Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3218 (Poslušnost prema svjetovnoj vlasti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3218, 10 i 12 Kolovoza 1944

POSLUŠNOST PREMA SVJETOVNOJ VLASTI ….

I što god da se od vas zahtijeva, vi ćete moći ispuniti ako se prepustite Božjem vodstvu i samo pustite Njega da djeluje. Jer ono što On dopusti, to pridonosi vašem blagoslovu, ako vi to gledate kao Božje dopuštenje i sve poduzimate u Božje Ime. I zato se ne morate bojati mjera, jer one će vas doticati jedino ako je to Božja volja, vi ćete neprestano biti u Božjoj zaštiti, pošto Njegova volja odlučuje vaš životni put, i ništa vam se ne može dogoditi protiv Njegove volje. Jedino težite tome da vam vjera ojača, da prepoznate djelovanje Nebeskog Oca u svemu što vas pogađa, i da vi sebe Njemu neprestano podlažete ….

Uvijek vodite računa o Njegovoj Riječi i živite po Njoj, i neprestano molite za snagu vjere …. Ne otpadnite od Boga kad vam dođu ispiti koji prijete da vam uzdrmaju vjeru …. On vas uistinu ne napušta, ako vi Njega ne napustite, i uvijek će vam se objaviti ako ste u nevolji duše, te će vam On i u zemaljskoj nevolji pomoći. U svim životnim situacijama On se stara za vas, pa i ako se čini da ste prepušteni sami sebi. Jer vaš poziv privlači Ga uvijek u vašu blizinu, On čuje svaki uzdah i svaku tihu molitvu koju Mu uputite, i On ju ispunjava, onako kako je to dobro za vas.

I što čvršće vi vjerujete da je Bog Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), s to više pouzdanja ćete vi vas i vaš život predati u Njegove ruke i toliko mirniji možete ići kroz zemaljski život. Vi doduše imate za očekivati velike promjene, koje se prostiru na vaš uobičajeni život, no niti jedna od njih na vas ne dolazi bez Božjeg dopuštenja, tako da se uvijek morate promatrati kao vođenima od Njega, ako na silu morate izvoditi nešto što vam ne odgovara. Nitko nema moć nad vama osim Boga, ako Mu se s povjerenjem prepustite, a to uvjerenje mora učiniti da sve podnosite lakše, jer nikada niste sami kad Boga zazivate za snagu i milost. A tad možete izaći na kraj sa svim što se od vas zahtijeva …. 

I ne dopustite se obeshrabriti kad vam se zapovjedi da sudjelujete u borbi koja znači uništenje jer se morate podlagati zakonima svjetovne vlasti. No vaše razmišljanje, vaš unutarnji stav je presudan za to kako će Bog gledati na vaše postupke. Volja da se ispravno postupa pred Bogom, ocjenjuje sve vaše razmišljanje i postupanje. Ako ste od strane svijeta prisiljeni na postupke koji su usmjereni protiv Božje volje, onda za te postupke svijet i snosi odgovornost. No vi trebate težiti pravičnosti, trebate si polagati račune o vašem razmišljanju, do koje mjere je ono u skladu sa Božjim zapovijedima.

Trebate ispunjavati zahtjeve vrhovništva ukoliko vam se oduzme sloboda postupanja. Jer svako nepodlaganje vrhovnoj vlasti nije mudro i od Boga nije poželjno. I stoga morate biti poslušni, što god da se od vas traži, sve dok se radi o zemaljskim izvršenjima, sve dok ti zahtjevi nisu utemeljeni u represiji duha, jer za vaše duše ste vi sami odgovorni, znači i vaše razmišljanje mora ostati čisto i čestito čak i kad ste prisiljavani na djela koja Bog nikada ne bi odobrio, pošto su ona protivna zapovijedi Ljubavi prema bližnjemu. No stalno molite za snagu, molite za otklanjanje onoga što vam je prezira vrijedno, i Bog će vam pomoći u svakoj nevolji i opasnosti tijela i duše …. 

AMEN

Spread the Truth