 Prosinac 1945

VJENČANJE DUHA S OČEVIM DUHOM…

I tako se vaš duh vjenčava sa Mojim Duhom, sa Duhom Oca, Čiji je on dio… A onda ćete vi biti blaženi… Jer, odvajanje od Mene je neblaženstvo (nesretnost), premda se ono ne može dogoditi prema vašoj predodžbi, jer ono što je Moj dio, vječno je nerazdvojivo od Mene. A ipak, vi ne možete biti blaženi, dok god vi sami ne čeznete za ovim sjedinjenjem vaše duhovne iskre sa Očevim Duhom. Jer, vi ćete biti namireni blaženstvom prema vašoj volji. Ako vi vjerujete da se možete odvojiti od Mene, i vi to nastojite u slobodnoj volji, onda vas ni Moja Ljubav ne može dotaknuti, a Ja vas opskrbljujem sukladno toj volji. Ali, ako vi stremite prema Meni, onda vi sami pristupate u krug strujanja Moje Ljubavi, a primati Ljubav od Mene uvijek znači blaženstvo, vama više ili manje svjesno, dok god vi prebivate na Zemlji, budući duša osjeća Moju Ljubav-nu snagu, a tijelo će od toga biti manje dotaknuto. No, duša uvijek iz toga izvlači svoju korist, jer ona sve više ulazi u stanje koje omogućava primanje svjetla i snage, i oblikuje ju u svjetlosno biće, koje nakon odlaganja tijela može neopterećeno ući u kraljevstvo svjetla, kako bi bilo neizmjerno blaženo. Jedino sjedinjenje sa Mnom donosi ovo blaženstvo, a što prisnije (dublje, iskrenije, srdačnije) vi težite tom vjenčanju sa Mnom, to više Ja mogu ispuniti tu žudnju, i nahraniti vas Ljubavlju i snagom. To više ćete vi sami biti sposobni djelovati u Ljubavi, i sve prisnije Mene privući k sebi, budući sam Ja Sam Ljubav, te svako djelo Ljubavi ima za posljedicu povezivanje sa Mnom. I stoga jedino Ljubav može za sobom povući sjedinjenje sa Mnom, pa ako vi želite biti blaženi, vi sebe morate u potpunosti oblikovati u Ljubav, vi morate ljubiti, kako sam vas Ja to naučio, kako sam Ja vama za primjer živio na Zemlji, vi morate pustiti Ljubav-nu iskru u vama do sjajnog plamena, koji zahvaća sve što mu je dostupno… Vaše srce ne smije osjećati ništa drugo nego samo Ljubav, a vaši postupci moraju imati Ljubav za temelj, onda ćete vi biti stalno sjedinjeni sa Mnom, vaš duh će se privući Mojemu, on će se stopiti sa Duhom Oca od vječnosti, i vi ćete ostati nerazdvojno povezani sa Mnom do u svu vječnost, uživajući najviše blaženstvo, djelujući u punini svjetla i snage, i tako biti aktivni stvarajući i oblikujući na vašu vlastitu radost, no uvijek djelujući u Meni i sa Mnom, od Kojega svo svjetlo, sva snaga i svo blaženstvo izviru od vječnosti.

AMEN

Spread the Truth