Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3625 (Kraj je određen od strane samih ljudi… Nizak stupanj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3625, 11 Prosinac 1945

KRAJ JE ODREĐEN OD STRANE SAMIH LJUDI… NIZAK STUPANJ…

Moja vječna odluka uključivala je Kraj, i time će on doći bez ikakve sumnje kada to nizak duhovni stupanj ljudi bude zahtjevao… Kraju će prema tome prethoditi vrijeme kada ljudi sebe udalje od Mene njihovom vlastitom slobodnom voljom, tako da Ja više ne mogu utjecati na njih sa Mojom snagom Ljubavi budući će to/ju oni sami spriječiti. Ali gdje snaga Moje Ljubavi stane, to jest gdje ona više nije sposobna afektirati duh, to je gdje će život… aktivnost… također dokončati. Duhovno biće će sići u stanje ukrućenja. Ovo će biti rezultat nedovoljne snage, u koje će ono sebe zaključati. Ljudsko biće kao takvo će i dalje biti u posjedu vitalne energije, ali budući će ju on koristiti na potpuno pogrešan način tijekom posljednjih dana, budući će on, namjesto da stremi ka Meni, stremiti od Mene potpuno svojom slobodnom voljom, Ja ću također morati oduzeti ovu vitalnu energiju od njega, što će stoga označavati fizički kraj bezbrojnih duhovnih bića koja su utjelovljena kao ljudska bića na Zemlji i koja će se, lišena njihove konačne forme razvoja, naknadno iznova potpuno ukrutiti, time pasti u nejakost i tamu, dok im Moja Ljubav iznova ne podari formu u kojoj njihov proces razvoja može iznova započeti. Duhovno biće ne može živjeti, time biti aktivno, bez upliva snage, ipak ova mu snaga neće pritjecati protivno njegovoj volji dok je ono u stanju slobodne volje. Na početku njegova utjelovljenja kao ljudsko biće potonje je zasigurno slabo-voljno, ili njegova je volja i dalje neodlučna, i on može koristiti ovu vitalnu energiju koja mu je podarena kao dar milosti na bilo koji način… Ali jednom kada su ljudi dosegli najnižu točku gdje oni više ne koriste ovu vitalnu energiju kako bi postigli duhovnu snagu, kada se oni svjesno odupiru uplivu snage od Mene, Ja ću im također oduzeti energiju života… Oni će još jednom morati ponoviti proces razvoja, koji započinje ispočetka sa jednim krajnje nemoćnim stanjem u najtvrđoj formi, u tvrdoj materiji, prevladavanje koje opet uzima jedno beskonačno dugo vrijeme… Ja bi želio poštedjeti duhovna bića ovog dugog zarobljeništva, i prema tome sva zamisliva sredstva će prethodno biti korištena od strane Moje Ljubavi, ipak ljude je nemoguće podučiti…

Ako im Moje sluge objasne njihovu duhovnu nevolju, ako su podsjećani na ozbiljne posljedice njihovog nevjerovanja, ako je njihova pažnja skretana na skoro nadolazeći Kraj, oni zatvaraju njihove uši. Oni ne vjeruju u Moj vječni Plan Spasenja, oni ne vjeruju u Mene i Moju bez-kraj-nu Ljubav i time oni sami ubrzavaju Kraj… Oni ne samo da ostaju na njihovom niskom duhovnom stupnju nego nastavljaju sve dublje propadati… Njihova vlastita volja ubrzava razlaganje onog što udomaćuje duhove, baš kao što njihova vlastita volja pušta ljudsko biće vratiti se onome što je njegova duša već bila prevladala davno ranije… To nije moja nego vlastita ljudska volja koja odlučuje Kraj, ipak Ja Sam ovu volju predvidio od vječnosti i time ću ju ograničiti još jednom budući je sloboda volje bila zloupotrebljena. Svatko tko ima Moju Riječ zna u svezi Moje Ljubavi, on zna u svezi Mojeg plana Spasenja da iskupim duše i također predviđa Kraj, jer on prepoznaje duhovnu nevolju. Ipak svatko tko ne prepoznaje ovu nevolju nije ispunjen Mojom Ljubavlju, on je i dalje u duhovnoj tami i može teško istupiti iz nje na svjetlo dana. Jer on treba Moju Riječ da bi to učinio, svjetlo koje ga osvjetljava i obogaćuje njegovo znanje… I on će razumjeti fizičku nevolju vremena, koja je uzrokovana od strane ogromne duhovne nevolje. Svatko tko ima Moju Riječ će očekivati Kraj sa vrlodubokom vjerom, jer sve će se dogoditi kao što je proglašeno u Riječi i Pismu. Prema tome, obratite pažnju na Moju Riječ kada vam je ona dodijeljena kroz Moje glasnike… obratite pažnju na Riječ koja vam je dostavljena odgore, koja vam garantira apsolutnu Istinu koja potječe od Mene, Davatelja Istine, i koju vam dodjeljujem sa svom Mojom Ljubavlju, tako da ćete pronaći stazu do Mene kroz Riječ, tako da nećete biti izgubljeni za Moje kraljevstvo, tako da ne trebate iznova prolaziti kroz proces razvoja, što bi značilo neopisivu agoniju za vaše duše… Obratite pažnju na Riječ tako da ćete pripadati Mojim Vlastitima, koji će biti pošteđeni na Kraju kako bi ušli u kraljevstvo mira, kao što Sam obećao.

AMEN

Spread the Truth