Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3334 (Uzrok teških životnih uvjeta…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3334, 18 Studeni 1944

UZROK TEŠKIH ŽIVOTNIH UVJETA…

Vi ne možete očekivati promjene na bolje u vašim životnim uvjetima sve dok sami ne promijenite vašu volju baš kao i vaše ponašanje u životu. Vaša percepcija o svrsi vašeg zemaljskog života je potpuno pogrešna i vi nikad ne bi čak ni razmišljali o njoj da vam je bio dan bezbrižan život mirne monotonije ili svjetovnog uživanja. Ali vi trebate postati svjesni vašeg istinskog zadatka na Zemlji, i prema tome vi ćete na razmišljanje o njemu biti motivirani teškim životnim uvjetima jer tek onda vam upućena/pametna bića koja su odgovorna za vašu duhovnu njegu, mentalno sugeriraju odgovor. I ovi teški uvjeti će se pogoršati ako ne uspiju u stimuliranju vašeg razmišljanja pošto u tom slučaju vi nećete živjeti svjesno, tj. vi nećete težiti duhovnom razvoju, koji je svrha i cilj vašeg zemaljskog života. I prema tome vi ćete morati izdržati teška vremena u svijetu i ne bi trebali očekivati poboljšanja sve dok se vi sami ne popravite, tj. sve dok ne prihvatite Božansku volju kao vodeći princip vašeg ponašanja. Jer Bog vas jedino može educirati tako da vaša volja postane aktivna sama od sebe i vama bi trebala samo mala količina patnje ako bi dobrovoljno (= u smislu, ‘bez upotrebe sile’) razmišljali i oblikovali vaš život u skladu sa njegovom svrhom. Vi nastavljate biti opterećeni sa jako teškim uvjetima pošto ne činite nikakve pripreme za promjenu.

Zemlja će vidjeti mnogo patnje; bespomoćnost i patnja/muka će umoriti i iscrpiti ljude, a ipak oni bi mogli osigurati/pribaviti za sebe lakši zemaljski život samo da su prepoznali svoju patnju kao upozorenje od strane Boga, Koji ih na taj način upozorava da promjene svoje živote za njihovo vlastito dobro. Jer duša i tijelo će umrijeti na putu kojim hodaju. Bog želi spasiti dušu i prema tome stavlja tijelo pod pritisak, On vam želi ukazati pravi put samo ako bi Ga vi bili voljni slušati, (onda) kada vi, poradi teškog života, okrenete vaše misli ka Njemu, kada vi sebe zapitkujete o značenju i svrsi vašeg postojanja i žudite za mentalnim odgovorom.

I ako Ga slušate, ako obratite pažnju na Njegova upozorenja i živite sukladno tome, On će vas onda osloboditi vaših teških životnih uvjeta… On će vas spasiti od sveg zla, duhovno a također i zemaljski, pošto On jedino traži od vas da razmišljate o Njemu i ostvarujete vašu istinsku svrhu u životu… da žudite za napretkom a ne da se samo okupirate za zemaljskim životom… Onda će On uzeti vaše brige od vas tamo gdje to nosi dobrobiti za vašu dušu, pošto Bog ne želi da patite ako vi vašu duhovnu dobrobit postavite na prvo mjesto. On vas svim sredstvima mora spasiti od vašeg vječnog uništenja koje vas, međutim, čeka ako bi živjeli bezbrižan zemaljski život i ostvarili svjetovno ispunjenje… onda bi vaša duša bila izgubljena i vi ne bi postignuli vaš cilj na Zemlji, vi ne bi težili nagore i prema tome bi proživjeli vaš život uzalud.

AMEN

Spread the Truth