Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3557 (Dolazak na oblacima… Uznešenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3557, 24 Rujan 1945

DOLAZAK NA OBLACIMA… UZNEŠENJE…

(1 Solunjanima 4:16, 17)

Jedan neobičan tutanj/huka će ispuniti zrak kada pristigne Dan Suda. I ovo će biti posljednji znak za ljude, ipak on će kao takav biti prepoznat jedino od strane vjernika, što će im prouzročiti veliku radost. Jer onda će se oni pripremati na dolazak Gospoda… Potrebna je snažna vjera da bi se očekivalo Boga da dođe na oblacima, jer ovo je jedan tako izvanredan proces da će mu se bezbožni ljudi samo podsmjehivati i sprdati se sa njime kada im bude spomenut. Oni će doista čuti zvuk, također, ali oni neće vidjeti Gospoda na oblacima i stoga obraćaju malo pažnje na neobičan zvuk u zraku i neće dopustiti sebi da im pažnja bude odvraćena od njihovih života… izobilno i bez skrupula oni će nastaviti uživati. Vjerni će se, međutim, okupiti i, sa sretnim srcem, pripremiti sebe da bi primili Gospoda. Oni su dosegli granicu njihove fizičke izdržljivosti i znaju da je njihovo vrijeme patnje dokončalo, i u konačnom će času jednoglasno ispovijediti/priznati njihovu vjeru u Boga premda će to značiti gubitak njihova zemaljskog života, budući će oni biti nemilosrdno napadnuti od strane svijeta. Ipak pojava Gospoda će pomrsiti planove njihovih bezbožnih progonitelja… Jer iznenada će oni vidjeti vjernike kako su uzdignuti sa zemlje i podižu se u zrak… U isto vrijeme će biti zvuk užasnog groma i ljudi će sa strahom shvatiti kako će se nešto užasno dogoditi. Paralizirani sa neobičnim procesom uznešenja oni će biti nesposobni razmišljati, pokušati će pobjeći i ugledati će isto svugdje… vatrene plamenove koji izbijaju kroz zemlju od kojih nema spasa. I njihov će život dokončati na najužasniji način, jer ljudi koji divljaju na Zemlji poput vragova i preplavljeni su grijehom ne mogu biti spašeni.

Ali stado vjernih će posvjedočiti kraju stare Zemlje; Božansko djelo uništenja će se zbiti pred njihovim očima, dok će mu oni izbjeći i biti će sigurni i bezbrižni na mjestu mira, kako je obećano od strane Boga. Ovo će biti kraj jednog perioda Spasenja i početak novoga čim je Nova Zemlja iznova oblikovana od strane Božje volje. Onda će vjerni nastaviti živjeti kao korijen nove ljudske rase i novi će period Spasenja započeti. Proces uznešenja je jedino razumljiv i prema tome vjerojatan upućenoj i vrlo-duboko prosvjetljenoj osobi, ipak on će biti kulminacija jednog tjeskobnog vremena nevolje i patnje, to će biti završetak i dokaz Božje milosti, Koji će također pripremiti sudbinu za Njegove Vlastite koja svjedoči o Njegovoj slavi… To će biti jedan čin vrloduboke Božanske Ljubavi za Njegove žive tvorevine koje će u Njemu prepoznati njihova Oca od vječnosti, koji će Mu se povratiti i postati kao jedno sa Njime kroz Ljubav… sa kojima će On onda biti u stanju ostati budući se Božanska Ljubav ne susreće sa nikakvim otporom jednom kada je samo ljudsko biće postalo Ljubav.

AMEN

Spread the Truth