Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6533 (Djelovanje Duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6533, 27 Travanj 1956

DJELOVANJE DUHA…

„Što god vam je dano u trenutku, to recite…“ „Ja ću vam staviti riječi u usta…“ (Matej 10:20) Što drugo znače ove Riječi, nego da bi Moj Duh trebao biti djelatan u vama… Moj Duh se izlijeva na sve tijelo, odnosno, Ja Sam Sebe želim očitovati u jednom ljudskom obliku; čovjek treba primiti nešto, što nije uključeno u prirodu čovjeka, u njegovo tjelesno funkcioniranje, nego dokazuje snagu koja ne može biti proniknuta prirodno, ali koja ne može biti ni zanijekana, budući ima vidljiv učinak. Ja ću izliti Moj Duh na ljude, baš kao što se odigrao proces na Mojim učenicima nakon Mojega uskrsnuća (Djela 2 poglavlje)… Ovaj čin nije bio samo jednokratan, on se treba i hoće uvijek ponavljati, tamo gdje postoje preduvjeti koji su i Moje učenike učinili sposobnima za ovaj čin, budući je izlijevanje Duha moguće jedino kada je čovjek sebe pripremio u ispravnu posudu, kroz način života prema Mojoj volji. To je izvjesno nanovo-rođenje, kojeg čovjek mora doživjeti; on mora na sebi ostvariti preobražaj, koji ga prenosi iz područja Mojega protivnika u Moje područje, tako da on može primiti osvjetljenje Mojega svjetla Ljubavi… proces koji mu poklanja svjetlo i prosvjetljava njegove misli, i on sada jasno i bistro prepoznaje ono što je njegovom bližnjemu skriveno, i ostaje, dok god on također nije ostvario ovu preobrazbu bića. A ovo osvjetljenje Ljubavi se može odvijati tako različitom snagom, ovisno o stupnju Ljubavi i zrelosti čovjeka, tako da djelovanje Duha dolazi na vidjelo na najrazličitije načine… tako da čovjek može činiti čuda, iscjeljivati bolesne, podučavati u svoj mudrosti, ili također na Moj nalog bližnjemu otkriti buduće… Ali, uvijek je to isti Duh koji ovo ostvaruje, to je Moj Duh, koji se izlijeva u srce svakog čovjeka koji je sebe pripremio u pravu posudu primanja Moje Božanske struje Ljubavi. Snaga, koja je do Moje smrti na Križu ostajala neučinkovita, sada je, nakon djela Otkupljenja, mogla prožimati, i ljude učiniti blaženima na mnogo načina, jer, tko je prožet Mojim Duhom, nadvladao je tamu smrti. Njemu je nastalo svjetlo, njemu je preneseno znanje koje mu je mogao prenijeti jedino „Duh iz Boga“… Njegovo razmišljanje je prosvijetljeno, i svo znanje je on primio od Mene, budući ga sada ispunja Moj Duh, daje mu razjašnjenje u svim stvarima… Moj Duh se međutim može izliti jedino u prikladnu posudu… Svi vi ljudi možete sebe pripremiti u prikladne posude, ako vi živite prema Mojoj volji, ako vi sebe opet oblikujete u Ljubav… Ja vam postavljam samo ovaj jedan uvjet, kako bih Moj Duh mogao izliti na vas, koji još neupućeni hodate Zemljom:… Njegujte Ljubav… Kroz Moju smrt na Križu Ja sam vama priskrbio snagu, koju vi trebate za Ljubavno djelovanje, budući ste vi kao čovjek još bez snage… Obratite li se vi sada Meni u Isusu Kristu, i zatražite li ovu snagu, onda će vam također i uspjeti vršiti djela Ljubavi, a kroz njih ćete vi očistiti vaše srce i dobro ga pripraviti… Što gorljivije vi prakticirate Ljubav, to više zračeća će postati vaša nutrina, vi ćete primiti Mene Osobno, budući svakim djelom Ljubavi Mene privlačite…. Ali, kada sam Ja Osobno vama prisutan, sve mora biti svijetlo i jasno, i Ja se također moram izraziti prema vama. I onda Moj Duh ispunja vaše srce, i on vas uvodi u svu Istinu… On vam poklanja snagu u punini, vidite ono što vam je prethodno bilo skriveno, vi više niste slaba, mračna stvorenja, nego ste vi kroz Ljubav sebi stekli svjetlo i snagu. Vi ste zatražili Moj Duh, koji sada u vama djeluje, koji vas prosvjetljava, koji vas podučava… koji vam dokazuje Moje prisustvo, kojeg sam Ja vama obećao riječima: „Ostat ću s vama sve do Kraja svijeta…“ (Matej 28:20).

AMEN

Spread the Truth