Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3537 (“Ja Sam koji Jesam…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3537, 5. rujan 1945.

‘JA SAM KOJI JESAM…’

(Izlazak 3:14)

Ja Sam Koji jesam, iz vječnosti u vječnost… Ja Sam bez početka i bez kraja… Jer Ja Sam Duh (Ivan 4:24), Koji je u Sebi snaga i Ljubav, iz Kojega proizlazi sve što jest, Koji posjeduje volju i sposobnost mišljenja, i na taj način djeluje u svoj mudrosti… Ja Sam Koji jesam… bez Mene nije ništa, i bez Mene ništa ne može biti ono što jest… Ja Sam snaga Koja prožima cijeli svemir, volja Koja vlada svime, i Ljubav Koja održava sve što je proizašlo iz Moje moći. U Meni je uzelo svoje ishodište sve što u vidljivim i nevidljivim tvorevinama ispunjava svemir, a što je od Mene bilo stvoreno, ostaje zauvijek u vezi sa Mnom, jer snaga nije djeljiva, ne može se odvojiti od Izvora snage, ona ostaje ono što jest… zračenje Mene Samoga.

Sve tvorevine su volja koja je postala forma, koja djeluje sa snagom i Mojim mislima omogućava da postanu djela. No, Ja Sam sam stvaranje i Stvoritelj istovremeno, jer ono sklanja Moju snagu, izvornu supstancu Mene Samoga, u sebi, stoga Ja Sam moram također biti svugdje, gdje su tvorevine nastale iz Mene. Ja Sam Duh Koji je svemoćan, pun Ljubavi i mudar, Koji je uvijek aktivan, i stoga djeluje u Ljubavi i u mudrosti, Kojemu ništa nije nemoguće, jer snaga Ljubavi je nezamisliva i ne poznaje granice. Ja Sam Duh, i stoga lišen vremena i prostora, Ja Sam oduvijek i posvuda, ništa Mi ne ostaje skriveno, ništa Mi nije nedostižno, jer Ja Sam najsavršenije Biće, i iz Mene proizlazi jedino savršeno.

Ono što je u Meni imalo svoje ishodište, bilo je duhovno, koje je bilo stvoreno kao Moja slika, u svem savršenstvu, i bilo je oživljeno Mojom snagom Ljubavi. Bilo je dio Mene, nerazdvojno sjedinjeno sa Mnom, bilo je Moje zračenje, kojemu Sam Ja dao formu, koje je sada, kao slobodno, samostalno biće, moglo poput Mene stvarati i oblikovati kroz Moju snagu, koja je nastavila pritjecati biću. A Moj Duh prožima sva bića koja su proizašla iz Mene. I tako sam Ja Sam u njima, i Ja nikada neću prestati biti, kao ni biće (postojanje), koje je imalo svoj izvor u Meni, i koje nikada ne može iščeznuti, jer je dio Mene, Moje Ljubavne snage.

I tako o Meni svjedoči sve što Sam Ja stvorio, budući u sebi sklanja Moju snagu, jer bez ove ništa ne može opstati. Ja djelujem vidljivo i nevidljivo ljudskom oku, i Moje djelovanje je uvijek izraz Moje snage, koja Sam Ja iz vječnosti u vječnost. Tko Me je spoznao, vidi Me posvuda, On zna Mene posvuda prisutnoga, i osjeća Me, jer sa svakim udisajem on prima snagu od Mene, Koji mu otkrivam Svoju blizinu. A svaki misleći čovjek bi Me trebao prepoznati, jer ništa nije (tj. nema ničega) što ne svjedoči o Meni. Biće i postajanje svakog djela stvaranja, je uvjetovano u Meni, i svako stvorenje je Mojom snagom i Mojim Duhom oživljeno, te je sam život već dokaz Mojega Bića, dokaz Stvoritelja, Koji je dao život Svojemu djelu, budući nijedno biće ne može sebi dati život i održati ga. A sve što je vidljivo, u sebi nosi život, jer čak i mrtva materija živi, ništa ne ostaje nepromijenjeno u svojoj izvanjskoj formi, stoga je aktivno u sebi, čak i ako u najminimalnijoj mjeri, a aktivnost je život.

Ja Sam bio, Ja jesam i Ja ću ostati u vječnosti… najsavršenije Biće, Koje sve može zahvaljujući Svojoj volji, Svojoj Ljubavi i Svojoj mudrosti, Koje se aktivira stvarajući i oblikujući, Koje je stvorilo bezbrojna bića i želi ih usrećiti za cijelu vječnost. Nikada nijedno biće neće moći doseći Moje savršenstvo, a ipak Ja sve privlačim Sebi, u Svoju blizinu, kako bih poklonio blaženstvo kroz Moje zračenje snage, koje prožima sve što nosi žudnju za svojim izvorom… što je stoga kroz izravni prijenos snage našlo sjedinjenje sa Mnom, Koji Sam bio, Koji jesam i Koji ću ostati iz vječnosti u vječnost.

AMEN.

Spread the Truth