Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3301 (Opomena na Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3301, 21 Listopad 1944

OPOMENA NA LJUBAV…

Najunutarnije biće čovjeka mora biti obuzeto Ljubavnim žarom, želi li ono ući u blisku vezu sa Mnom, koja mu donosi iznimnu snagu… On mora iznimno davati, kako bi mogao iznimno primati. Ova voljnost za davanjem, mora biti unutarnji poticaj, bez ikakvog vanjskog utjecaja, bez prisile i bez pomisli na uzvraćanje. Ljubav prema bližnjemu ga mora potaknuti da se odrekne, bilo na zemaljski ili duhovni način. Jer bližnji, čije biće još nije postalo čista Ljubav, je uvijek potrebit primiti. Jedino kada on ima Ljubav, ništa mu ne nedostaje, budući će on tada biti nadasve dobro zbrinut od Mene. No, dok god je on nesposoban izravno primiti Moje zračenje Ljubavi i snage, mora mu od strane bližnjih biti pružena pomoć, a ovo je istinska Ljubav za bližnjega, da čovjek razdjeljuje, što on sam posjeduje u zemaljskom ili duhovnom dobru, da on daje ono što on izobilno prima od Mene, kako bi pomogao onima koji mogu biti tek oskudno snabdjeveni od Mene zbog vlastite krivnje. A što više sada čovjek razdjeljuje, to više će on primiti od Mene, jer on Me osjetno privlači sebi kroz svoju aktivnu Ljubav za bližnjega, i tako ulazi u najiskreniju (najdublju) vezu sa Mnom, koja mu donosi snagu i milost u visokoj mjeri, budući ga prožima Moja Ljubav, čim Sam Ja u njegovoj blizini… No, isto tako će biti bez snage, što se drži podalje od Mene… Tko sam ne zapali Ljubav u sebi, ne može ni očekivati Ljubav, tko sam ne želi dati, ne može ništa primiti, i njegov će život biti bez snage i bez svjetla… A, budući da on sam ne priskače u pomoć svojemu bližnjemu, ni njemu neće biti pomoći u ovoj duhovnoj nevolji. Moja Ljubav uistinu stalno pristupa ovom čovjeku u obliku Moje Riječi, tako da on uvijek iznova bude upozoren na potrebu i blagoslov Ljubavnog djelovanja, da mu uvijek iznova budu predočene Moje zapovijedi kako bi ga potakle na Ljubavnu aktivnost. No, on sam mora ostvariti promjenu u Ljubav, mora zapaliti iskru u sebi, budući to ne može nitko drugi za njega učiniti, ali već najmanje djelo Ljubavi za bližnjega mu donosi blagoslov koji će ga usrećiti i potaknuti na daljnju Ljubavnu aktivnost. Jedini put prema Meni je Ljubav… Jedino u Ljubavi Mi se čovjek može približiti, i jedino kroz Ljubav Me on privlači sebi, jedino kroz Ljubav Me on nasljeduje, i jedino kroz Ljubav on može postati savršen…Tko je međutim, usijan (zažaren) od Ljubavi za Mene, može još jedino napredovati u svom razvoju, budući ga sada Moja snaga i Moja Ljubav više nikada ne napuštaju. On kao da je oko Mene ovio neraskidivu svezu, koja se više ne može olabaviti, budući se Ljubav sve više i više objedinjuje (učvršćuje); on uzima iz Moje duhovne supstance u sebi, odnosno, njegov duh se sjedinjuje sa Mnom, on sebe priključuje Meni, da se više za vječnost ne odvoji od Mene… A to čini jedino Ljubav… Ljubav je najslasnije što može dotaknuti srce čovjeka, budući je ona Moje zračenje, a sve što proizlazi iz Mene, mora usrećiti (ushititinamiriti). No, da li čovjek osjeća sreću, ovisi o njegovoj sposobnosti da Ljubi, o njegovoj volji za dobro, jer čim on ovu volju u sebi nosi, u njemu je također zapaljena Ljubavna iskra: čim on ima volju za dobro, iznutra je potaknut činiti dobro, stoga davati Ljubav, te on uspostavlja vezu sa prvobitnim Izvorom Ljubavi… on prima, jer je spreman davati… I on se tako kroz svoju dobru volju povezao sa Mnom. Volju za dobro međutim može svaki čovjek namaknuti, ali ju on treba namaknuti bez prisile ili utjecaja… On može jedino biti vođen, odnosno, može mu biti ukazano na Božansko kroz Moju Riječ… A onda on može djelovati prema svojoj slobodnoj volji… Jer, Ljubav ne može biti dodijeljena čovjeku, nego ju on sam mora u srcu zapaliti, a snaga mu pristiže srazmjerno njegovoj volji. Bez Ljubavi međutim, nijedan čovjek ne može ući u vezu sa Mnom, i bez Ljubavi nitko neće biti blažen.

AMEN

Spread the Truth